Olycksfallsförsäkring Barn

Försäkra det värdefullaste du har

AIG Olycksfallsförsäkring Barn kan vara ett extra ekonomiskt stöd om ditt barn råkar ut för en olycka både på fritiden och i skolan eller förskolan. 

Med olycksfallsskada avses en kroppsskada som barnet ofrivilligt drabbas av genom en plötslig yttre händelse, eller ett s.k. utifrån kommande våld mot kroppen. 

 

Den här produkten går för tillfället inte att teckna via vår hemsida men du kan teckna försäkringen via vår kundservice på telefonnummer 08-506 920 70.

 

✓ Skattefri ersättning 

✓ Omfattar barn skrivna på din adress och även barn som bor på annan adress som du har vårdnad om

✓ Ersättning utbetalas oberoende av ev. andra försäkringar, t.ex. en barnförsäkring

✓ Ingen bindnings- eller uppsägningstid

✓ Gäller dygnet runt både på fritiden och i skolan samt även vid vistelse utomlands under 1 år

✓ Ingen hälsodeklaration krävs


Vad omfattar Olycksfallsförsäkring Barn?

Försäkringen omfattar om ditt barn till följd av ett olycksfall blir inlagd på sjukhus, drabbas av benbrott eller får en bestående funktionsnedsättning s.k. medicinsk invaliditet och det ingår även efterlevandeskydd vid dödsfall. Även brännskada av 2:a och 3:e graden och ärrbildning över 3 cm omfattas.  

Olycksfallsförsäkring Barn går att teckna i två olika nivåer, Silver eller Guld. Ersättningen för de olika momenten och nivåerna hittar du i tabellen nedan. 

Efterlevandeskyddsersättning vid dödsfall. 

Silver: 40 000 kr, Guld: 40 000 kr

Invaliditetsersättning vid bestående funktionsnedsättning. Angivet försäkringsbelopp gäller vid 100%.

Silver: Upp till 800 000 kr, Guld: Upp till 1 200 000 kr

Ersättning vid sjukhusvistelse som överstiger 24 timmar. Ersätter max 365 dagar.

Silver: 200 kr, Guld: 250 kr

Ersättning vid benbrott som omfattas av försäkringen. Ersättningen beror på skadans art (se tabell i villkoret).

Silver: Upp till 15 000 kr, Guld: Upp till 25 000 kr

Ersättning vid brännskada av 2:a eller 3:e graden på minst 20% av kroppen. Ersättningen bestäms av hur omfattande brännskadan är (se tabell i villkoret).

Silver: Upp till 15 000 kr, Guld: Upp till 25 000 kr

Ersättning vid ärrbildning över 3 cm. Ersättningen bestäms av hur stort ärret är.

Silver: Upp till 15 000 kr, Guld: Upp till 25 000 kr


Vem kan teckna försäkringen?

✓ Kan tecknas för barn mellan 0-18 år och gäller t.o.m. att försäkrad fyller 25 år

✓ Försäkrad(e) måste vara folkbokförd i Sverige för att skyddet ska vara giltigt

✓ Om du väljer att försäkra två barn eller fler omfattas alla dina barn skrivna på din adress och även barn som bor på annan adress som du har vårdnad om (förutsatt att de är tillagda i försäkringen)

✓ Gäller i hela världen med undantag för länder som omfattas av vår sanktionsklausul (se försäkringsvillkor). Vid vistelse utanför Sverige gäller den i 1 år.


Vad kostar försäkringen?

Månadspremie

Antal försäkrade barn Silver Guld
Ett barn 56 kr 87 kr
Två barn eller fler 97 kr 152 kr

Viktiga undantag / begränsningar i försäkringen

Nedan följer några viktiga undantag och begränsningar i försäkringens giltighet, fullständiga undantag och begränsningar framgår av villkoret. Försäkringen ersätter inte:

  • skador som inte är olycksfall
  • skador som inte uppkommit under försäkringsperioden (medan försäkringen var i kraft)
  • tandskador
  • skador i samband med utövande av sport/idrott på proffsnivå
  • benbrott på fingrar eller tår

Begränsningar

Försäkringen betalar inte ut ersättning för olycksfall som inträffar när försäkrad som fyllt 15 år medverkar till en brottslig handling som enligt svensk lag kan leda till fängelse.

Ersättningen kan sänkas eller helt utebli om det finns ett samband mellan olycksfallsskadan och försäkrads användning av alkohol, andra berusningsmedel, narkotika, sömnmedel eller felaktig andvändning av läkemedel.


Faktablad, förköpsinformation & villkor

Vanliga frågor

Det beror på vilken försäkringsnivå du väljer och om du väljer att försäkra ett eller fler barn. Se tabellen ovan för att jämföra kostnaden mellan Silver- och Guldnivå.

Ersättning från AIG Olycksfallsförsäkring Barn utbetalas obereoende av andra försäkringar du har, t.ex. en barnförsäkring.

Den täcker följande moment till följd av olycka: sjukhusvistelse, medicinsk invaliditet, benbrott, brännskada, ärrbildning och efterlevandeskydd vid dödsfall.

Med olycksfallsskada avses en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbas av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen) under försäkringsperioden.

Nej, du behöver inte lämna någon hälsodeklaration för ditt barn för att teckna försäkringen.

Försäkringen går för tillfället inte att teckna online men du kan teckna den via vår kundservice på telefonnummer 08-506 920 70.