Egendomsförsäkring

Behöver du prata om risk?

+46 (0)8 506 920 00

Egendomsförsäkring

AIGs fokus inom egendomsförsäkring sträcker sig från multinationella koncerner såväl till mindre inhemska företag. Vår egendomsförsäkring skräddarsys utifrån varje enskilt företag för att möta det försäkringsbehov som vår kund efterfrågar.

Vi har en bred specialistkunskap inom internationella försäkringslösningar där vi gärna använder våra systerbolag runt om i världen för tillgodose våra kunders försäkringsbehov.

Omfattande, skräddarsydd försäkringstäckning

Vårt mest omfattande försäkringsskydd för din egendom, med ekonomiska förluster som uppstår till följd av en incident på de försäkrade resurserna. Det är viktigt att ha kännedom om att försäkringen täcker skador oavsett orsak, med en mängd undantag som redogörs vid upptecknandet.

Våra styrkor står till ditt förfogande

Vi är specialiserade på att leverera lösningar för medelstora till stora handelsföretag och tjänsteföretag, för både inhemsk och multinationell verksamhet. AIGs globala närvaro innebär att vi kan erbjuda program som är skräddarsydda till specifika kundbehov var som helst i världen, tillsammans med logistiskt stöd och lokal marknadskännedom.

Försäkringsomfattning

Allrisk egendomsförsäkring

Utbud och fördelar

 • Allriskförsäkring för egendom och avbrott
 • Byggnader, innehåll, maskineri/inventarier och lager.
 • Egendom i tredje parts lokaler.
 • Varor i transit.
 • Skydd för avbrott i verksamheten.

Försäkringstillägg

 • Terrorism.
 • Maskinavbrott (elektrisk/ mekanisk) inklusive pannor och tryckanläggning, elanläggning, lyft- och behandlingsanläggning.
 • Datorhaveri.
 • Extrakostnadsförsäkring
 • Entreprenadsförsäkring
 • Kund/Leverantörsavbrott, specificerad och ospecificerad.

 

Försäkringstagaren

Vi erbjuder försäkringslösningar noga anpassade för medelstora-stora företag oavsett industri, från fastighetsförvaltare till tyngre industriella företag.  

 

Property Performance

Marknad

 • Välhanterade medelstora till stora risker med ett starkt intresse i utveckling av skadeförebyggande åtgärder.
 • Försäkringsbelopp för egendom och avbrott överstigande 500 miljoner SEK
 • Försäkringspremier för egendom och avbrott överstigande 500 000 SEK
 • Multinationella företag med verksamhet belägen i en eller flera platser utomlands.

Utbud och fördelar

 • Maximerar kundernas affärskontinuitet med brett försäkringsskydd och fokus på skadehantering samt skadeförebyggande ingenjörstjänster.
 • Optimerad avbrottsförsäkring i verksamheten: Hantering av avbrott i verksamheten regleras på basis av det större skadevärdet mellan Gross Profits och Gross Earnings.
 • Vi erbjuder kortare avtal och garantier för att förenkla och snabba på processen för skadehantering.
 • Vår 100-procentiga lösning innebär att kund bara behöver ha ett försäkringsbolag för sin egendom.
 • Skadegaranti: Vid större skador förskottsbetalar vi kunden 50 % av den överenskomna egendomsskadan och extra omkostnader när täckning väl har bekräftats och vi har kommit överens om
 • Globalt nätverk av ingenjörer bidrar med att minska egendomsrisker i kunds verksamhet och driva riskförbättringsaktiviteter samt beredskaps-och katastrofplanering över hela världen.

Försäkringsskydd

 • Inkomstbortfall från affärsverksamheten baserad på förlusten av det större av Gross Profits och Gross Earnings.
 • Allriskförsäkring för egendomsskador inklusive: ◦Den försäkrades egna upprensningskostnader.
 • Maskinförsäkring
 • Uppgradera till miljövänliga material
 • Cyberförsäkring
 • Fullt stöldskydd
 • Avbrott i affärsverksamheten.

Kundens val av försäkringstäckning- för att maximera affärskontinuitet

Egendomskontraktet ger kunderna stor flexibilitet efter en förlust vid avbrott i affärsverksamheten genom att låta dem välja den mest fördelaktiga basen för försäkringstäckning. Försäkringstäckning baserad på en Gross Profits täcker förlust av affärsinkomst upp till den längsta tiden för ersättning. Försäkringstäckning baserad på en Gross Earnings täcker förlusten av affärsinkomsten fram till att egendomen reparerats och verksamheten kan återuppta verksamheten.

Optimerad ersättning till kund

Den mest fördelaktiga täckningsgrunden baseras på varje specifikt skadefall. För att säkerställa att varje kund får någon nytta av detta, åtar vi oss båda beräkningar och betala det större av de två beloppen.

När är försäkringstäckning baserad på Gross Profits fördelaktig?

Efter en förlust där reparationer slutförs snabbt och verksamheten återupptas tidigt. Dock finns det en pågående förlust av inkomst för näringsverksamheten, eftersom det tar tid att återhämta försäljningen som gick förlorad pga. stannad produktion. I denna situation är skadereglering baserad på Gross Profits till störst fördel för kund.

När är försäkringstäckning baserad på Gross Earnings fördelaktig?

När reparationer tar längre tid än perioden för skadeersättning. Detta kan vara fallet efter en lokal katastrof som skapar svårigheter att inhämta arbetskraft och material, förseningar kan även uppstå när lokalerna inte ägs eller förvaltasav den försäkrade. I dessa situationer är en försäkringstäckning baserad på Gross Earnings till störst fördel för kund.

Property Riskingenjörer

Idag kan risk nå ökade grader av typ och kompexitet. Internationella marknader, byte av arbetsplats och regelverk, tillsammans med ny teknik och utveckling av nya arbetsmetoder och partnerskap leder till nya utmaningar.

Hastigheten på affärsverksamheten kan också göra dessa risker svåra att identifiera; och riskexponeringarna blir svåra att få grepp om. Vi strävar efter att samarbeta med våra klienter till en symbios med genomgripande analys av deras verksamhet och därmed sammanhängande risker. Tjänsterna levereras över hela världen av högt kvalificerade riskingenjörer inom fastighet/egendom som är väl förtrogna med internationella standarder samt lokal lagstiftning, normer och standarder.

Genom tidig medverkan i utvecklingssprojekt kan vi förutse förbättringsmöjligheter, vilket är nyckeln till att undvika kostsamma ombyggnationer senare. Till exempel säkerställer vi att sprinklersystemen utformas och installeras i enlighet med relevanta internationella och lokala krav och står emot kommande utmaningar inom brandrisk.

Olika sektorer och affärsverksamhet kan kräva olika strategier för skadeförebyggande åtgärder och våra ingenjörer återspeglar detta med ett pragmatiskt tillvägagångssätt i nära samarbete med våra kunder. Vi hämtar från en databas av erfarna experter som specialiserar sig inom allt från elektrisk, mekanisk och väg- och vattenbyggnad, till säkerhet och brandskydd.

För att hjälpa våra kunder att identifiera, hantera och kontrollera risker, som kan utgöra ett hot mot deras organisation, har vi sammanställt ett omfattande bibliotek med tydliga direktiv gällande Best Practice, detta utöver den vanliga tekniska undersökningen av risk på plats. Dessa dokument, vid namn Insight, ger en lättläst förklaring för ett brett spektrum av frågor som kan påverka din organisation och erbjuda Best Practice lösningar som hjälper till vid skadehantering.

Om du behöver mer detaljerad assistans eller hjälp att lösa specifika relaterade risker med egendom, maila våra riskingenjörer på risk.engineering@aig.com.