Sekretesspolicy

Introduktion

AIG Europe S.A. (“AIG Sweden”, “vi/oss”) tillsammans med andra dotterbolag till American International Group, Inc. (gemensamt kallat “AIG”) värdesätter ditt förtroende för oss och är förpliktigade att hantera ”personuppgifter” (definierat nedan) på lämpligt sätt i enlighet med tillämpliga lagar.

Detta är vår huvudsakliga sekretesspolicy som beskriver hur vi använder personuppgifter som vi samlar in som en del av vår kärnverksamhet. 

Hänvisningar till "du" eller "din" avser varje individ som vi har en relation med, inklusive försäkringstagare, försäkrade eller skadelidande enligt en försäkring, kommersiella försäkringsmäklare, utsedda representanter, vittnen eller andra personer med vilka vi har en relation med eller är användare av AIG:s digitala tjänster.

Denna sekretesspolicy kommer att kompletteras med ytterligare sekretesspolicyer som är skräddarsydda för våra specifika relationer med dig där detta är användbart för att ge dig en fullständig bild av hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

Syftet med denna policy är att förklara vilka personuppgifter vi samlar in, kommer åt, använder, lagrar, överför och/eller avslöjar (hänvisas härefter sammantaget som "bearbetar"), anledningarna till att vi behandlar dina personuppgifter, till vem personuppgifterna lämnas ut och dina rättigheter enligt relevanta lagar.

Vi använder ordet ”personuppgifter” för att beskriva information om dig och andra individer (till exempel din partner eller andra medlemmar av din familj), och från vilka du eller de kan identifieras. 

Vårt mål är ansvarsfull och säker hantering av personuppgifter, att balansera fördelarna med aktiviteter som forskning och dataanalys för att förbättra våra produkter och tjänsteleveranser, med våra andra åtaganden, inklusive jämställdhet, transparens och icke-diskriminering. 

Personuppgifter erhålls från en mängd olika källor, inklusive:

 • ansöknings-, förslags- och anspråksformulär och andra blanketter;
 • telefonsamtal, e-postmeddelanden, möten och annan kommunikation;
 • tjänsteleverantörer, mäklare och agenter, anspråksutredare, vittnen, medicinsk personal, förar- och fordonslicensmyndigheter, kreditupplysningsföretag, din arbetsgivare och andra tredje parter;
 • denna webbplats (”Webbplatsen”);
 • mjukvaruapplikationer som görs tillgängliga av oss på datorer, smarta telefoner och andra mobila enheter (”Apparna”); och
 • våra sociala mediesidor, annat socialt medieinnehåll, verktyg och applikationer (vårt ”Sociala Medieinnehåll”).
 • I denna sekretesspolicy hänvisar vi till webbplatsen, apparna och innehållet i sociala medier tillsammans som AIG:s digitala tjänster.

Om inget annat anges är AIG:s digitala tjänster endast för användning av juridiskt behöriga vuxna. Minderåriga (dvs. individer under arton (18)) års ålder, och personer utan juridisk kompetens bör inte tillhandahålla personuppgifter via AIG:s digitala tjänster själva utan snarare via lämpligt auktoriserade ombud, vårdnadshavare eller juridiska rådgivare.

Personuppgifter kan lämnas till oss av dig direkt eller av en tredje part.  Till exempel kan en försäkringstagare tillhandahålla personuppgifter om dig så att du kan dra nytta av deras försäkring.

Obs:

Genom att förse oss med personuppgifter om en annan individ, intygar du att du har (såvida vi inte har kommit överens om annat skriftligen): (a) informerat individen om innehållet i denna sekretesspolicy och alla andra tillämpliga integritetsmeddelanden som tillhandahålls dig; och (b) erhållit deras tillstånd (enligt tillämpliga lagkrav och på sådant sätt som krävs av dessa) att dela deras personuppgifter med oss ​​i enlighet med denna sekretesspolicy och andra tillämpliga integritetsmeddelanden.

Eftersom vi arbetar med att tillhandahålla försäkringar, ånspråkshantering, assistans och relaterade tjänster, inkluderar beroende på vårt förhållande de personuppgifter vi har och behandlar följande:

Typ av personuppgifter Exempel
1. Kontaktinformation Namn, adress, e-post, telefonnummer och detaljer angående sociala nätverksprofiler
2. Allmän information Kön, civilstånd och familjestatus, födelsedatum och födelseort, fysiska egenskaper (lämpliga för omständigheterna), din status som direktör eller partner eller annat ägande eller ledningsintresse i en organisation, din signatur och andra identifierare
3. Information om utbildning och sysselsättning Utbildningsbakgrund, arbetsgivaruppgifter och anställningshistorik, färdigheter och erfarenhet, yrkeslicenser, medlemskap och anslutningar
4. Försäkrings- och anspråksinformation Försäkrings- och anspråksnummer, förhållande till försäkringstagaren, den försäkrade, den skadelidande eller annan relevant individ, datum och orsak till egendomsskada, förlust eller stöld, personskada, funktionshinder eller dödsfall, aktivitetsregister (till exempel körjournaler) och annan information som är relevant för försäkringsutgivning, anspråksbedömning och reglering. För ansvarsförsäkring kommer detta att inkludera detaljer om tvisten, anspråket eller förfarandet som berör dig.
5. Statliga och andra officiella identifikationsnummer Person- eller samordningsnummer, passnummer, skattenummer, körkortsnummer eller annat statligt utfärdat identifikationsnummer eller dokument
6. Finansiell information och kontouppgifter Betalkortsnummer (kredit- eller betalkort), bankkontonummer eller andra finansiella kontonummer och kontouppgifter, kredithistorik, kreditinformation och kreditvärdighet, tillgångar, inkomster och annan finansiell information, kontoinloggningsinformation och lösenord för åtkomst till försäkringar, anspråk och andra konton och AIG:s digitala tjänster
7. Medicinskt tillstånd och hälsotillstånd Nuvarande eller tidigare fysiskt, psykiskt eller medicinskt tillstånd, hälsotillstånd, information om personskada eller funktionshinder, medicinsk diagnos, medicinska ingrepp och behandling som ges, personliga vanor (till exempel tobak- eller alkoholkonsumtion), receptinformation och medicinsk historia
8. Annan känslig information

Information om religiös övertygelse, etnicitet, politiska åsikter eller medlemskap i fackföreningar (till exempel om en försäkringsansökan görs genom en tredjeparts marknadsföringspartner som är en professionell, religiös, politisk, samhälls- eller yrkesområdesorganisation), sexliv och sexuell läggning, eller genetisk eller biometrisk information

Vi kan få information om kriminalregister eller civilrättsliga processer (till exempel för att förhindra, upptäcka och utreda bedrägeri)

Information som tillhandahålls frivilligt till oss (till exempel preferenser som uttrycks angående medicinsk behandling baserad på religiös övertygelse) (där den samlas in i enlighet med tillämplig lag)

9. Telefoninspelningar Inspelningar av telefonsamtal med våra representanter och callcenter
10. Fotografier och videoinspelningar Bilder (inklusive fotografier och bilder) eller videoinspelningar skapade i samband med vår försäkring eller annan affärsverksamhet, inklusive för anspråksbedömning, administration och reglering, anspråkstvister, eller för andra relevanta ändamål som tillåts enligt lag, samt CCTV-inspelningar som tagits av utrustning i våra lokaler
11. Information för att upptäcka, utreda eller förhindra brott, inklusive bedrägeri och penningtvätt Försäkringsgivare samlar vanligtvis in, håller och delar information om sina tidigare affärer med försäkringstagare och skadelidande i syfte att upptäcka, utreda och förebygga bedrägerier, penningtvätt och annan kriminell verksamhet. I detta avseende kan vi ha en laglig skyldighet att avslöja sådan information till relevanta tillsynsmyndigheter, statliga myndigheter och/eller andra statliga organ.
12. Information som gör det möjligt för oss att tillhandahålla produkter och tjänster Plats och identifiering av den försäkrade egendomen (till exempel fastighetsadress, fordonets registreringsskylt eller identifieringsnummer), resplaner, ålderskategorier för individer som ska försäkras, detaljer om riskerna som ska försäkras, tidigare olycks- eller förlusthistorik och orsaken till dessa, status som företagsledare eller direktör, eller partner, eller annat ägar- eller ledningsintresse i en organisation, tvisthistorik, civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden eller formella utredningar som involverar dig, och information om andra försäkringar som innehas
13. Marknadsföringspreferenser, marknadsföringsaktiviteter och kundfeedback

Marknadsföringspreferenser, information om tävlingar, deltagande i prisdragningar eller deltagande i andra kampanjer, eller svar på frivilliga kundnöjdhetsundersökningar

För att förbättra vår marknadskommunikation kan vi samla in information om interaktion med, och svar på, vår marknadskommunikation

14. Onlineaktivitetsinformation

Vi kommer att få personuppgifter om dig när du använder AIG:s digitala tjänster; detta kan inkludera din sociala mediekontoidentifierare och profilbild, din IP-adress och andra onlineidentifierare (i den mån de är personuppgifter) och andra personuppgifter som du tillhandahåller oss online

Om du väljer att ansluta ditt sociala mediekonto som tillhandahålls av en annan leverantör av sociala medietjänster till ditt konto på någon av AIG:s digitala tjänster, kan personuppgifter från ditt andra sociala mediekonto komma att delas med oss, vilket kan inkludera personuppgifter som är en del av din sociala mediekontoprofil eller profilerna för dina vänner och andra anslutna individer

15. Kompletterande information från andra källor Vi och våra tjänsteleverantörer kan komplettera de personuppgifter vi samlar in med information som erhållits från andra källor (till exempel allmänt tillgänglig information från sociala medietjänster online och andra informationsresurser, kommersiella informationskällor från tredje part och information från våra koncernbolag och våra partners). Vi kommer att använda all sådan tilläggsinformation i enlighet med tillämplig lag (inklusive inhämtning av ditt samtycke där så krävs)

Vi använder personuppgifter för att utföra vår affärsverksamhet.  De syften som vi använder dina personuppgifter för kommer att variera beroende på vår relation, inklusive typen av kommunikation mellan oss och de tjänster vi tillhandahåller. Personuppgifter kommer att användas för olika syften om du är försäkringstagare, försäkrad eller skadelidande enligt en försäkring, en kommersiell försäkringsmäklare eller utsedd representant, ett vittne eller annan person som vi har en relation med.

Rättslig motivering

Dataskyddslagstiftningen syftar till att säkerställa att sättet som personuppgifter behandlas på är rättvist. För att följa lagen måste vi berätta vilken juridisk motivering (ibland även kallad en laglig eller rättslig grund) som vi använder som grund för att använda dina personuppgifter. Även om lagen tillhandahåller flera rättsliga motiveringar, beskriver tabellen nedan de viktigaste rättsliga motiveringarna som gäller för våra syften med att använda personuppgifter.

Vi kan behöva erhålla personuppgifter från dig för att följa tillämpliga lagkrav, och vissa personuppgifter kan behövas för att vi ska kunna uppfylla villkoren i vårt kontrakt med dig (eller någon annan), eller som förberedelse för att ingå i ett avtal med dig (eller någon annan), eller för att utöva en rättighet och/eller ett berättigat intresse för vår part eller en tredje part. Vi kan komma att informera dig om detta när vi erhåller personuppgifterna från dig.  Under dessa omständigheter, om du inte tillhandahåller relevanta personuppgifter till oss, kanske vi inte kan tillhandahålla våra produkter eller tjänster till dig.  Om du vill ha mer information, kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan (se avsnittet nedan "Vem ska du kontakta angående dina personuppgifter?").

Om vi ​​förlitar oss på våra legitima affärsintressen eller en tredje parts legitima intressen för att motivera syftena med att använda dina personuppgifter, kommer dessa legitima intressen att anges i ett kompletterande sekretessmeddelande (som är skräddarsytt för vår relation med dig där detta är användbart för att ge dig en fullständig bild av hur vi samlar in och använder personuppgifter), men i vilket fall kommer våra legitima intressen vanligtvis att vara för att:

 • utöva våra kommersiella aktiviteter och mål, eller en tredje parts (till exempel genom att utföra direktmarknadsföring);
 • efterleva tillämpliga rättsliga och regulatoriska skyldigheter och alla riktlinjer, standarder och uppförandekoder (till exempel genom att utföra bakgrundskontroller eller på annat sätt förhindra, upptäcka eller utreda bedrägeri eller penningtvätt);
 • förbättra och utveckla av vår affärsverksamhet och tjänsteutbud, eller en tredje parts affärsverksamhet och tjänsteutbud;
 • skydda våra tillgångar, information, affärer, aktieägare, anställda och kunder eller tredje parts (till exempel säkerställa IT-nätverk och informationssäkerhet, verkställa anspråk, inklusive inkasso);
 • hålla vårt IT-nätverk/system säkra, förebygga/upptäcka brott och säkerställa efterlevnad av interna roller för att använda systemet; och
 • analysera konkurrensen på marknaden för våra tjänster (till exempel genom att utföra undersökningar, inklusive marknadsundersökningar).

Vi kan behöva samla in, använda och avslöja personuppgifter i samband med frågor av viktigt allmänt intresse, till exempel när vi följer våra skyldigheter enligt lagar och regler för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, och andra lagar och förordningar som syftar till att förebygga ekonomisk brottslighet.  I dessa fall är den rättsliga motiveringen för vår användning av personuppgifter att användningen är nödvändig för frågor av allmänt intresse. Ytterligare motiveringar kan också gälla beroende på omständigheterna.

Känsliga/särskilda kategorier av personuppgifter

För mer känsliga/särskilda kategorier av personuppgifter kommer vi att förlita oss på antingen:

 • ditt uttryckliga samtycke; eller
 • en eller flera av de andra rättsliga motiveringarna som anges i tabellen nedan (som gäller all personuppgifter) och vanligtvis en av följande ytterligare motiveringar som endast krävs när vi behandlar känsliga speciella kategorier av personuppgifter (hur andra rättsliga skäl än kan vara tillgängliga):
  • användningen är nödvändig för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller närhelst domstolar agerar i sin dömande egenskap (till exempel när en domstol utfärdar ett domstolsbeslut som kräver behandling av personuppgifter);
  • användningen är nödvändig av skäl av väsentligt allmänintresse på grundval av EES/medlemsstatens lag eller brittisk lag (i tillämpliga fall); eller
  • användningen är nödvändig för förebyggande eller yrkesmedicinska ändamål, medicinsk diagnos eller tillhandahållande av hälso- eller socialvård eller behandling.

Dessa mer känsliga/särskilda kategorier av personuppgifter inkluderar personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening, och behandling av genetiska data, biometriska uppgifter i syfte att unikt identifiera en fysisk person, data rörande hälsa eller uppgifter som rör en individs sexliv eller sexuella läggning.

Behandling av personuppgifter relaterade till brottsdomar och brott är föremål för kraven i tillämplig lag och kan kräva ytterligare rättslig motivering utöver de som anges i tabellen nedan.

Huvudsyfte

De huvudsakliga syftena för vilka vi använder personuppgifter i förhållande till de typer av personuppgifter vi samlar in och använder och den rättsliga motivering vi förlitar oss på för sådan insamling och användning listas i tabellen nedan:

Beskrivning av syfte Typer av personuppgifter Varför vi behandlar personuppgifter (vår rättsliga motivering)

A. För att kommunicera med dig och andra individer

 • Kontaktinformation
 • Allmän information
 • Telefoninspelningar
 • Marknadsföringspreferenser, marknadsföringsaktiviteter och kundfeedback
 • Onlineaktivitetsinformation
 • Kompletterande information från andra källor
 • Dina personuppgifter behövs för att fullgöra ett avtal med dig eller för att förbereda sig för att ingå ett avtal med dig
 • Dina personuppgifter behövs för att uppfylla lagkrav
 • Det ligger i vårt eller en relevant tredje parts legitima intresse

B. För att göra bedömningar och fatta beslut (automatiserade och icke-automatiserade, inklusive genom att profilera individer) om: (i) tillhandahållande och villkor för försäkringar och (ii) reglering av anspråk och tillhandahållande av assistans och andra tjänster.

 • Kontaktinformation
 • Allmän information
 • Information om utbildning och sysselsättning
 • Försäkrings- och anspråksinformation
 • Finansiell information och kontouppgifter
 • Medicinskt tillstånd och hälsotillstånd
 • Annan känslig information
 • Telefoninspelningar
 • Fotografier och videoinspelningar
 • Information för att upptäcka, utreda eller förhindra brott, inklusive bedrägeri och penningtvätt
 • Information som gör det möjligt för oss att tillhandahålla produkter och tjänster
 • Marknadsföringspreferenser, marknadsföringsaktiviteter och kundfeedback
 • Onlineaktivitetsinformation
 • Kompletterande information från andra källor
 • Du har lämnat samtycke
 • Dina personuppgifter behövs för att fullgöra ett avtal med dig eller för att förbereda sig för att ingå ett avtal med dig
 • Dina personuppgifter behövs för att uppfylla lagkrav
 • Det ligger i vårt eller en relevant tredje parts legitima intresse

C. För att tillhandahålla försäkringar, finansiella tjänster, anspråks- och assistanstjänster och andra produkter och tjänster som vi erbjuder, inklusive anspråksbedömning, administration, lösning och tvistlösning och administrering, underhåll, hantering och drift av sådana produkter och/eller tjänster inklusive eventuella förnyelser. Sådana aktiviteter inkluderar: (i) utskick av viktig information om ändringar av våra policyer, andra villkor, förnyelse av policyer, AIG:s digitala tjänster och annan administrativ information till dig; (ii) bearbetning, bedömning och fastställning av eventuella ansökningar eller förfrågningar från dig om försäkringsprodukter eller tjänster; (iii) bearbetning av dina personuppgifter i samband med anspråk som görs under några försäkringsprodukter eller med avseende på tjänster som tillhandahålls av oss inklusive, utan begränsning, framställa, försvara, analysera, utreda, bearbeta, bedöma, fastställa eller svara på sådana anspråk; (iv) utförande av alla funktioner och aktiviteter relaterade till försäkringsprodukterna och/eller tjänsterna som tillhandahålls av oss, inklusive, utan begränsning, erhållande av återförsäkring, revision och allmän service och underhåll av onlinetjänster och andra tjänster.

 • Kontaktinformation
 • Allmän information
 • Information om utbildning och sysselsättning
 • Försäkrings- och anspråksinformation
 • Statliga och andra officiella identifikationsnummer
 • Finansiell information och kontouppgifter
 • Medicinskt tillstånd och hälsotillstånd
 • Annan känslig information
 • Telefoninspelningar
 • Fotografier och videoinspelningar
 • Information för att upptäcka, utreda eller förhindra brott, inklusive bedrägeri och penningtvätt
 • Information som gör det möjligt för oss att tillhandahålla produkter och tjänster
 • Marknadsföringspreferenser, marknadsföringsaktiviteter och kundfeedback
 • Onlineaktivitetsinformation
 • Kompletterande information från andra källor
 • Dina personuppgifter behövs för att fullgöra ett avtal med dig eller för att förbereda sig för att ingå ett avtal med dig
 • Det ligger i vårt eller en relevant tredje parts legitima intresse

D. För att bedömma om du är berättigad till betalningsplaner och behandla din premie och andra betalningar.

 

 • Kontaktinformation
 • Allmän information
 • Information om utbildning och sysselsättning
 • Försäkrings- och anspråksinformation
 • Statliga och andra officiella identifikationsnummer
 • Finansiell information och kontouppgifter
 • Medicinskt tillstånd och hälsotillstånd
 • Annan känslig information
 • Information för att upptäcka, utreda eller förhindra brott, inklusive bedrägeri och penningtvätt
 • Information som gör det möjligt för oss att tillhandahålla produkter och tjänster
 • Kompletterande information från andra källor
 • Dina personuppgifter behövs för att fullgöra ett avtal med dig eller för att förbereda sig för att ingå ett avtal med dig
 • Dina personuppgifter behövs för att uppfylla lagkrav
 • Det ligger i vårt eller en relevant tredje parts legitima intresse

E. För att förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster, tillhandahålla personalutbildning och upprätthålla informationssäkerhet (till exempel för detta ändamål kan vi spela in eller övervaka telefonsamtal).

 • Kontaktinformation
 • Allmän information
 • Information om utbildning och sysselsättning
 • Försäkrings- och anspråksinformation
 • Finansiell information och kontouppgifter
 • Telefoninspelningar
 • Fotografier och videoinspelningar
 • Information för att upptäcka, utreda eller förhindra brott, inklusive bedrägeri och penningtvätt
 • Information som gör det möjligt för oss att tillhandahålla produkter och tjänster
 • Marknadsföringspreferenser, marknadsföringsaktiviteter och kundfeedback
 • Onlineaktivitetsinformation
 • Kompletterande information från andra källor
 • Dina personuppgifter behövs för att uppfylla lagkrav
 • Det ligger i vårt eller en relevant tredje parts legitima intresse

F. För att förebygga, upptäcka och utreda brott, inklusive bedrägeri och penningtvätt, samt analysera och hantera andra kommersiella risker.

 • Kontaktinformation
 • Allmän information
 • Information om utbildning och sysselsättning
 • Försäkrings- och anspråksinformation
 • Statliga och andra officiella identifikationsnummer
 • Finansiell information och kontouppgifter
 • Medicinskt tillstånd och hälsotillstånd
 • Annan känslig information
 • Telefoninspelningar
 • Fotografier och videoinspelningar
 • Information för att upptäcka, utreda eller förhindra brott, inklusive bedrägeri och penningtvätt
 • Information som gör det möjligt för oss att tillhandahålla produkter och tjänster
 • Marknadsföringspreferenser, marknadsföringsaktiviteter och kundfeedback
 • Onlineaktivitetsinformation
 • Kompletterande information från andra källor
 • Dina personuppgifter behövs för att uppfylla lagkrav
 • Det ligger i vårt eller en relevant tredje parts legitima intresse

G. För att utföra forskning och dataanalys, affärs- och processförbättringar, inklusive analys av vår kundbas och andra individer vars personuppgifter vi samlar in, genomföra marknadsundersökningar, inklusive kundnöjdhetsundersökningar, i syfte att affärsinnovation och bedöma riskerna som vår verksamhet, i enlighet med tillämplig lag (inklusive inhämtning av samtycke där så krävs).

 • Kontaktinformation
 • Allmän information
 • Information om utbildning och sysselsättning
 • Försäkrings- och anspråksinformation
 • Finansiell information och kontouppgifter
 • Medicinskt tillstånd och hälsotillstånd
 • Annan känslig information
 • Telefoninspelningar
 • Fotografier och videoinspelningar
 • Information för att upptäcka, utreda eller förhindra brott, inklusive bedrägeri och penningtvätt
 • Information som gör det möjligt för oss att tillhandahålla produkter och tjänster
 • Marknadsföringspreferenser, marknadsföringsaktiviteter och kundfeedback
 • Onlineaktivitetsinformation
 • Kompletterande information från andra källor
 • Du har lämnat samtycke (i fall där en juridisk motivering utöver legitima intressen krävs enligt tillämplig lag)
 • Det ligger i vårt eller en relevant tredje parts legitima intresse

H. För att tillhandahålla marknadsföringsinformation i enlighet med preferenser som du har berättat om (marknadsföringsinformation kan handla om produkter och tjänster som erbjuds av våra tredjepartspartners beroende på dina uttryckta preferenser). Vi kan utföra marknadsföringsaktiviteter i enlighet med dina preferenser genom att använda e-post, SMS och andra textmeddelanden, post eller telefon.

 

 • Kontaktinformation
 • Allmän information
 • Information om utbildning och sysselsättning
 • Försäkrings- och anspråksinformation
 • Finansiell information och kontouppgifter
 • Information som gör det möjligt för oss att tillhandahålla produkter och tjänster
 • Marknadsföringspreferenser, marknadsföringsaktiviteter och kundfeedback
 • Onlineaktivitetsinformation
 • Kompletterande information från andra källor
 • Du har lämnat samtycke (i fall där en juridisk motivering utöver legitima intressen krävs enligt tillämplig lag)
 • Det ligger i vårt eller en relevant tredje parts legitima intresse

I. För att tillåta dig att delta i tävlingar, prisdragningar och liknande kampanjer, och att administrera dessa aktiviteter. Dessa aktiviteter har ytterligare villkor, som kommer att innehålla mer information om hur vi använder och avslöjar dina personuppgifter där detta är användbart för att ge dig en fullständig bild av hur vi samlar in och använder personuppgifter, så vi rekommenderar att du också granskar dem.

 • Kontaktinformation
 • Allmän information
 • Information om utbildning och sysselsättning
 • Försäkrings- och anspråksinformation
 • Information som gör det möjligt för oss att tillhandahålla produkter och tjänster
 • Marknadsföringspreferenser, marknadsföringsaktiviteter och kundfeedback
 • Onlineaktivitetsinformation
 • Kompletterande information från andra källor
 • Dina personuppgifter behövs för att fullgöra ett avtal med dig eller för att förbereda sig för att ingå ett avtal med dig
 • Det ligger i vårt eller en relevant tredje parts legitima intresse

J. För att anpassa din upplevelse när du använder AIG:s digitala tjänster eller besöker tredje parts webbplatser genom att presentera information och annonser som är skräddarsydda för dig, identifiera dig för alla som du skickar meddelanden till via AIG:s digitala tjänster och underlätta delning på sociala medier.

 • Kontaktinformation
 • Allmän information
 • Information om utbildning och sysselsättning
 • Försäkrings- och anspråksinformation
 • Information som gör det möjligt för oss att tillhandahålla produkter och tjänster
 • Marknadsföringspreferenser, marknadsföringsaktiviteter och kundfeedback
 • Onlineaktivitetsinformation
 • Kompletterande information från andra källor
 • Du har gett ditt samtycke (under omständigheter där personalisering uppnås med användning av cookies)
 • Det ligger i vårt eller en relevant tredje parts legitima intresse

K. För att hantera vår affärsverksamhet och IT-infrastruktur, i linje med våra interna policyer och procedurer, inklusive de som rör ekonomi och redovisning; fakturering och inkasso; Drift av IT-system; värd för data och webbplatser; dataanalys; kontinuitet i verksamheten; dokumenthantering; dokument- och utskriftshantering; och revision.

 • Kontaktinformation
 • Allmän information
 • Information om utbildning och sysselsättning
 • Försäkrings- och anspråksinformation
 • Statliga och andra officiella identifikationsnummer
 • Finansiell information och kontouppgifter
 • Medicinskt tillstånd och hälsotillstånd
 • Annan känslig information
 • Telefoninspelningar
 • Fotografier och videoinspelningar
 • Information för att upptäcka, utreda eller förhindra brott, inklusive bedrägeri och penningtvätt
 • Information som gör det möjligt för oss att tillhandahålla produkter och tjänster
 • Marknadsföringspreferenser, marknadsföringsaktiviteter och kundfeedback
 • Onlineaktivitetsinformation

Kompletterande information från andra källor

 • Dina personuppgifter behövs för att fullgöra ett avtal med dig eller för att förbereda sig för att ingå ett avtal med dig
 • Dina personuppgifter behövs för att uppfylla lagkrav
 • Det ligger i vårt eller en relevant tredje parts legitima intresse

L. För att hantera klagomål, feedback och förfrågningar och hantera förfrågningar om dataåtkomst eller rättelse, eller utövande av andra rättigheter relaterade till personuppgifter.

 • Kontaktinformation
 • Allmän information
 • Information om utbildning och sysselsättning
 • Försäkrings- och anspråksinformation
 • Statliga och andra officiella identifikationsnummer
 • Finansiell information och kontouppgifter
 • Medicinskt tillstånd och hälsotillstånd
 • Annan känslig information
 • Telefoninspelningar
 • Fotografier och videoinspelningar
 • Information för att upptäcka, utreda eller förhindra brott, inklusive bedrägeri och penningtvätt
 • Information som gör det möjligt för oss att tillhandahålla produkter och tjänster
 • Marknadsföringspreferenser, marknadsföringsaktiviteter och kundfeedback
 • Onlineaktivitetsinformation

Kompletterande information från andra källor

 • Dina personuppgifter behövs för att fullgöra ett avtal med dig eller för att förbereda sig för att ingå ett avtal med dig
 • Dina personuppgifter behövs för att uppfylla lagkrav
 • Det ligger i vårt eller en relevant tredje parts legitima intresse

M. För att följa tillämpliga lagar och regulatoriska skyldigheter (inklusive lagar och förordningar utanför ditt hemland), till exempel lagar och förordningar som rör anti-penningtvätt, sanktioner och antiterrorism; följa rättsliga processer och domstolsbeslut; och svara på förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter (inklusive de utanför ditt hemland); uppfylla kraven för avslöjande i enlighet med någon lag som är bindande för oss eller i syfte att följa eventuella regler eller riktlinjer utfärdade av tillsynsmyndigheter eller andra myndigheter som har jurisdiktion över AIG Sweden eller något AIG-anslutet företag; och för revision, efterlevnad, utredning och inspektionsändamål.

 • Kontaktinformation
 • Allmän information
 • Information om utbildning och sysselsättning
 • Försäkrings- och anspråksinformation
 • Statliga och andra officiella identifikationsnummer
 • Finansiell information och kontouppgifter
 • Medicinskt tillstånd och hälsotillstånd
 • Annan känslig information
 • Telefoninspelningar
 • Fotografier och videoinspelningar
 • Information för att upptäcka, utreda eller förhindra brott, inklusive bedrägeri och penningtvätt
 • Information som gör det möjligt för oss att tillhandahålla produkter och tjänster
 • Marknadsföringspreferenser, marknadsföringsaktiviteter och kundfeedback
 • Onlineaktivitetsinformation

Kompletterande information från andra källor

 • Dina personuppgifter behövs för att uppfylla lagkrav
 • Det ligger i vårt eller en relevant tredje parts legitima intresse

N. För att upprätta, upprätthålla och försvara lagliga rättigheter för att skydda vår affärsverksamhet, och våra koncernbolags eller affärspartners, och säkra våra rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom, och våra koncernbolags eller affärspartners, du eller andra individer eller tredje parter; att upprätthålla våra villkor; och eftersträva tillgängliga åtgärder och begränsa våra skador.

 • Kontaktinformation
 • Allmän information
 • Information om utbildning och sysselsättning
 • Försäkrings- och anspråksinformation
 • Statliga och andra officiella identifikationsnummer
 • Finansiell information och kontouppgifter
 • Medicinskt tillstånd och hälsotillstånd
 • Annan känslig information
 • Telefoninspelningar
 • Fotografier och videoinspelningar
 • Information för att upptäcka, utreda eller förhindra brott, inklusive bedrägeri och penningtvätt
 • Information som gör det möjligt för oss att tillhandahålla produkter och tjänster
 • Marknadsföringspreferenser, marknadsföringsaktiviteter och kundfeedback
 • Onlineaktivitetsinformation

Kompletterande information från andra källor

 • Dina personuppgifter behövs för att fullgöra ett avtal med dig eller för att förbereda sig för att ingå ett avtal med dig
 • Dina personuppgifter behövs för att uppfylla lagkrav
 • Det ligger i vårt eller en relevant tredje parts legitima intresse

O. För att matcha eventuella personuppgifter som innehas av oss och relaterar till dig från tid till annan för något av de syften som anges i denna sekretesspolicy.

 • Kontaktinformation
 • Allmän information
 • Information om utbildning och sysselsättning
 • Försäkrings- och anspråksinformation
 • Statliga och andra officiella identifikationsnummer
 • Finansiell information och kontouppgifter
 • Medicinskt tillstånd och hälsotillstånd
 • Annan känslig information
 • Telefoninspelningar
 • Fotografier och videoinspelningar
 • Information för att upptäcka, utreda eller förhindra brott, inklusive bedrägeri och penningtvätt
 • Information som gör det möjligt för oss att tillhandahålla produkter och tjänster
 • Marknadsföringspreferenser, marknadsföringsaktiviteter och kundfeedback
 • Onlineaktivitetsinformation

Kompletterande information från andra källor

 • Du har lämnat samtycke (i förekommande fall)
 • Dina personuppgifter behövs för att fullgöra ett avtal med dig eller för att förbereda sig för att ingå ett avtal med dig
 • Dina personuppgifter behövs för att uppfylla lagkrav
 • Det ligger i vårt eller en relevant tredje parts legitima intresse

P. För att utföra bakgrunds- och identitetskontroller, till exempel i syfte att verifiera din identitet för att svara på din begäran om att få en dubblett av policy eller annan dokumentation, varje begäran från dig att ändra din adress i våra register, eller begäran från dig att ändra ditt bankkonto eller betalning eller andra uppgifter i våra register.

 • Kontaktinformation
 • Allmän information
 • Information om utbildning och sysselsättning
 • Försäkrings- och anspråksinformation
 • Statliga och andra officiella identifikationsnummer
 • Finansiell information och kontouppgifter
 • Medicinskt tillstånd och hälsotillstånd
 • Annan känslig information
 • Telefoninspelningar
 • Fotografier och videoinspelningar
 • Information för att upptäcka, utreda eller förhindra brott, inklusive bedrägeri och penningtvätt
 • Information som gör det möjligt för oss att tillhandahålla produkter och tjänster
 • Onlineaktivitetsinformation
 • Kompletterande information från andra källor
 • Du har lämnat samtycke (i fall där en juridisk motivering utöver legitima intressen krävs enligt tillämplig lag)
 • Dina personuppgifter behövs för att fullgöra ett avtal med dig eller för att förbereda sig för att ingå ett avtal med dig
 • Dina personuppgifter behövs för att uppfylla lagkrav
 • Det ligger i vårt eller en relevant tredje parts legitima intresse

Q. För att genomföra kreditkontroller av dig - såsom att analysera, verifiera och/eller kontrollera din kredit, betalning och/eller status i förhållande till din förmåga att använda tjänsterna.

 • Kontaktinformation
 • Allmän information
 • Information om utbildning och sysselsättning
 • Försäkrings- och anspråksinformation
 • Statliga och andra officiella identifikationsnummer
 • Finansiell information och kontouppgifter
 • Medicinskt tillstånd och hälsotillstånd
 • Annan känslig information
 • Telefoninspelningar
 • Fotografier och videoinspelningar
 • Information för att upptäcka, utreda eller förhindra brott, inklusive bedrägeri och penningtvätt
 • Information som gör det möjligt för oss att tillhandahålla produkter och tjänster
 • Onlineaktivitetsinformation
 • Kompletterande information från andra källor
 • Du har lämnat samtycke (i fall där en juridisk motivering utöver legitima intressen krävs enligt tillämplig lag)
 • Dina personuppgifter behövs för att fullgöra ett avtal med dig eller för att förbereda sig för att ingå ett avtal med dig
 • Dina personuppgifter behövs för att uppfylla lagkrav
 • Det ligger i vårt eller en relevant tredje parts legitima intresse

R. För att utföra ”due diligence” eller andra screeningaktiviteter i enlighet med lagliga eller regulatoriska skyldigheter eller riskhanteringsprocedurer som kan krävas enligt lag eller som kan ha införts av oss.

 • Kontaktinformation
 • Allmän information
 • Information om utbildning och sysselsättning
 • Försäkrings- och anspråksinformation
 • Statliga och andra officiella identifikationsnummer
 • Finansiell information och kontouppgifter
 • Medicinskt tillstånd och hälsotillstånd
 • Annan känslig information
 • Telefoninspelningar
 • Fotografier och videoinspelningar
 • Information för att upptäcka, utreda eller förhindra brott, inklusive bedrägeri och penningtvätt
 • Information som gör det möjligt för oss att tillhandahålla produkter och tjänster
 • Marknadsföringspreferenser, marknadsföringsaktiviteter och kundfeedback
 • Onlineaktivitetsinformation
 • Kompletterande information från andra källor
 • Du har lämnat samtycke (i fall där en juridisk motivering utöver legitima intressen krävs enligt tillämplig lag)
 • Dina personuppgifter behövs för att fullgöra ett avtal med dig eller för att förbereda sig för att ingå ett avtal med dig
 • Dina personuppgifter behövs för att uppfylla lagkrav
 • Det ligger i vårt eller en relevant tredje parts legitima intresse

S. För att fastställa skuldbelopp till eller från dig och inkassering eller återkrav av eventuella skulder från dig eller någon person som har ställt säkerhet för eller åtagit sig sådana skulder för din räkning.

 • Kontaktinformation
 • Allmän information
 • Försäkrings- och anspråksinformation
 • Statliga och andra officiella identifikationsnummer
 • Finansiell information och kontouppgifter
 • Annan känslig information
 • Telefoninspelningar
 • Fotografier och videoinspelningar
 • Information för att upptäcka, utreda eller förhindra brott, inklusive bedrägeri och penningtvätt
 • Information som gör det möjligt för oss att tillhandahålla produkter och tjänster
 • Onlineaktivitetsinformation
 • Kompletterande information från andra källor
 • Dina personuppgifter behövs för att fullgöra ett avtal med dig eller för att förbereda sig för att ingå ett avtal med dig
 • Dina personuppgifter behövs för att uppfylla lagkrav
 • Det ligger i vårt eller en relevant tredje parts legitima intresse

T. För att göra det möjligt för en verklig eller föreslagen köpare, överlåtare, förvärvare, deltagare eller underdeltagare till AIG:s rättigheter eller verksamhet att utvärdera transaktionen som är avsedd att bli föremål för en omorganisation, fusion, försäljning, joint venture, överlåtelse, överlåtelse, deltagande eller sub -deltagande.

 

 • Kontaktinformation
 • Allmän information
 • Information om utbildning och sysselsättning
 • Försäkrings- och anspråksinformation
 • Statliga och andra officiella identifikationsnummer
 • Finansiell information och kontouppgifter
 • Medicinskt tillstånd och hälsotillstånd
 • Annan känslig information
 • Telefoninspelningar
 • Fotografier och videoinspelningar
 • Information för att upptäcka, utreda eller förhindra brott, inklusive bedrägeri och penningtvätt
 • Information som gör det möjligt för oss att tillhandahålla produkter och tjänster
 • Marknadsföringspreferenser, marknadsföringsaktiviteter och kundfeedback
 • Onlineaktivitetsinformation
 • Kompletterande information från andra källor
 • Du har lämnat samtycke (i fall där en juridisk motivering utöver legitima intressen krävs enligt tillämplig lag)
 • Dina personuppgifter behövs för att uppfylla lagkrav
 • Det ligger i vårt eller en relevant tredje parts legitima intresse

Vi använder personuppgifter för att utföra vår affärsverksamhet.  De syften som vi använder dina personuppgifter för kommer att variera beroende på vår relation, inklusive typen av kommunikation mellan oss och de tjänster vi tillhandahåller. Personuppgifter kommer att användas för olika syften om du är försäkringstagare, försäkrad eller skadelidande enligt en försäkring, en kommersiell försäkringsmäklare eller utsedd representant, ett vittne eller annan person som vi har en relation med.

Vi kan vid behov inhämta ditt samtycke för insamling, användning, avslöjande och/eller annan behandling av dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy genom annan relevant dokumentation (som genom ansökningsformulär). Eventuellt samtycke från dig kommer inte att påverkas av uppsägningen eller utgången av din försäkring.

Om vi ​​förlitar oss på ditt samtycke för att samla in, använda, avslöja eller behandla någon av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss (se avsnittet "Vem ska du kontakta angående dina personuppgifter?" i denna sekretesspolicy för kontaktuppgifter). Vi kommer att genomföra ditt återkallande av samtycke så snart det är tekniskt möjligt och i alla händelser inom en rimlig period efter att vi mottagit din begäran. Vi kommer därefter att upphöra att samla in, använda eller avslöja dina personuppgifter, såvida det inte krävs enligt tillämplig lag.

Om du återkallar ditt samtycke kommer du inte att lida någon nackdel, men vi kanske inte kan förse dig med de tjänster som du har efterfrågat och vi kommer att informera dig om konsekvenserna av ett sådant återkallande av samtycke där så är tillämpligt. 

Vi är engagerade i att upptäcka och förhindra bedrägerier och annan ekonomisk brottslighet.  Vi tar detta åtagande på största allvar och använder personuppgifter på ett antal sätt för detta ändamål. 

Till exempel, om det är relevant för vår relation med dig, kommer vi (där det är tillåtet enligt tillämplig lag):

 • lämna in dina personuppgifter (inklusive uppgifter om eventuella anspråk du gör, till exempel detaljer om skador) så att de visas i anspråksregister som delas mellan olika försäkringsleverantörer;
 • söka i register över tidigare anspråk vid anspråksbedömning; och
 • dela dina personuppgifter med andra försäkringsbolag, databaser från bedrägeriförebyggande myndigheter och brottsbekämpande myndigheter. 

För ytterligare information, se avsnittet nedan "Vem delas personuppgifter med?" eller kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan (se avsnittet nedan "Vem ska du kontakta angående dina personuppgifter?"). 

Ibland, som en del av vår affärsverksamhet, fattas beslut om dig med hjälp av automatiserade datorprogram och -system.  Dessa beslut involverar inte mänsklig input, och programvaran och systemen tillämpar fördefinierade logiska programmering och kriterier för att fatta ett beslut och bedöma hur vi hanterar dig i samband med tillhandahållandet av tjänster.

Till exempel använder vi ibland automatiserat beslutsfattande som en del av en process för att:

 • besluta om ett reseförsäkringsanspråk ska betalas enligt begäran (till exempel, om fördefinierade kriterier uppfylls av svar som du lämnar, kommer anspråket att betalas automatiskt utan behov av ytterligare mänskligt ingripande); eller
 • identifiera kända redan existerande medicinska tillstånd i samband med vår reseförsäkringsverksamhet för att avgöra om vi kan erbjuda försäkring till dig och på vilka villkor; eller
 • i allmänhet utvärdera din berättigande till försäkring med hjälp av en fördefinierad uppsättning kriterier.

Vi ger dig mer information om eventuella automatiserade beslutsprocesser innan eller vid tillfället då vi avser att fatta beslut på detta sätt. Du har rätt att under vissa omständigheter inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling. Se avsnittet nedan "Vilka är dina rättigheter angående personuppgifter?" nedan för ytterligare information om denna rättighet.

När det krävs för att göra det, kommer vi att begära ditt samtycke innan vi samlar in dina personuppgifter för de ovan nämnda processerna. 

AIG-gruppen består av ett antal företag, inklusive, men inte begränsat till, AIG-moderbolaget American International Group, Inc., American International Group UK Limited och AIG Europe SA-landsfilialer i Europa.

Varje AIG-gruppföretag som behandlar dina personuppgifter är ansvarig för att ta hand om dem i enlighet med denna sekretesspolicy, våra interna standarder och procedurer och kraven i dataskyddslagstiftningen.

Din relation till oss avgör vilka av våra koncernbolag som har tillgång till och behandlar dina personuppgifter, och vilka av våra koncernbolag som är personuppgiftsansvarig(a) som ansvarar för dina personuppgifter. En lista över AIG-gruppens viktigaste företag som är personuppgiftsansvariga finns här www.aig.com/datacontrollers. Om du är en enskild försäkringstagare kommer vanligtvis AIG-koncernen som tecknar din försäkring att vara det huvudsakliga företaget som ansvarar för dina personuppgifter, personuppgiftsansvarig(a). Beroende på vår relation med dig kommer vi att tillhandahålla ytterligare information i ett kompletterande sekretessmeddelande som är anpassat till vårt förhållande.

För mer exakt information om det eller de specifika företag i AIG-gruppen som har tillgång till och är ansvariga för dina personuppgifter (inklusive identiteten på de relevanta AIG-företagen som är personuppgiftsansvarig(a) för dina personuppgifter), kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan (se avsnittet nedan "Vem ska du kontakta angående dina personuppgifter?").

Vi kan också dela dina uppgifter med en tredje part (se avsnittet nedan "Vem delas personuppgifter med?").  Dessa tredje parter kommer att ta på sig visst ansvar enligt dataskyddslagstiftningen för att ta hand om de personuppgifter som de får från oss. 

I samband med de syften som beskrivs ovan (se avsnittet ovan "Hur använder vi personuppgifter?"), behöver vi ibland dela dina personuppgifter med tredje part (detta kan innebära att tredje part lämnar ut personuppgifter till oss och att vi lämnar ut personuppgifter för att dem). 

Dessa tredje parter kan inkludera:

Typ av tredje part Exempel

Våra koncernbolag

 

Vi tillhör företagsgruppen American International Group, Inc. AIG har koncernbolag över hela världen, både inom och utanför Europa/Sverige (till exempel i USA).  Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra koncernföretag (inklusive för administrativa redovisningsändamål). AIG Sweden ansvarar för hantering och säkerhet av gemensamt använda personuppgifter.  Tillgång till personuppgifter inom AIG är begränsad till de individer som har ett behov av att få tillgång till uppgifterna för våra affärsändamål.

En lista över AIG-gruppens viktigaste företag finns här www.aig.com/datacontrollers

Andra försäkrings- och försäkringsdistributionsparter Där det är tillåtet enligt tillämplig lag kan AIG dela personuppgifter med andra tredje parter, till exempel andra försäkringsgivare, återförsäkringsbolag, försäkrings- och återförsäkringsmäklare, andra mellanhänder och agenter, utsedda representanter, distributörer, partner för affinitetsmarknadsföring och finansinstitut, värdepappersföretag och andra affärspartners.
Våra tjänsteleverantörer

Externa tredjepartstjänsteleverantörer, såsom medicinska och säkerhetspersonal, revisorer, aktuarier, revisorer, experter, advokater och andra professionella rådgivare; leverantörer av resor och medicinsk hjälp; leverantörer av callcentertjänster; leverantörer av väg- och olyckshjälp; IT-system, support- och värdtjänstleverantörer; leverantörer av applikationstjänster; leverantörer av tjänster för tryckning, reklam, marknadsföring och marknadsundersökningar och dataanalys; banker och finansinstitut som servar våra konton; anspråksadministratörer från tredje part; leverantörer av dokument- och registerhantering; anspråksutredare och justerare; byggkonsulter; ingenjörer; examinatorer; jurykonsulter; översättare; och andra tredjepartsleverantörer och utkontrakterade tjänsteleverantörer som hjälper oss att utföra affärsaktiviteter.

Mottagare av din delningsaktivitet på sociala medier Där du har vänner och andra kopplingar kopplade till ditt sociala mediekonto, kan andra webbplatsanvändare och din leverantör av sociala mediekonton få dina personuppgifter i samband med din sociala delningsaktivitet (till exempel om du ansluter ett socialt mediekonto som tillhandahålls av en annan social medietjänsteleverantör till ditt konto för AIG:s digitala tjänster eller logga in på ditt konto för AIG:s digitala tjänster från ett annat socialt mediekonto).  Genom att koppla ditt konto för AIG:s digitala tjänster och ditt andra sociala mediekonto på detta sätt, godkänner du (1) oss att dela uppgifter med leverantören för ditt andra sociala mediekonto; och (2) förstå att användningen av de personuppgifter vi delar kommer att styras av den andra tjänsteleverantörens sekretesspolicy.  Om du inte vill att dina personuppgifter ska delas med andra användare eller med din andra leverantör av sociala mediekonton, koppla inte ditt andra sociala mediekonto till ditt konto för AIG:s digitala tjänster och delta inte i social delning medan du använder AIG:s digital tjänster.
Statliga myndigheter och tredje parter involverade i rättsliga förfaranden Vi kan också dela personuppgifter med: (a) statliga eller andra offentliga myndigheter (inklusive, men inte begränsat till, arbetsskadenämnder, domstolar, tillsynsorgan, brottsbekämpande myndigheter, skattemyndigheter och brottsutredande organ); och (b) tredje parts deltagare i rättsprocesser och deras kamrerer, revisorer, advokater och andra rådgivare och företrädare, som vi anser vara nödvändigt eller lämpligt.
Andra tredje parter

Vi kan komma att dela personuppgifter med betalningsmottagare; räddningstjänst (brand, polis och medicinsk räddningstjänst); återförsäljare; medicinska nätverk, organisationer och leverantörer; reseföretag; kreditbyråer; kreditupplysningsbyråer; andra personer inblandade i en incident som är föremål för ett anspråk; såväl som köpare och potentiella köpare eller andra parter i någon faktisk eller föreslagen omorganisation, fusion, försäljning, joint venture, tilldelning, överlåtelse eller annan transaktion som hänför sig till hela eller någon del av våra verksamheter, tillgångar, företag eller aktier (dvs. företagsaktier). 

Där det är tillåtet enligt tillämplig lag, kan personuppgifter (inklusive detaljer om skador) föras in i anspråksregister och delas med andra försäkringsgivare. Vi kan söka i dessa register när vi hanterar anspråk för att förhindra, upptäcka och utreda bedrägerier. 

Om du drar nytta av en annan parts försäkring eller serviceavtal med AIG (till exempel en försäkring som tecknats av din arbetsgivare), kan personuppgifter som rör administrationen av den försäkringen eller tjänsten delas med den andra parten.

Personuppgifter kan också delas av dig på anslagstavlor, chatt, profilsidor och bloggar och andra AIG digitala tjänster till vilka du kan lägga upp information och material (inklusive, utan begränsning, vårt sociala medieinnehåll).  Observera att all information du lägger upp eller avslöjar via dessa tjänster kommer att bli offentlig information och kan vara tillgänglig för besökare och användare av AIG:s digitala tjänster och för allmänheten.  Vi uppmanar dig att vara mycket försiktig när du bestämmer dig för att lämna ut dina personuppgifter, eller annan information, när du använder AIG:s digitala tjänster.

På grund av vår affärsverksamhets globala karaktär behandlar vi personuppgifter internationellt för de syften som anges ovan (se avsnittet "Hur använder vi personuppgifter?").  Beroende på vilken typ av relation vi har med dig kommer vi att överföra personuppgifter till parter i andra länder.  De länder utanför Storbritannien och EES som vi kan överföra personuppgifter till inkluderar USA, Kina, Mexiko, Malaysia, Filippinerna, Bermuda och andra länder som har dataskyddslagar som skiljer sig från motsvarande lagar i det land där du är baserad, inklusive länder som inte har visat sig ge tillräckligt skydd för personuppgifter av den brittiska regeringen och/eller Europeiska kommissionen.

Till exempel kan vi överföra personuppgifter för att behandla internationella reseförsäkringsanspråk och tillhandahålla akut medicinsk hjälp när du är utomlands.  Vi kan komma att överföra uppgifter internationellt till våra koncernföretag, tjänsteleverantörer, affärspartners, statliga eller offentliga myndigheter och andra tredje parter.

När vi gör dessa överföringar kommer vi att vidta åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är tillräckligt skyddad och överförs i enlighet med kraven i dataskyddslagstiftningen, inklusive av: 

 • att förlita sig på det faktum att ett land har godkänts av Europeiska kommissionen eller den brittiska regeringen (i tillämpliga fall) som tillhandahållande av adekvat skydd; eller
 • använda dataöverföringsavtal i den form som godkänts av Europeiska kommissionen och, i förekommande fall, den brittiska regeringen och tillåten enligt artikel 46 i EU:s allmänna dataskyddsförordning eller Storbritanniens allmänna dataskyddsförordning (GDPR) (den relevanta dataskyddslagstiftningen).

Om det inte finns något dataöverföringsavtal på plats kan vi använda andra mekanismer som erkänns av den relevanta dataskyddslagstiftningen för att säkerställa en adekvat skyddsnivå för personuppgifter som överförs utanför EES/UK (till exempel det transatlantiska dataskyddsramverket mellan Europeiska kommissionen och USA eller något ramverk som kan ersätta det i framtiden).

Detta innebär vanligtvis användningen av standardavtalsklausuler som godkänts eller bemyndigats av den relevanta dataskyddsmyndigheten eller lämpliga dataöverföringsavtal.

För ytterligare information om dessa överföringar och för att begära information om de skyddsåtgärder som finns på plats, kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan (se avsnittet nedan "Vem ska du kontakta angående dina personuppgifter?").

AIG använder rimliga och lämpliga tekniska, fysiska, juridiska och organisatoriska åtgärder, som följer dataskyddslagar för att hålla personuppgifter säker, med hänsyn till arten, omfattningen, sammanhanget, komplexiteten, riskerna och syftena med behandlingen av personuppgifter. 

Vi har implementerat lämpliga dataskyddspolicyer som tillhandahåller de ovannämnda säkerhetsåtgärderna. Vi utbildar även våra kollegor regelbundet i dataskydd och informationssäkerhet.

Eftersom merparten av de personuppgifter vi håller är lagrad elektroniskt har vi implementerat lämpliga IT-säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dessa personuppgifter förvaras säkert.  Vi kan till exempel använda antivirusskyddssystem, brandväggar och datakrypteringstekniker.  Vi har rutiner på plats i våra lokaler för att hålla alla pappersdokument fysiskt säkra.  AIG har också ett dedikerat team som övervakar det globala AIG-nätverket för eventuella cyber- och IT-säkerhetshot. Vi utbildar också vår personal regelbundet i dataskydd och informationssäkerhet.

När AIG anlitar en tredje part (inklusive våra tjänsteleverantörer) för att samla in eller på annat sätt bearbeta personuppgifter för vår räkning, kommer den tredje parten att väljas noggrant och skyldig att använda lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda konfidentialitet och säkerhet för personuppgifter. 

Tyvärr kan ingen dataöverföring över Internet eller elektroniska datalagringssystem garanteras vara 100 % säker.  Om du har anledning att tro att din interaktion med oss ​​inte längre är säker (till exempel om du känner att säkerheten för någon personuppgifter som du kan ha skickat till oss har äventyrats), meddela oss omedelbart (se avsnittet nedan "Vem ska du kontakta angående dina personuppgifter?").

AIG kommer att vidta rimliga åtgärder utformade för att säkerställa att de personuppgifter som behandlas är tillförlitlig för deras avsedda användning och är korrekt och fullständig för att utföra de syften som beskrivs i denna policy.

Vi kan spela in telefonsamtal med dig så att vi kan:

 • förbättra servicestandarden som vi tillhandahåller genom att ge vår personal feedback och utbildning;
 • ta itu med frågor, problem eller klagomål;
 • förebygga, upptäcka och utreda brott, inklusive bedrägeri och penningtvätt, samt analysera och hantera andra kommersiella risker; och
 • följa våra juridiska och regulatoriska skyldigheter.

Dessutom övervakar vi elektronisk kommunikation mellan oss (till exempel e-postmeddelanden) för att skydda dig, vår verksamhet och IT-infrastruktur och tredje parter inklusive genom:

 • identifiera och hantera olämplig kommunikation; och
 • leta efter och ta bort eventuella virus eller annan skadlig programvara och lösa andra informationssäkerhetsproblem.

AIG kan lagra personuppgifter antingen elektroniskt (inklusive i molnet) eller i pappersform. Vi kommer att behålla personuppgifter så länge som är nödvändigt för de ändamål för vilka vi samlar in den.  Den exakta perioden beror på vad personuppgifterna är och syftet med att de behandlas.  Dessutom, som en reglerad institution för finansiella tjänster, finns det lagar och förordningar som gäller för oss som anger minimiperioder för lagring av personuppgifter. Vi kommer att förse dig med ytterligare information om det är lämpligt för att ge dig en fullständig bild av hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

Till exempel:

 • Där vi innehar personuppgifter för att följa en laglig eller regulatorisk skyldighet, kommer vi att behålla uppgifterna minst så länge som krävs för att uppfylla denna skyldighet.
 • Där vi innehar personuppgifter för att tillhandahålla en produkt eller tjänst (såsom en försäkring och anspråkshantering), kommer vi att behålla uppgifterna minst så länge som vi tillhandahåller produkten eller tjänsten, och i ett antal år efter utgången av försäkringen och hanteringen av eventuella relaterade anspråk. 

Antalet år varierar beroende på vilken produkt eller tjänst som tillhandahålls – till exempel kan det för vissa försäkringar vara nödvändigt att spara personuppgifterna i flera år efter att försäkringen löper ut. Bland annat behåller vi uppgifterna för att svara på eventuella frågor eller problem som kan tas upp vid ett senare tillfälle med avseende på policyn eller hanteringen av ett anspråk.  För konsumentförsäkringsprodukter är lagringstiden vanligtvis 11 år.

Elektroniska filer som lagras på lagringsmedieenheter kasseras på ett säkert sätt genom att torka och radera enheten och, därefter, avmagnetisera och strimla enheten. Fysiska filer kasseras genom säker fragmentering och sönderdelning.

För ytterligare information om den tidsperiod under vilken vi behåller dina personuppgifter, kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan (se avsnittet nedan "Vem ska du kontakta angående dina personuppgifter?").

Vi kommer att ge dig regelbundna möjligheter att berätta om dina marknadsföringspreferenser, inklusive i vår kommunikation till dig.

I vissa länder kan vi behöva inhämta ditt samtycke för användning av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

För att berätta för oss dina marknadsföringspreferenser och för att ändra dina preferenser vid behov kan du kontakta oss

 e-post: kundservice@aig.com  

post: Dataskyddspersonal, AIG Europe S.A., Box 3506, 103 69 Stockholm

Dessutom kan du också välja bort att ta emot marknadskommunikation enligt följande:

 • Ta emot e-postmeddelanden och textmeddelanden från oss: Om du inte längre vill ta emot marknadsföringsmeddelanden eller textmeddelanden från AIG, kan du välja bort att ta emot dessa marknadsföringsrelaterade meddelanden genom att klicka på länken för att "avsluta prenumeration" som finns i varje e-postmeddelande, genom att följa stoppinstruktionerna i ett textmeddelande eller genom att kontakta oss med adresserna ovan.
 • Ta emot telefonkommunikation och post från oss: Om du inte längre vill ta emot marknadsföring via telefonkommunikation eller post från AIG, kan du välja bort att ta emot dessa marknadsföringsmeddelanden genom att kontakta oss med hjälp av adresserna ovan.  Du kanske också kan kontakta ett "Ring inte"-register i ditt land för att generellt välja bort att ta emot marknadsföringsmeddelanden per telefon, även om vi fortfarande kan kontakta dig om du finns med i ett sådant register om du har gett ditt samtycke.
 • Dela dina personuppgifter med våra koncernbolag för deras marknadsföringsändamål: Med ditt samtycke kan vi dela dina personuppgifter med våra koncernbolag för deras egna marknadsföringsändamål.  Om du ändrar dig kan du välja bort denna delning genom att kontakta oss via adresserna ovan.
 • Dela dina personuppgifter med utvalda tredjepartspartners för deras marknadsföringsändamål: Om du har gett ditt samtycke kan vi dela dina personuppgifter med våra tredjepartspartners för deras egna marknadsföringsändamål. Om du ändrar dig kan du välja bort denna delning genom att kontakta oss via adresserna ovan.

Vi strävar efter att efterleva dina begäranden om att bli bortvald inom en rimlig tidsperiod och i alla händelser inom vilken tid som föreskrivs i lag.  Observera att om du väljer bort det som beskrivs ovan kommer vi inte att kunna ta bort dina personuppgifter från databaserna för tredje parter som vi redan har delat dina personuppgifter med (dvs. till de som vi redan har lämnat dina personuppgifter till från och med det datum då vi svarar på din begäran om att bli bortvald). 

Observera också att om du väljer bort att ta emot marknadskommunikation från oss, kan vi fortfarande skicka dig annan viktig tjänst och administrationskommunikation relaterade till de tjänster som vi tillhandahåller till dig, och du kan inte välja bort denna tjänst och administrationskommunikation.

Följande är en sammanfattning av de dataskyddsrättigheter som är tillgängliga för individer i Sverige i samband med deras personuppgifter. Dessa rättigheter kan endast gälla i vissa jurisdiktioner och/eller omständigheter och är föremål för vissa juridiska begränsningar eller undantag.

Om du vill utöva dina rättigheter, kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan (se avsnittet nedan 'Vem ska du kontakta angående dina personuppgifter?').

Rättigheter Beskrivning

Rätt till tillgång till personuppgifter

Rätten att få en kopia av de personuppgifter vi har om dig och information om hur vi använder dem.

Denna rätt är tillämplig när som helst när vi har dina personuppgifter (med förbehåll för vissa undantag)

Rätt till rättelse av personuppgifter

Rätten att be oss korrigera personuppgifter som vi har om dig om de är felaktiga eller ofullständiga.

Denna rätt är tillämplig när som helst när vi har dina personuppgifter (med förbehåll för vissa undantag).

Rätt till radering av personuppgifter

Denna rättighet kallas ibland för "rätten att bli bortglömd". Detta är rätten att begära att dina personuppgifter raderas eller tas bort från våra system och register. Denna rätt gäller dock endast under vissa omständigheter.

Exempel på när denna rättighet gäller för personuppgifter vi innehar inkluderar (med förbehåll för vissa undantag):

 • när vi inte längre behöver personuppgifterna för det syfte vi samlade in dem;
 • om du återkallar ditt samtycke till vår användning av dina uppgifter och ingen annan juridisk motivering stödjer vår fortsatta användning av dina uppgifter;
 • om du invänder mot hur vi använder dina personuppgifter och vi inte har några tvingande skäl att fortsätta använda den;
 • om vi har använt dina personuppgifter olagligt; och
 • om personuppgifterna behöver raderas för att följa lag.

Rätt till att begränsa behandlingen av personuppgifter

Rätten att begära att vi avbryter vår användning av dina personuppgifter. Denna rätt gäller endast under vissa omständigheter.

I de fall vi avbryter vår användning av dina personuppgifter kommer vi fortfarande att ha tillåtelse att lagra dina personuppgifter, men all annan användning av dessa uppgifter medan vår användning är avstängd kommer att kräva ditt samtycke, med förbehåll för vissa undantag.

Du kan utöva denna rätt om:

 • du ​​tror att de personuppgifter vi har om dig inte är korrekta, men detta gäller endast under en tidsperiod som tillåter oss att överväga om dina personuppgifter faktiskt är felaktiga;
 • behandlingen är olaglig och du motsätter dig radering av dina personuppgifter och begär begränsning av användningen istället;
 • vi inte längre behöver personuppgifterna för de ändamål som vi har använt dem till dags dato, men personuppgifterna krävs av dig i samband med rättsliga anspråk; eller
 • du ​​har invänt mot vår behandling av personuppgifterna och vi överväger om våra skäl för behandlingen åsidosätter din invändning. 

Rätt till dataportabilitet

Denna rättighet tillåter dig att få dina personuppgifter i ett format som gör att du kan överföra dessa personuppgifter till en annan organisation, om detta är tekniskt möjligt. 

Denna rätt kommer dock endast att gälla:

 • personuppgifter som du lämnat till oss;
 • där vi har motiverat vår användning av dina personuppgifter baserat på:
  • ditt samtycke; eller
  • uppfyllandet av ett avtal med dig; och
 • om vår användning av dina personuppgifter sker på elektronisk väg.

Rätt till att invända mot behandling av personuppgifter

 

Du har rätt att invända mot vår användning av dina personuppgifter under vissa omständigheter. 

Vi kan fortsätta att använda dina personuppgifter, trots din invändning, där det finns övertygande legitima skäl att göra det eller så måste vi använda dina personuppgifter i samband med juridiska krav.

Du kan när som helst invända mot användningen av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål (inklusive om vi utför profilering relaterad till direktmarknadsföring).

Rätt till att återkalla samtycke till behandling av personuppgifter

Där vi har förlitat oss på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter har du rätt att återkalla detta samtycke.

 

Rätt till att klaga till relevant dataskydd

ombud

Om du tror att vi har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som inte är i enlighet med dataskyddslagstiftningen, i enlighet med tillämplig lag, kan du eventuellt klaga till dataskyddstillsynsmyndigheten oavsett om det påstådda intrånget ägde rum eller var du bor eller arbetar.

Denna rätt gäller när som helst.

Rättigheter relaterade till automatiserat beslutsfattande och profilering

Rätten att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling (utan mänsklig inblandning) där beslutet har en rättslig verkan eller på annat sätt påverkar dig väsentligt.

Denna rätt gäller dock endast under vissa omständigheter.

Denna rätt är inte tillämplig om:

 • vi behöver fatta det automatiserade beslutet för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig;
 • Vi är lagstadgade att fatta det automatiska beslutet; eller
 • du ​​har gett ditt uttryckliga samtycke till att beslutet fattas på detta sätt med hjälp av dina personuppgifter.

Om du har några frågor, funderingar eller klagomål om hur dina personuppgifter används av oss kan du kontakta oss via e-post eller post med hjälp av informationen nedan. 

e-post: dataskyddsombud.se@aig.com

post: Dataskyddspersonal, AIG Europe S.A., Box 3506, 103 69 Stockholm

Användar- och enhetsdata samlas in när du använder AIG:s digitala tjänster. Denna information kanske inte avslöjar din specifika identitet och kan därför inte vara personuppgifter som används enligt beskrivningen i de tidigare avsnitten av denna sekretesspolicy.

Exempel på denna typ av användar- och enhetsdata är:

 • Internetläsare och information om elektroniska enheter;
 • operativsystem och plattform;
 • appanvändningsdata;
 • information som samlats in via cookies, pixeltaggar och annan teknik (ytterligare information beskrivs i vår Policy För Cookies);
 • demografisk information; och
 • data grupperade så att det inte är möjligt att länka data till en viss individ, så kallad aggregerad data.  

Vi och våra tredjepartstjänsteleverantörer kan samla in användar- och enhetsdata på en mängd olika sätt när du använder AIG:s digitala tjänster, inklusive:

Metod för datainsamling Exempel
Via din webbläsare eller elektronisk enhet Viss information samlas in av de flesta webbplatser eller automatiskt via din elektroniska enhet, såsom din IP-adress (dvs. din dators adress på internet), skärmupplösning, typ av operativsystem (Windows eller Mac) och version, typ och version av webbläsare, elektronisk enhetstillverkare och modell, språk, tidpunkt för besöket, besökta sidor och namnet och versionen av AIG:s digitala tjänster (som appen) du använder. Vi använder denna information för att säkerställa att AIG:s digitala tjänster fungerar korrekt.
Genom din användning av en app När du laddar ner och använder en app kan vi och våra tjänsteleverantörer spåra och samla in appanvändningsdata, såsom datum och tid då appen på din elektroniska enhet kommer åt våra servrar och vilken information och vilka filer som har laddats ner till appen baserat på din enhetsnummer.
Fysisk plats

Med förbehåll för tillämplig lag (och ditt samtycke där så krävs enligt tillämplig lag), kan vi samla in den fysiska platsen för din elektroniska enhet genom att till exempel använda satellit-, mobil-/mobiltelefontorn eller WiFi-signaler. Vi kan använda din enhets fysiska plats för att förse dig med personliga platsbaserade tjänster och innehåll.

I enlighet med dina marknadsföringspreferenser och tillämplig lag kan vi också dela din enhets fysiska plats, i kombination med information om vilka annonser du tittade på och annan information vi samlar in, med våra marknadsföringspartners för att de ska kunna ge dig mer personligt innehåll och studera effektiviteten av reklamkampanjer.

I vissa fall kan du tillåtas eller neka sådan användning och/eller delning av din enhets plats, men om du väljer att neka sådan användning och/eller delning kanske vi och/eller våra marknadsföringspartners inte kan tillhandahålla dig med tillämpliga personliga tjänster och innehåll.

Dessutom kan vi få den exakta geolokaliseringen av din enhet när du använder våra mobilapplikationer för resor eller andra assistanstjänster.  I samband med att vi tillhandahåller resor eller andra assistanstjänster kan vi dela din enhets exakta geolokaliseringsinformation med våra kunder och andra enheter som vi arbetar med.  Du kan välja bort vår insamling och delning av exakt geolokaliseringsinformation genom att ta bort den mobila applikationen från din enhet, genom att inte tillåta den mobila applikationen att komma åt platstjänster genom det behörighetssystem som används av din enhets operativsystem, eller genom att följa eventuella ytterligare instruktioner för att välja bort sekretessmeddelandet som finns i mobilapplikationen.

Under vissa omständigheter kan fysisk platsinformation bli dina personuppgifter om du är identifierbar i förhållande till den fysiska platsinformationen. I sådana fall kommer den fysiska platsinformationen att hanteras som personuppgifter enligt beskrivningen i de tidigare avsnitten av denna sekretesspolicy.

Använder information från dig Viss information (till exempel din plats eller föredragna kommunikationsmedel) samlas in när du frivilligt tillhandahåller den. Om den inte kombineras med personuppgifter, identifierar denna information dig inte personligen.
Genom att aggregera uppgifter Vi kan gruppera uppgifter så att den inte länkar till en specifik individ, det vill säga aggregat, och använda dessa uppgifter (till exempel kan vi aggregera information för att beräkna andelen av våra användare som har ett visst telefonriktnummer).

Observera att, där användar- och enhetsdata inte är personuppgifter, kan vi använda och avslöja dessa uppgifter för vilket syfte som helst i den utsträckning vi har rätt enligt lag. Om vi ​​är skyldiga att behandla användar- och enhetsdata som personuppgifter enligt tillämplig lag, eller om vi kombinerar användar- och enhetsdata med identifierbar personuppgifter, kan vi, utöver de användningar som anges i detta avsnitt, använda och avslöja användare och enhet uppgifter för alla ändamål för vilka vi använder och avslöjar personuppgifter.

Snälla du hänvisa till vår Policy För Cookies.

Denna sekretesspolicy tar inte upp, och vi är inte ansvariga för, integritet, information eller annan praxis från tredje part, inklusive tredje part som driver någon webbplats eller tjänst som AIG:s digitala tjänster länkar till.  Inkluderandet av en länk på AIG:s digitala tjänster innebär inte att vi eller våra koncernföretag godkänner den länkade webbplatsen eller tjänsten.

Observera att vi inte är ansvariga för policyer och praxis för insamling, användning och avslöjande (inklusive informationssäkerhetspraxis) från andra organisationer eller någon annan apputvecklare, appleverantör, leverantör av sociala medieplattformar, leverantör av operativsystem, leverantör av trådlösa tjänster eller elektroniska tjänster. enhetstillverkare, inklusive all personuppgifter som du lämnar ut till andra organisationer genom eller i samband med AIG:s digitala tjänster.

Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den 31 January 2024.

Vi granskar denna sekretesspolicy regelbundet och förbehåller oss rätten att göra ändringar när som helst för att ta hänsyn till förändringar i vår affärsverksamhet, juridiska krav och det sätt på vilket vi behandlar personuppgifter.  Vi kommer att lägga upp uppdateringar på denna webbplats och där så är lämpligt kommer vi att meddela rimligt meddelande om eventuella ändringar. I vissa länder, där vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke, kommer vi att söka ytterligare samtycke där det finns väsentliga ändringar av sekretesspolicyn enligt lag.