Integritetspolicy

Sammanfattning:

Detta är vår centrala integritetspolicy och den förklarar hur vi använder personuppgifter som vi samlar in om enskilda personer.
Personuppgifter är information om dig och andra enskilda personer.
Innan du förser oss med någon annans personuppgifter, måste du informera den personen om denna integritetspolicy och (om möjligt) få personens tillåtelse att dela dess personuppgifter med oss.

Detaljerat:

Vi använder ordet personuppgifter för att beskriva information om dig och andra enskilda personer (till exempel din partner eller andra familjemedlemmar) och från vilka du eller de kan identifieras. 

Vårt mål är ansvarsfull och säker behandling av personuppgifter, att balansera fördelarna med aktiviteter som forskning och dataanalys för att förbättra våra produkter och tjänster med våra andra åtaganden, inklusive rättvisa, öppenhet och icke-diskriminering.  

Detta är vår centrala integritetspolicy som förklarar hur vi använder personuppgifter som vi samlar in som en del av vår affärsverksamhet. 

Denna integritetspolicy kommer att kompletteras med ytterligare integritetsmeddelanden som är skräddarsydda för våra specifika relationer med dig, om det behövs för att ge dig en fullständig bild av hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

Vi erhåller personuppgifter från många olika källor, bland annat:

 • olika blanketter och formulär för ansökningar, förslag och ersättningskrav;
 • telefonsamtal, e-post, möten och annan kommunikation;
 • tjänsteleverantörer, mäklare och ombud, skadeutredare, vittnen, sjukvårdspersonal, körkorts- och fordonsregister, kreditupplysningsföretag, din arbetsgivare och andra tredje parter;
 • denna webbplats (Webbplatsen);
 • de mjukvaruapplikationer som vi gjort tillgängliga på datorer, smarta telefoner och andra mobila enheter (apparna); och
 • våra sidor på sociala medier, annat socialt medieinnehåll, verktyg och applikationer (vårt sociala medieinnehåll).

I denna integritetspolicy kallar vi webbplatsen, apparna och socialt medieinnehåll sammantaget för AIG Digital Services.

Om inte annat anges är AIG Digital Services inte avsedda att användas av personer under arton (18) år och vi uppmanar dig att inte lämna några personuppgifter genom AIG Digital Services till oss om du är under arton (18) år.

Personuppgifter kan lämnas direkt till oss från dig eller från en tredje part.  Till exempel kan en innehavare av ett försäkringsbrev tillhandahålla personuppgifter om dig så att du kan bli förmånstagare enligt deras försäkringsbrev.

Observera:

Innan du förser oss med personuppgifter om en annan enskild person måste du (såvida vi inte kommer överens om något annat): (a) informera den enskilda personen om innehållet i denna integritetspolicy och i alla andra relevanta integritetsmeddelanden du fått och (b) (där så är möjligt) få dennes tillåtelse att dela dennes personuppgifter med oss i enlighet med denna integritetspolicy och andra relevanta integritetsmeddelanden.

Sammanfattning:

Vilka personuppgifter vi samlar in och lagrar beror på vilken relation vi har med dig.

De kommer ofta att innehålla uppgifter relaterat till:

 • kontaktuppgifter
 • identifikation
 • administration av ditt försäkringsbrev eller anspråk (vilket kan innebära uppgifter om sjukdom eller hälsa)
 • ekonomi och bank
 • marknadsförings-preferenser
 • Användning av AIG Digital Services.

Detaljerat:

De personuppgifter som vi samlar in och lagrar om dig och andra enskilda personer kommer att skilja sig åt beroende på vår relation, inklusive vilken typ av kommunikation som finns mellan oss och de produkter och tjänster vi tillhandahåller. Olika typer av personuppgifter kommer att lagras om du innehar ett försäkringsbrev som konsument eller sakägare eller om du har frågat om våra tjänster, jämfört med om du drar nytta av försäkringsskydd enligt ett försäkringsbrev som tas ut av en annan försäkringstagare (om du till exempel är försäkrad enligt en företagsförsäkring som tecknats av din arbetsgivare).

På samma sätt kommer vi att lagra olika personuppgifter om du är en kommersiell försäkringsmäklare eller utsedd representant, ett vittne eller en annan enskild person som vi har en relation med.

Eftersom vi arbetar med att tillhandahålla försäkringar, skadereglering, assistans och relaterade tjänster, innehåller de personuppgifter vi lagrar och behandlar, beroende på vår relation:

Typ av personuppgifter

Exempel

 

1.     Kontaktuppgifter

Namn, adress, e-postadress och telefonnummer

2.     Allmänna uppgifter

Kön, civilstånd och familjestatus, födelsedatum och födelseort och fysiska egenskaper (i förhållande till omständigheterna)

3.     Uppgifter om utbildning och anställning

Utbildningsbakgrund, arbetsgivaruppgifter och anställningshistorik, kompetens och erfarenhet, professionella licenser, medlemskap och anslutningar

4.     Uppgifter om försäkring och anspråk

Försäkrings- och anspråksnummer, förhållande till försäkringstagare, försäkrad, sakägare eller annan relevant person, datum och orsak till egendomsskada, förlust eller stöld, skada, invaliditet eller dödsfall, registrerade händelser (till exempel uppgifter om trafikförseelser) och annan information som är relevant för utfärdande av försäkringsbrev och bedömning av anspråk och uppgörelse. För ansvarsförsäkring kommer detta att inkludera uppgifter om tvisten, anspråk eller förfaranden som berör dig.

5.     ID-nummer utfärdade av myndigheter och andra officiella identifikationsnummer

Socialförsäkringsnummer eller nationellt försäkringsnummer, passnummer, skatteidentifikationsnummer, körkortsnummer eller annat ID-nummer utfärdat av myndigheter

6.     Ekonomisk information och kontouppgifter

Betalkortsnummer (kredit- eller betalkort), bankkontonummer eller andra finansiella kontonummer och kontouppgifter, kredithistorik, kreditreferensinformation och betalningsanmärkningar, tillgångar, inkomst samt annan ekonomisk information, kontoinloggningsuppgifter och lösenord för att nå försäkringsbrev, anspråk och andra konton och AIG Digital Services

7.     Sjukdoms- och hälsotillstånd

Nuvarande eller tidigare fysiska, mentala eller medicinska tillstånd, hälsotillstånd, uppgifter om skada eller rörelsehinder, medicinska diagnoser, utförda medicinska ingrepp och behandling som getts, personliga vanor (till exempel rökning eller alkoholkonsumtion), receptinformation och medicinsk historik

8.     Annan känslig information

Information om religiös övertygelse, etnicitet, politiska åsikter eller facklig tillhörighet (till exempel om en ansökan om försäkring sker genom en extern marknadsföringspartner som är en yrkes-, handels-, religiös, samhälls- eller politisk organisation), sexualliv och sexuell läggning, eller genetisk eller biometrisk information

Vi kan komma att inhämta information från brottsregister eller historik över civilrättsliga tvister (till exempel för att förhindra, upptäcka och utreda bedrägeri)

Information som frivilligt tillhandahållits till oss (till exempel angivna önskemål avseende medicinsk behandling som baseras på religiös övertygelse) (när den samlats in i enlighet med relevant lag)

9.     Inspelning av telefonsamtal

Inspelning av telefonsamtal med våra representanter och callcenter

10.  Fotografier och videoinspelningar

Bilder (både fotografier och målningar) eller videoinspelningar som gjorts i samband med våra försäkrings- eller andra affärsaktiviteter, inklusive för skadebedömning, administration och uppgörelse, tvister om anspråk, eller för andra relevanta ändamål som medges enligt lag, samt inspelningar från TV-övervakning i våra lokaler

11.  Information för att upptäcka, utreda eller förebygga brott, inklusive bedrägeri och penningtvätt

Försäkringsgivare samlar vanligen in, lagrar och delar information om sina tidigare kontakter med försäkringstagare och sökanden i syfte att upptäcka, utreda och förebygga bedrägeri, penningtvätt och annan brottslig verksamhet

12.  Information som gör det möjligt för oss att tillhandahålla produkter och tjänster

Plats och identifiering av försäkrad egendom (till exempel fastighetsadress, fordons registreringsnummer eller identifikationsnummer), resplaner, ålderskategorier för de individer som ska försäkras, uppgifter om de risker som ska försäkras, tidigare olycks- eller förlusthistorik och vad som orsakade förlusten, din status som medlem i ett företags ledningsgrupp, styrelse eller partner, eller annat ägande eller ledningsintresse i en organisation, historik gällande tvister, civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden eller formella utredningar som berör dig samt information om andra försäkringar som du innehar.

13.  Marknadsföringspreferenser, marknadsföringsaktiviteter och kundåterkoppling

Marknadsföringspreferenser, information om tävlingar, vinstdragningar eller andra reklamaktiviteter, eller svar på frivilliga kundnöjdhetsundersökningar

För att förbättra vår marknadsföringskommunikation kan vi samla in uppgifter om interaktion med, och respons på, våra reklammeddelanden

14.  Information om online-aktivitet

Vi kommer att ta emot dina personuppgifter när du använder AIG Digital Services. Det kan bland annat vara din identifierare för ditt konto på sociala medier och profilbild, din IP-adress och andra online-identifierare (i den utsträckning de är personuppgifter) och andra personuppgifter som du tillhandahåller oss online

Om du väljer att koppla ditt konto på sociala medier som tillhandahålls av en annan leverantör av sociala medie-tjänster till ditt konto på någon av AIG Digital Services, kan personuppgifter från ditt andra konto på sociala medier komma att delas med oss, vilket kan omfatta personuppgifter som ingår i din profil på det sociala medie-kontot eller dina vänners profiler och andra anslutna personer

15.  Kompletterande information från andra källor

Vi och våra tjänsteleverantörer kan komplettera de personuppgifter vi samlar in med information vi kan få från andra källor (till exempel allmänt tillgänglig information från sociala medie-tjänster online och andra informationsresurser, tredje parts kommersiella informationskällor och information från våra koncernbolag och affärspartner). Vi kommer att använda sådan kompletterande information i enlighet med relevant lag (inklusive att erhålla ditt samtycke där så krävs)

Sammanfattning:

Vi använder personuppgifter för olika ändamål beroende på vilken relation vi har med dig. 

De huvudsakliga ändamålen är för att:

 • tillhandahålla försäkring och andra tjänster och göra relaterade bedömningar och fatta beslut (automatiserade och icke-automatiserade)
 • hantera anspråk
 • kommunicera med dig
 • få återkoppling och hantera klagomål
 • upptäcka, utreda och förebygga brott
 • hantera, utveckla och förbättra vår verksamhet, våra produkter och tjänster (inklusive att använda dataanalys)
 • annonsera och marknadsföra våra tjänster.

Detaljerat:

Vi använder personuppgifter för att bedriva vår affärsverksamhet.  De ändamål som vi samlar in personuppgifter för kommer att skilja sig åt baserat på vår relation, inklusive vilken typ av kommunikation som finns mellan oss och de tjänster vi tillhandahåller. Personuppgifter kommer att användas för olika ändamål om du är en försäkringstagare, försäkrad eller sakägare enligt ett försäkringsbrev, en kommersiell försäkringsmäklare eller utsedd representant, ett vittne eller en annan enskild person som vi har en relation med.

De huvudsakliga ändamålen som vi använder personuppgifter för är att: 

A. Kommunicera med dig och andra enskilda personer.

B. Göra bedömningar och fatta beslut (automatiserade och icke-automatiserade, inklusive genom att profilera enskilda personer) om: (i) försäkringsbestämmelser och -villkor och (ii) uppgörelse av anspråk och tillhandahållande av assistans och andra tjänster.

C. Tillhandahålla försäkrings-, anspråks- och assistanstjänster och andra produkter och tjänster som vi erbjuder, inklusive bedömning av anspråk, administration, uppgörelse och tvistlösning.

D. Bedöma om du är berättigad till betalningsplaner och behandla din premie och andra betalningar.

E. Förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster, tillhandahålla personalutbildning och upprätthålla informationssäkerhet (till exempel kan vi för detta ändamål spela in eller övervaka telefonsamtal).

F. Förhindra, upptäcka och utreda brott, inklusive bedrägeri och penningtvätt, samt analysera och hantera andra kommersiella risker.

G. Utföra undersökningar och dataanalyser, inklusive analys av vår kundbas och andra enskilda personer vars personuppgifter vi samlar in, utföra marknadsundersökningar, inklusive kundnöjdhetsundersökningar och bedöma de risker vår verksamhet möter, i enlighet med relevant lag (inklusive att erhålla samtycke där så krävs).

H. Tillhandahålla marknadsföringsinformation i enlighet med de preferenser som du meddelat oss (marknadsföringsinformation kan handla om produkter och tjänster som erbjuds av våra externa samarbetspartner i enlighet med dina angivna preferenser). Vi kan komma att utföra reklamaktiviteter i enlighet med dina önskemål genom att använda e-post, sms och andra textmeddelanden, post eller telefon.

I. Göra det möjligt för dig att delta i tävlingar, vinstdragningar och liknande kampanjer, samt för att administrera dessa aktiviteter. För dessa aktiviteter gäller ytterligare villkor, som kan innehålla ytterligare information om hur vi använder och lämnar ut dina personuppgifter, om det behövs för att ge dig en fullständig bild av hur vi samlar in och använder personuppgifter, så vi rekommenderar att du noggrant läser igenom även dessa.

J. Personifiera din upplevelse när du använder AIG Digital Services eller besöker tredjepartswebbplatser genom att presentera information och annonser som är skräddarsydda för dig, identifiera dig för alla som du skickar meddelanden till genom AIG Digital Services och underlätta delning på sociala medier.

K. Hantera våra affärsverksamheter och vår IT-infrastruktur, i linje med våra interna policyer och förfaranden, inklusive de som är hänförliga till ekonomi och redovisning, fakturering och inkasso, drift av IT-system, hosting av data och webbplats, dataanalys, affärskontinuitet, registerhantering, dokument- och utskriftshantering och revision.

L. Hantera klagomål, återkopplingar och förfrågningar samt hantera begäranden om åtkomst till uppgifter eller rättelser eller utövandet av andra rättigheter relaterat till personuppgifter.

M. Efterleva relevanta lagar och lagstadgade skyldigheter (inklusive lagar utanför det land där du bor), till exempel lagar och föreskrifter relaterat till penningtvätt, sanktioner och terroristbekämpning, följa rättsliga processer och domstolsbeslut samt svara på förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter (inklusive myndigheter utanför det land där du bor).

N. Fastställa, hävda och försvara lagliga rättigheter för att skydda våra eller våra koncernbolags eller affärspartners affärsverksamheter och säkra våra eller våra koncernbolags eller affärspartners, dina, andra enskilda personers eller tredje parters rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom, för att hävda våra villkor och eftersträva tillgängliga lösningar och begränsa våra skador.  

Tabellen nedan är en sammanfattning av de typer av personuppgifter som används vid behov i samband med varje huvudändamål som beskrevs ovan. Personuppgifter kommer endast att behandlas för dessa ändamål där relevant lag medger.

ÄNDAMÅL MED ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Sammanfattning:

Vi kan komma att använda personuppgifter för att upptäcka, utreda och förebygga bedrägeri och det kan innebära att personuppgifter delas med andra försäkringsgivare och brottsbekämpande organ.

Detaljerat:

Vi är fast beslutna att upptäcka och förebygga bedrägeri och annan ekonomisk brottslighet.  Vi ser mycket allvarligt på detta åtagande och använder personuppgifter på ett antal olika sätt för detta ändamål. 

Till exempel, om det är relevant för vår relation med dig kommer vi att (där relevant lag medger):

 • skicka in dina personuppgifter (inklusive uppgifter om eventuella anspråk, till exempel detaljer om skador) så att de visas på anspråksregister som delas mellan olika försäkringsgivare,
 • söka i register över tidigare anspråk vid bedömning av ett anspråk och
 • dela dina personuppgifter med andra försäkringsgivare och brottsbekämpande organ. 

För ytterligare detaljer, se nedanstående avsnitt ”Vem delas personuppgifter med?” eller kontakta oss med användning av nedanstående information (se nedanstående avsnitt ”Vem kan jag kontakta angående mina personuppgifter?”).

Sammanfattning:

Ibland använder vi verktyg för automatiskt beslutsfattande (dvs. där en person inte är inblandad i beslutet).

Vi brukar använda dessa verktyg när vi fattar okomplicerade beslut om dig (till exempel vid viss anspråkshantering och medicinska screeningprocesser).

När så är fallet ger vi dig mer information så att du förstår vad det innebär.

Detaljerat:

Ibland fattas, som en del av vår affärsverksamhet, beslut om dig med hjälp av automatiserade datorprogram och system.  Ingen människa påverkar dessa beslut och programvaran och systemen tillämpar fördefinierad logisk programmering och kriterier för att fatta ett beslut och bedöma hur vi ska hantera dig i samband med tillhandahållandet av tjänster.

Till exempel använder vi ibland automatiskt beslutsfattande som en del av en process för att:

 • avgöra om ett anspråk på en reseförsäkring ska betalas ut enligt önskemål (till exempel om fördefinierade kriterier uppfylls av de svar som du tillhandahåller, kommer anspråket att betalas ut automatiskt utan behov av ytterligare mänskligt ingripande) eller
 • identifiera kända befintliga medicinska tillstånd i samband med vår reseförsäkringsverksamhet för att bestämma om vi kan erbjuda försäkring till dig och på vilka villkor.

Vi ger dig mer information om eventuella automatiserade beslutsprocesser före eller vid den tidpunkt då vi avser att fatta beslut på detta sätt. Under vissa omständigheter har du rätt att inte bli föremål för ett beslut som endast grundar sig på automatisk behandling. Se nedanstående avsnitt ”Vilka rättigheter har du när det gäller personuppgifter?' för mer information om dina rättigheter.

Sammanfattning:

Bolag i AIG-koncernen har ansvaret för de personuppgifter vi samlar in, lagrar och använder.

Detaljerat:

AIG-koncernen består av ett antal bolag, bland annat AIG:s moderbolag American International Group, Inc., AIG Europe S.A. (AESA) och AESA:s filialer i Europa, Laya Healthcare Limited och AIG Life Limited. 

Varje bolag i AIG-koncernen som behandlar dina personuppgifter ansvarar för dem i enlighet med denna integritetspolicy, våra interna standarder och procedurer samt kraven i dataskyddslagstiftning.

Din relation med oss kommer att avgöra vilket av våra koncernbolag som får tillgång till och behandlar dina personuppgifter och vilket av våra koncernbolag som är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för dina personuppgifter. En förteckning med de huvudsakliga bolagen i AIG-koncernen som är personuppgiftsansvariga finns här: www.aig.com/datacontrollers. Om du är en enskild försäkringstagare, kommer det bolag i AIG-koncernen som utfärdar ditt försäkringsbrev vanligtvis att vara det huvudsakliga bolag som ansvarar för dina personuppgifter, dvs. den personuppgiftsansvarige. Beroende på vår relation med dig, kommer vi att tillhandahålla ytterligare information i ett kompletterande integritetsmeddelande som är skräddarsytt till vår relation.

För mer exakt information om det specifika bolaget eller bolagen i AIG-koncernen som har tillgång till och är ansvarig(a) för dina personuppgifter (inklusive identiteten på relevant(a) AIG-bolag som är personuppgiftsansvarig(a) för dina personuppgifter), kontakta oss med användning av uppgifterna som ges nedan (se nedanstående avsnitt ”Vem kan jag kontakta angående mina personuppgifter?”).

Vi kan även komma att dela dina uppgifter med tredje parter (se nedanstående avsnitt ”Vem delas personuppgifter med?”).  Dessa tredje parter tar på sig vissa skyldigheter enligt lagen om dataskydd för att ta hand om de personuppgifter de tar emot från oss.

Sammanfattning:

Personuppgifter kan delas mellan bolag i AIG-koncernen och andra tredje parter, inklusive:

 • andra försäkrings- och försäkringsdistributionsparter
 • tjänsteleverantörer
 • mottagare av dina delningsaktiviteter på sociala medier
 • myndigheter
 • tredje parter som är inblandade i rättsliga förfaranden.

Detaljerat:

I samband med ovan beskrivna syften (se ovanstående avsnitt ”Hur använder vi personuppgifter?”), behöver vi ibland dela dina personuppgifter med tredje parter (detta kan involvera tredje part som avslöjar personuppgifter för oss och att vi avslöjar personuppgifter för dem). 

Dessa tredje parter kan inkludera:

Typ av tredje part

 

Exempel

Våra koncernbolag  

Vi tillhör bolagskoncernen American International Group, Inc. AIG har koncernbolag över hela världen, både i och utanför Europa (till exempel i USA).  Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra koncernbolag (inklusive för administrativa redovisningsändamål).

En förteckning med de huvudsakliga bolagen i AIG-koncernen finns här www.aig.com/datacontrollers.

Andra försäkrings- och försäkringsdistributionsparter

Där relevant lag medger kan AIG dela personuppgifter med andra tredje parter, till exempel andra försäkringsgivare, återförsäkrare, försäkrings- och återförsäkringsmäklare, andra förmedlare och agenter, utsedda representanter, distributörer, samarbetspartner för marknadsföring och finansiella institut, värdepappersföretag och andra affärspartner. 

Våra tjänsteleverantörer

Externa tredje parts tjänsteleverantörer, såsom sjukvårds- och säkerhetsexperter, redovisningspersonal, aktuarier, revisorer, experter, jurister och andra professionella rådgivare, leverantörer av rese- och sjukvårdsassistans, leverantörer av callcenter-tjänster, IT-system, leverantörer av support och hostingtjänster, tryckerier, annonsering, reklam och marknadsundersökningar, leverantörer av dataanalystjänster, banker och finansiella institutioner som handhar våra konton, tredje parts anspråksadministratörer, leverantörer av dokument- och arkivhantering, skadeutredare och -reglerare, byggkonsulter, ingenjörer, examinatorer, jurykonsulter, översättare och andra tredje parts leverantörer och inhyrda tjänsteleverantörer som hjälper oss att bedriva våra affärsaktiviteter. 

Mottagare av din delningsaktivitet på sociala medier

Om du har vänner och andra kontakter som är anslutna till ditt konto på sociala medier, kan andra webbplatsanvändare och leverantören av ditt konto på sociala medier få dina personuppgifter i samband med din delningsaktivitet på sociala medier (till exempel om du kopplar ett konto på sociala medier som tillhandahålls av en annan leverantör av sociala medier till ditt konto på AIG Digital Services eller loggar in på ditt konto på AIG Digital Services från ett annat socialt medie-konto).  Genom att koppla ditt konto på AIG Digital Services till ditt andra sociala medie-konto tillåter du oss att dela information med leverantören av ditt andra sociala medie-konto och du förstår att användningen av de personuppgifter vi delar kommer att styras av den andra tjänsteleverantörens integritetspolicy.  Anslut inte ditt konto på andra sociala medier till ditt konto på AIG Digital Services och delta inte i social delning när du använder AIG Digital Services, om du inte vill att dina personuppgifter ska delas med andra användare eller med dina andra leverantörer av sociala medier.

Myndigheter och tredje parter som är involverade i rättsliga förfaranden

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med: (a) statliga och andra offentliga myndigheter (inklusive, men ej begränsat till, handläggare av arbetsskadeförsäkring, domstolar, tillsynsmyndigheter, brottsbekämpande organ, skattemyndigheter och brottsutredande myndigheter) samt (b) tredje parter i rättsliga förfaranden och deras redovisningspersonal, revisorer, jurister och andra rådgivare och representanter, som vi anser vara nödvändiga eller lämpliga.

Andra tredje parter

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till betalningsmottagare, leverantörer av jourtjänster (brandkår, polis och akutsjukvård), återförsäljare, sjukvårdsnätverk, -organisationer och -leverantörer, resebolag, kreditföretag, kreditupplysningsföretag, andra personer som är inblandade i en händelse som är föremål för ett anspråk, köpare och potentiella köpare eller andra parter vid en faktisk eller föreslagen omorganisation, fusion, försäljning, joint venture, överlåtelse, överföring eller andra transaktioner avseende hela eller delar av vår verksamhet, tillgångar, bolag eller aktier (dvs. aktier i bolaget).  

Där relevant lag så medger kan personuppgifter (inklusive detaljer om skador) läggas in i register över anspråk och delas med andra försäkringsgivare. Vi kan komma att söka i dessa register när vi hanterar anspråk för att förebygga, upptäcka och undersöka bedrägeri. 

Om du är förmånstagare till en annan parts försäkring eller avtal om tjänster med AIG (till exempel en försäkring som din arbetsgivare tecknat), kan personuppgifter hänförliga till administrationen av den försäkringen eller tjänsten komma att delas med den andra parten.

Personuppgifter kan även komma att delas av dig på anslagstavlor, chattar, profilsidor och bloggar och andra AIG Digital Services där du kan publicera information och material (inklusive, men inte begränsat till, vårt sociala medieinnehåll).  Observera att all information som du publicerar eller lämnar ut via dessa tjänster blir allmän information och kan vara tillgänglig för besökare och användare av AIG Digital Services och allmänheten.  Vi uppmanar dig att vara mycket försiktig när du bestämmer dig för att lämna ut dina personuppgifter eller annan information, vid användning av AIG Digital Services.

Sammanfattning:

Vi kan komma att behandla personuppgifter både inom och utom landet. 

Detta kan komma att innebära överföring av personuppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Vi vidtar ytterligare åtgärder för att garantera säkerheten för personuppgifter när vi överför dem till ett land utanför EES.

Detaljerat:

På grund av den globala karaktären av vår affärsverksamhet, kommer vi för de syften som anges ovan (se avsnittet ”Hur använder vi personuppgifter?”), beroende på vilken typ av relation vi har med dig, att överföra personuppgifter till parter i andra länder (inklusive USA, Kina, Mexiko, Malaysia, Filippinerna, Bermuda och andra länder som har regler för dataskydd som skiljer sig från dem som finns i det land där du är baserad, inklusive länder som av den Europeiska kommissionen inte anses erbjuda en adekvat dataskyddsnivå för personuppgifter).  

Vi kan till exempel komma att överföra personuppgifter för att behandla internationella reseförsäkringsanspråk och tillhandahålla akuta medicinska assistanstjänster när du är utomlands.  Vi kan komma att överföra information internationellt till våra koncernbolag, tjänsteleverantörer, affärspartner, regeringar eller offentliga myndigheter och andra tredje parter.

När vi gör dessa överföringar, kommer vi att vidta åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är tillräckligt skyddade och att de överförs i enlighet med kraven i dataskyddslagstiftningen. 

Detta inbegriper vanligtvis användning av dataöverföringsavtal i den form som godkänts av den Europeiska kommissionen och tillåts enligt artikel 46 i EU:s Allmänna Dataskyddsförordning (GDPR) (den relevanta lagen om dataskydd). Om det inte finns något dataöverföringsavtal på plats kan vi komma att använda andra mekanismer som erkänns av GDPR för att säkerställa en adekvat skyddsnivå för personuppgifter som överförs utanför EES (till exempel ramverket US Privacy Shield eller något ramverk som ersätter det).

För ytterligare information om dessa överföringar och för att begära information om de vidtagna skyddsåtgärderna, kontakta oss med användning av nedanstående information (se nedanstående avsnitt ”Vem kan jag kontakta angående mina personuppgifter?”).

Sammanfattning:

Informationssäkerhet är oerhört viktigt för oss. 

Vi vidtar tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att lagra personuppgifter tryggt och säkert.

Om du, trots våra ansträngningar, tror att personuppgifter inte längre är säkra, ber vi dig att meddela oss så att vi kan lösa eventuella säkerhetsproblem.

Detaljerat:

AIG har vidtagit lämpliga tekniska, fysiska, juridiska och organisatoriska åtgärder som följer lagar om dataskydd för att hålla personuppgifter säkra. 

Eftersom de flesta personuppgifter som vi innehar lagras elektroniskt har vi infört lämpliga IT-säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dessa personuppgifter lagras säkert.  Vi kan till exempel komma att använda antivirusprogram, brandväggar och datakrypteringsteknik.  Vi har rutiner på plats i våra lokaler för att hålla alla papperskopior fysiskt säkra.  Vi utbildar också vår personal regelbundet om dataskydd och informationssäkerhet.

När AIG anlitar en tredje part (inklusive våra tjänsteleverantörer) för att samla in eller på annat sätt behandla personuppgifter för vår räkning, kommer den tredje parten att utväljas omsorgsfullt och vara skyldig att använda lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifters integritet och säkerhet.  

Tyvärr kan ingen dataöverföring via internet garanteras vara helt säker, inte heller något elektroniskt datalagringssystem.  Meddela oss omedelbart om du har anledning att tro att din interaktion med oss inte längre är säker (om du till exempel anser att säkerheten för några personuppgifter du kan ha sänt till oss har äventyrats) (se nedanstående avsnitt ”Vem kan jag kontakta angående mina personuppgifter?”).

Sammanfattning:

För att följa lagen måste vi berätta för dig vilken rättslig grund vår användning av dina personuppgifter vilar på.  Den rättsliga grunden beror på syftet med användningen av dina personuppgifter, men det brukar anses vara i våra berättigade intressen eller involvera ditt samtycke.

Detaljerat:

Lagen om dataskydd vill säkerställa att personuppgifter används på ett rättvist sätt. 

För att följa lagen måste vi berätta för dig vilken rättslig grund vår användning av dina personuppgifter vilar på.

Även om lagen innehåller flera rättsliga grunder beskriver tabellen nedan de viktigaste rättsliga grunderna som gäller för våra syften med att använda personuppgifter.

Vi kan komma att vara skyldiga att be om dina personuppgifter för att följa relevanta rättsliga krav och vissa personuppgifter kan behövas för att vi ska kunna uppfylla villkoren i vårt avtal med dig (eller någon annan) eller för att förbereda att ingå ett avtal med dig (eller någon annan). Vi kan informera dig om detta när vi ber om dina personuppgifter.  I dessa fall kanske vi inte kan tillhandahålla våra produkter eller tjänster om du inte tillhandahåller relevanta personuppgifter till oss.  Om du skulle vilja ha ytterligare information, kontakta oss med användning av nedanstående information (se nedanstående avsnitt ”Vem kan jag kontakta angående mina personuppgifter?”).

Känsliga särskilda kategorier av personuppgifter

För mer känsliga särskilda kategorier av personuppgifter kommer vi att förlita oss på antingen:

 • ditt samtycke eller
 • en eller flera av de rättsliga grunder som anges i nedanstående tabell och vanligen en av följande två ytterligare grunder (andra rättsliga grunder kan dock finnas):

o    användningen är nödvändig för upprättandet, utövandet eller försvaret av rättsliga anspråk eller när domstolar handlar i sin rättskapacitet (till exempel när en domstol utfärdar ett domstolsbeslut som kräver behandling av personuppgifter) eller

o    användningen är nödvändig för förebyggande medicinska ändamål eller yrkesmedicin, medicinsk diagnos eller tillhandahållande av hälso- eller socialvård eller behandling.

Dessa mer känsliga särskilda kategorier av personuppgifter inkluderar personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser eller fackligt medlemskap och behandling av genetiska data, biometriska data i syfte att unikt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en persons sexualliv eller sexuella läggning.

Ytterligare rättsliga grunder kan också vara tillgängliga i det land där du är baserad och ibland kan vi även komma att förlita oss på dessa grunder.

Behandling av personuppgifter hänförliga till fällande domar i brottmål samt förseelser lyder under kraven i relevant lag.

Rättsliga grunder för användning av personuppgifter

Där vi förlitar oss på våra berättigade affärsintressen eller de berättigade intressen som en tredje part har för att motivera syftet med användningen dina personuppgifter, kommer dessa berättigade intressen att anges i ett kompletterande integritetsmeddelande (som är skräddarsytt till vår relation med dig om det behövs för att ge dig en fullständig bild av hur vi samlar in och använder personuppgifter), men under alla omständigheter kommer våra berättigade intressen vanligtvis att vara:

 • arbete med vår, eller en tredje parts, kommersiella verksamhet och måluppfyllelse (till exempel genom direktreklam),
 • efterlevnad av relevanta juridiska och rättsliga skyldigheter och alla riktlinjer, standarder och uppförandekoder (till exempel genom att utföra bakgrundskontroller eller på annat sätt förebygga, upptäcka eller utreda bedrägeri eller penningtvätt),
 • förbättring och utveckling av vår, eller en tredje parts, affärsverksamhet och serviceutbud,
 • skydd av vår, eller tredje parts, verksamhet, aktieägare, anställda och kunder (till exempel att säkerställa IT-nätverk och informationssäkerhet, verkställa anspråk, inklusive inkasso), och
 • analysera konkurrensen på marknaden för våra tjänster (till exempel genom att utföra undersökningar, inklusive marknadsundersökning).

Vi kan komma att behöva samla in, använda och lämna ut personuppgifter i samband med frågor av viktigt allmänintresse, till exempel när vi uppfyller våra skyldigheter enligt lagstiftning om penningtvätt och terroristfinansiering samt andra lagar och förordningar som syftar till att förebygga ekonomisk brottslighet.  I dessa fall är den rättsliga grunden för vår användning av personuppgifter att användningen är nödvändig i allmänhetens intresse. Ytterligare grunder kan också gälla beroende på omständigheterna.

Sammanfattning:

För att skydda dig, vår verksamhet och tredje parter kan vi komma att spela in samtal och övervaka kommunikation mellan oss.

Detaljerat:

Vi kan komma att spela in telefonsamtal med dig så att vi kan:

 • förbättra standarden på de tjänster som vi tillhandahåller genom att ge vår personal återkoppling och utbildning,
 • ta hand om förfrågningar, problem eller klagomål,
 • förhindra, upptäcka och utreda brott, inklusive bedrägeri och penningtvätt, samt analysera och hantera andra kommersiella risker och
 • uppfylla våra rättsliga och lagstadgade skyldigheter.

Dessutom övervakar vi elektronisk kommunikation mellan oss (till exempel e-post) för att skydda dig, vår affärs- och IT-infrastruktur och tredje parter inklusive genom att:

 • identifiera och hantera olämplig kommunikation och
 • leta efter och ta bort eventuella virus eller annan skadlig kod och lösa eventuella andra säkerhetsproblem.

Sammanfattning:

Vi kommer endast att lagra dina personuppgifter under den tid som krävs för de ändamål för vilka vi samlade in dem och för att följa relevant lag. 

Beroende på vår relation med dig kan vi lagra dina personuppgifter under ett antal år efter att vår relation upphör.

Detaljerat:

Vi kommer att lagra personuppgifter under den tid som krävs för de ändamål för vilka vi samlade in dem.  Den exakta tidsperioden beror på för vilket syfte vi lagrar dina uppgifter.  Dessutom finns det lagar och förordningar som fastställer minimiperioder för lagring av personuppgifter, som gäller för oss eftersom vi är en reglerad institution för finansiella tjänster. Vi kommer att förse dig med mer information om det behövs för att ge dig en fullständig bild av hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

Till exempel:

·         Om vi lagrar personuppgifter för att följa en juridisk eller lagstadgad skyldighet kommer vi att lagra uppgifterna åtminstone så länge som krävs för att uppfylla den skyldigheten.

·         När vi lagrar personuppgifter för att tillhandahålla en produkt eller tjänst (såsom ett försäkringsbrev eller anspråkshantering), kommer vi att lagra uppgifterna minst lika länge som vi tillhandahåller produkten eller tjänsten och under ett antal år efter att försäkringen har upphört att gälla och hanteringen av eventuella relaterade anspråk är avslutad. 

Antalet år varierar beroende på vilken typ av produkt eller tjänst som tillhandahålls – till exempel kan det för vissa försäkringar vara nödvändigt att lagra personuppgifterna i flera år efter att försäkringen har upphört att gälla.  Vi lagrar uppgifterna bland annat för att kunna ta hand om förfrågningar eller problem som kan dyka upp längre fram med avseende på försäkringen eller hanteringen av ett anspråk.  I de flesta fall är lagringstiden för konsumentförsäkringsprodukter 11 år.

Om du skulle vilja ha ytterligare information om hur länge vi lagrar dina personuppgifter, kontakta oss med användning av nedanstående information (se nedanstående avsnitt ”Vem kan jag kontakta angående mina personuppgifter?”).

Sammanfattning:

Du kan när som helst ändra dina marknadsföringspreferenser.  Kontakta oss om du inte vill ha mer marknadsföringsinformation från oss:

AIG Europe S.A.

Box 3506

103 69 Stockholm

Detaljerat:

Vi kommer regelbundet att ge dig tillfälle att berätta för oss om dina marknadsföringspreferenser, inklusive i våra meddelanden till dig.

För att meddela oss om dina marknadsföringspreferenser, och ändra dina önskemål om det behövs, kan du kontakta oss via e-post på: kundservice@aig.com eller genom att skriva till: AIG Europe S.A., Box 3506, 103 69 Stockholm.

Dessutom kan du även välja bort marknadsföringskommunikation enligt följande:

 • Att få e-postmeddelanden och sms från oss:  Om du inte längre vill få reklam med e-post eller sms från AIG, kan du avbeställa dessa marknadsrelaterade meddelanden genom att klicka på länken ”avbeställ” som tillhandahålls i varje e-postmeddelande, följa anvisningarna om att stoppa reklam i ett sms eller genom att kontakta oss på någon av adresserna ovan. 
 • Ta emot telefonsamtal och post från oss:  Om du inte längre vill att vi på AIG ringer dig eller skickar post i marknadsföringssyfte, kan du välja bort dessa reklammeddelanden genom att kontakta oss på någon av adresserna ovan.  Du kanske även kan anmäla dig till ett ”Nix”-register i ditt land för att välja bort all telefonreklam, men vi kan fortfarande komma att kontakta dig även om du är upptagen i ett sådant register om du har gett ditt samtycke.
 • Att dela dina personuppgifter med våra koncernbolag för deras marknadsföringsändamål:  Om du har samtyckt till det, kan vi komma att dela dina personuppgifter med våra koncernbolag för deras marknadsföringsändamål.  Om du ändrar dig, kan du välja bort denna delning genom att kontakta oss på någon av adresserna ovan. 
 • Att dela dina personuppgifter med utvalda externa samarbetspartner för deras marknadsföringsändamål:  Om du lämnat ditt samtycke till det, kan vi komma att dela dina personuppgifter med våra externa samarbetspartner för deras egna marknadsföringsändamål. Om du ändrar dig, kan du välja bort denna delning genom att kontakta oss på någon av adresserna ovan.

Vi strävar efter att uppfylla dina önskemål om avanmälan inom skälig tid och under alla omständigheter inom vilken som helst lagstadgad tid.  Observera att om du avanmäler dig enligt ovan kommer vi inte att kunna ta bort dina personuppgifter från databaserna som tillhör tredje parter som vi redan har delat dina personuppgifter med (dvs. dem som vi redan hade delat dina personuppgifter med, till och med det datum då vi svarade på din begäran om avanmälan).  

Observera även att om du avstår från att ta emot reklammeddelanden från oss kan vi fortfarande skicka andra viktiga service- och administrationsmeddelanden avseende de tjänster som vi tillhandahåller till dig och du kan inte välja bort dessa service- och administrationsmeddelanden.

Sammanfattning:

För enskilda personer som bor inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) finns det ett antal rättigheter som gäller för deras personuppgifter. Dessa rättigheter gäller endast under vissa omständigheter och omfattas av vissa undantag.  Dessa rättigheter inkluderar rättighet att begära en kopia av de personuppgifter vi har om dig.

Om du skulle vilja utöva dessa rättigheter, kontakta oss med användning av nedanstående information (se nedanstående avsnitt ”Vem kan jag kontakta angående mina personuppgifter?”).

Detaljerat:

Nedan följer en sammanfattning av de dataskyddsrättigheter som är tillgängliga för enskilda personer i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) i samband med deras personuppgifter. Det kan hända att dessa rättigheter endast gäller under vissa omständigheter och att de omfattas av vissa juridiska undantag.

Om du skulle vilja utöva dina rättigheter, kontakta oss med användning av nedanstående information (se nedanstående avsnitt ”Vem kan jag kontakta angående mina personuppgifter?”).

Beskrivning

När är denna rättighet tillämplig?

Rättighet att få tillgång till personuppgifter

 

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter vi har om dig och information om hur vi använder dem.

 

Denna rättighet gäller alltid när vi lagrar dina personuppgifter (med förbehåll för vissa undantag).   

Rätt till rättelse av personuppgifter

 

Du har rätt att be oss att rätta personuppgifter vi har om dig om de är felaktiga eller ofullständiga.

Denna rättighet gäller alltid när vi lagrar dina personuppgifter (med förbehåll för vissa undantag).

Rätt till radering av personuppgifter

 

Den här rättigheten kallas ibland ”rätten att bli bortglömd”.  Denna rättighet berättigar dig till att begära att dina personuppgifter raderas eller tas bort från våra system och register.  Denna rättighet gäller dock endast under vissa omständigheter.

Exempel på när denna rättighet gäller för personuppgifter som vi lagrar omfattar (med förbehåll för vissa undantag):

 • när vi inte längre behöver personuppgifterna för det ändamål vi samlade in dem,
 • om du återkallar samtycke till vår användning av dina uppgifter och ingen annan rättslig grund stöder vår fortsatta användning av dina uppgifter,
 • om du invänder mot det sätt vi använder dina uppgifter på och vi saknar berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre,
 • om vi har använt dina personuppgifter på ett olagligt sätt och
 • om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en lag.

 

Rätt att begränsa behandling av personuppgifter

 

Du har rätt att begära att vår användning av dina personuppgifter ska vara vilande.  Denna rättighet gäller dock endast under vissa omständigheter.

 

När vår användning av dina personuppgifter är vilande kommer vi fortfarande att tillåtas lagra dina personuppgifter, men all annan användning av dessa uppgifter medan vår användning är vilande kommer att kräva ditt samtycke, med förbehåll för vissa undantag.

 

Du kan utöva denna rättighet om:

 • du tror att de personuppgifter vi innehar om dig inte är korrekta, men detta gäller bara under tiden som vi undersöker om dina personuppgifter faktiskt är felaktiga,
 • behandlingen är olaglig och du motsätter dig radering av dina personuppgifter och begär begränsning av användningen i stället,
 • vi inte längre behöver personuppgifterna för de ändamål vi har använt dem för hittills, men du behöver personuppgifterna i samband med rättsliga anspråk eller
 • du har invänt mot vår behandling av personuppgifterna och vi överväger om våra skäl för att behandla väger tyngre än din invändning.

 

Rätt till dataportabilitet

 

Denna rättighet tillåter dig att erhålla dina personuppgifter i ett format som gör att du kan överföra personuppgifterna till en annan organisation.  Denna rättighet gäller dock endast under vissa omständigheter.

 

Du kan ha rätt att få dina personuppgifter överförda direkt från oss till den andra organisationen, om det är tekniskt möjligt.

Denna rättighet gäller endast:

 

 • för personuppgifter du har försett oss med,

 

 • om vår användning av dina personuppgifter är berättigad baserat på:

o    ditt samtycke eller

o    att vi ska uppfylla ett avtal med dig och

 

 • om vår användning av dina personuppgifter sker elektroniskt.

 

Rätt att invända mot behandling av personuppgifter

 

Du har under vissa omständigheter rätt att invända mot vår användning av dina personuppgifter.

 

 

 

 

 

 

 

Du kan invända mot vår användning av dina personuppgifter när du har skäl hänförliga till din speciella situation och den rättsliga grund vi förlitar oss på för användningen av dina personuppgifter är våra (eller en tredje parts) berättigade intressen.

 

Vi får dock fortsätta att använda dina personuppgifter trots din invändning, om det finns tvingande berättigade intressen att göra det eller om vi behöver använda dina personuppgifter i samband med några rättsliga anspråk. 

 

Denna rättighet är annorlunda när det gäller direktreklam och du kan läsa om hur du utövar din rätt att välja bort direktreklam i avsnittet ”Hur kan du berätta för oss om dina marknadsföringspreferenser?” i denna integritetspolicy.

 

 

Du kan även när som helst invända mot användningen av dina personuppgifter för direktreklam (inklusive om vi utför profilering relaterad till direktreklam).

 

Rättigheter relaterade till automatiserat beslutsfattande och profilering

 

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som endast grundar sig på automatisk behandling (utan mänsklig medverkan) när beslutet ger rättsverkan eller på annat sätt påverkar dig väsentligt. Denna rättighet gäller dock endast under vissa omständigheter.

 

 

Denna rättighet gäller inte om:

 

 • vi behöver fatta det automatiska beslutet för att ingå eller uppfylla ett avtal med dig,
 • vi är behöriga enligt lag att fatta det automatiska beslutet eller
 • om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till att beslutet fattas på detta sätt med hjälp av dina personuppgifter.

 

Rätt att återkalla samtycke till behandling av personuppgifter

 

Där vi har förlitat oss på ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter, har du rätt att återkalla samtycket.

 

Denna rätt gäller endast när vi behandlar personuppgifter baserat på ditt samtycke. 

Rätt att inge klagomål till den relevanta tillsynsmyndigheten

 

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som inte överensstämmer med lagen om dataskydd, kan du inge ett klagomål till tillsynsmyndigheten.  Om du bor eller arbetar i ett EES-land, kan du inge klagomål till tillsynsmyndigheten i det landet.

 

Denna rättighet gäller alltid.

Rätt att tillhandahålla instruktioner om hanteringen av dina personuppgifter efter din död (endast där sådan rättighet medges enligt relevant lag)

 

Du kan ha rätt att ge oss instruktioner om hur vi ska hantera de personuppgifter vi har om dig om du avlider.

Denna rättighet gäller alltid när vi lagrar dina personuppgifter (endast där sådan rättighet medges enligt relevant lag).

 

Sammanfattning:

Om du har några frågor eller funderingar om hur dina personuppgifter används av oss, kan du kontakta oss via e-post eller post.

Detaljerat:

Om du har några frågor, funderingar eller klagomål om hur dina personuppgifter används av oss, kan du kontakta oss via e-post eller post med användning av nedanstående information. 

e-post: dataskyddsombud.se@aig.com

post: AIG Europe S.A., Box 3506, 103 69 Stockholm.

Sammanfattning:

 • Förutom personuppgifter kan vi komma att samla in annan information om din användning av AIG Digital Services och de enheter du använder för att interagera med oss, från vilka du kanske inte kan identifieras, inklusive:
 • webbläsare och information om elektronisk enhet,
 • information om appanvändning,
 • information som samlats in genom cookies, spårningspixlar och andra tekniker,
 • demografiska uppgifter och
 • aggregerad information.

Detaljerat:

Användar- och enhetsinformation samlas in när du använder AIG Digital Services. Denna information kanske inte avslöjar din specifika identitet och kanske därför inte är personuppgifter som används enligt beskrivningen i de föregående avsnitten av denna integritetspolicy.

Exempel på denna typ av användar- och enhetsinformation är: 

 • webbläsare och information om elektronisk enhet,
 • information om appanvändning,
 • information som samlats in genom cookies, spårningspixlar och andra tekniker,
 • demografiska uppgifter och
 • sammanslagna uppgifter där det inte är möjligt att knyta informationen till en viss individ, känd som aggregerad information.   

Vi och våra tredje parts tjänsteleverantörer kan samla in användar- och enhetsinformation på många olika sätt när du använder AIG Digital Services, inklusive:

Metod för insamling av uppgifter

 

Exempel

Via din webbläsare eller elektroniska enhet

Viss information samlas in av de flesta webbplatser eller automatiskt via din elektroniska enhet, till exempel din IP-adress (dvs. din dators adress på internet), skärmupplösning, typ av operativsystem (Windows eller Mac) och version, webbläsartyp och version, tillverkare av elektronisk enhet och modell, språk, tid för besöket, besökta sidor samt namnet och versionen på den av AIG Digital Services (såsom appen) du använder. Vi använder denna information för att säkerställa att AIG Digital Services fungerar tillfredsställande.

Genom din användning av en app

När du laddar ned och använder en app kan vi och våra tjänsteleverantörer komma att spåra och samla in information om appanvändning, såsom datum och tid då appen på din elektroniska enhet ansluter till våra servrar och vilken information och vilka filer som laddats ned till appen baserat på ditt enhetsnummer.

Användning av cookies och online-spårning

Vi kan komma att använda cookies och andra online-spårningsverktyg (med ditt samtycke där det krävs enligt relevant lag).

Cookies är små filer med information som lagras direkt på den enhet du använder. Cookies tillåter oss att känna igen din enhet och att samla in information såsom typ av webbläsare, hur lång tid du använder AIG Digital Services, vilka sidor du besökt, språkpreferenser och relevant lands webbplats. Vi kan komma att använda informationen i säkerhetssyfte, för att underlätta navigering, för att visa information på ett effektivare sätt och för att personifiera din upplevelse när du använder AIG Digital Services. Dessutom kan vi använda informationen för att samla statistisk information om användningen av AIG Digital Services för att förstå hur de används, kontinuerligt förbättra deras design och funktionalitet och hjälpa oss att åtgärda problem med dem. Cookies gör det vidare möjligt för oss att presentera sådana annonser eller erbjudanden som troligen kommer att tilltala dig. Vi kan även komma att använda cookies för att spåra din respons på våra annonser och vi kan komma att använda cookies eller andra filer för att spåra din användning av andra webbplatser.

Du kan vägra att acceptera de cookies vi använder genom att justera inställningarna i din webbläsare. Om du inte accepterar dessa cookies kan du dock uppleva en del olägenheter när du använder webbplatsen och vissa online-produkter.  Vi svarar för närvarande inte på webbläsarsignaler som ”spåra inte”. 

Tredje parter kan komma att samla in uppgifter om din användning av AIG Digital Services och din användning av andra webbplatser eller online-tjänster. 

För mer detaljerad information om de cookies vi använder på vår webbplats, se nedan.

Användning av spårningspixlar, webbfyrar, genomskinliga GIF-filer eller annan liknande teknik

Vi kan komma att använda spårningspixlar, webbfyrar, genomskinliga GIF-filer och andra liknande tekniker med ditt samtycke (där det krävs enligt relevant lag).

Dessa kan komma att användas i samband med vissa av AIG Digital Services och HTML-formaterade e-postmeddelanden för att, bland annat, spåra agerandet hos användare av AIG Digital Services och e-postmottagare, för att mäta hur våra reklamkampanjer går samt för att sammanställa statistik om användningen av AIG Digital Services och svarsfrekvenser.

Vi kan komma att använda leverantörer av intressebaserade annonseringstjänster för att anpassa, rikta, placera och rapportera om AIG-annonser som placerats på webbsidor och i mobila applikationer, baserat på information om våra offline- och online-interaktioner med dig (på någon av dina enheter) och information vi fått från tredje parter.  För att göra detta kan dessa tjänsteleverantörer använda cookies, spårningspixlar och annan teknik för att samla in information om din och andra användares användning av AIG Digital Services och tredje parters webbplatser och mobila applikationer.  De kan även använda dessa tekniker tillsammans med information de samlar in om din online-användning, för att känna igen dig på de enheter du använder, till exempel en mobiltelefon och en bärbar dator.  Våra tjänsteleverantörer kan också komma att matcha personuppgifter som vi tillhandahåller till dem med din IP-adress och placera AIG-annonser på webbsidor du besöker, baserat på din IP-adress.  Om du inte vill att dina uppgifter används för dessa ändamål, besök självregleringsprogrammets avregistreringssidor på www.aboutads.info/choices/ eller www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp för att ställa in ditt val i skrivbords- och mobilwebbläsare på den specifika enheten från vilken du får tillgång till avregistreringsalternativen.  Ladda ned appen AppChoices på www.aboutads.info/appchoices för att välja bort annonsering i mobila appar.

Fysisk position

Med förbehåll för relevant lag (och ditt samtycke där det krävs enligt relevant lag) kan vi hämta den fysiska positionen för din elektroniska enhet, t.ex. genom att använda signaler från satelliter, mobiltelefonmaster eller WiFi. Vi kan komma att använda information om din enhets fysiska position för att förse dig med anpassade platsbaserade tjänster och innehåll.

Med förbehåll för dina marknadsföringspreferenser och relevant lag, kan vi även komma att dela din enhets fysiska position, kombinerat med information om vilka annonser du har tittat på och annan information som vi samlar in, med våra marknadsföringspartner, i syfte att möjliggöra för dem att ge dig mer personifierat innehåll och för att se hur effektiva annonskampanjer har varit.

I vissa fall kan du ha möjlighet att tillåta eller neka sådan användning och/eller delning av din enhets position, men om du väljer att neka sådan användning och/eller delning, kanske vi och/eller våra marknadsföringspartner inte kan förse dig med relevanta personifierade tjänster och innehåll.

Dessutom kan vi erhålla den exakta geografiska platsen för din enhet när du använder våra mobila applikationer för resor eller andra assistanstjänster.  I samband med tillhandahållande av rese- eller andra assistanstjänster kan vi komma att dela enhetens exakta geografiska plats med våra kunder och andra parter som vi arbetar med.  Du kan välja bort vår insamling och delning av exakt information om geografisk plats genom att radera mobilapplikationen från din enhet, genom att, via enhetsinställningarna, inte tillåta mobilapplikationen att komma åt platstjänster eller genom att följa ytterligare instruktioner för att välja bort tjänster som finns i integritetsmeddelandet i mobilapplikationen.

Under vissa omständigheter kan information om fysisk plats bli en Personuppgift om du är identifierbar i förhållande till den fysiska platsinformationen. I sådana fall kommer den fysiska platsinformationen att hanteras som Personuppgift enligt beskrivningen i de tidigare avsnitten i denna integritetspolicy.

Använda uppgifter som du försett oss med

Viss information (till exempel var du befinner dig eller det meddelandesätt som du föredrar) samlas in då du frivilligt lämnar den. Såvida den inte kombineras med personuppgifter så identifierar denna information inte dig personligen. 

Genom att aggregera uppgifter

Vi kan komma att sammanställa uppgifter så att de inte kan knytas till en viss person, dvs. aggregera, och använda dessa uppgifter (till exempel kan vi komma att aggregera uppgifter för att räkna ut hur många procent av våra användare som har ett visst riktnummer).

Observera att där användar- och enhetsinformation inte är personuppgifter kan vi komma att använda och lämna ut dessa uppgifter för något ändamål i den utsträckning som vi är tillåtna enligt lag. Om vi är skyldiga att behandla användar- och enhetsinformation som Personuppgift enligt relevant lag eller om vi kombinerar användar- och enhetsinformation med identifierbara personuppgifter, kan vi, förutom de användningssätt som anges i det här avsnittet, använda och lämna ut användar- och enhetsinformation för alla de ändamål för vilka vi använder och lämnar ut personuppgifter.

Sammanfattning:

Cookies är små filer med information som lagras direkt på den enhet du använder.

Vi använder ett antal cookies och spårningstekniker på vår webbplats. Cookies hjälper oss bland annat att förstå användarbeteende, förbättra vår webbplats och styra online-annonsering.

Detaljerat:

De cookies vi använder på vår webbplats förklaras nedan:

Du kan vägra att acceptera de cookies vi använder genom att justera inställningarna i din webbläsare. Men om du inte accepterar alla cookies på webbplatsen kan du uppleva en del olägenheter när du använder webbplatsen och vissa online-produkter.

Förutom de cookies som nämns ovan kan cookies även placeras på din elektroniska enhet när du öppnar e-postmeddelanden som vi skickar till dig.  Vi använder dessa cookies för att spåra hur effektiv vår annonsering är

Sammanfattning:

Vi är inte ansvariga för några tredje parters sekretess, information eller andra metoder. Detta gäller även tredje part som driver någon webbplats eller tjänst som AIG Digital Services är länkad till.

Detaljerat:

Denna integritetspolicy behandlar inte och vi är inte ansvariga för några tredje parters sekretess, information eller andra metoder. Detta gäller även tredje part som driver någon webbplats eller tjänst som AIG Digital Services är länkad till.  Att vi lagt in en länk på AIG Digital Services innebär inte att vi eller våra koncernbolag rekommenderar den länkade webbplatsen eller tjänsten. 

Observera att vi inte är ansvariga för andra organisationers policyer och praxis (inklusive informationssäkerhetspraxis) för insamling, användning och utlämnande. Detta gäller t.ex. Facebook®, Twitter®, Apple®, Google®, Microsoft®, RIM/Blackberry® eller någon annan apputvecklare, appleverantör, leverantör av plattformar för sociala medier, leverantör av operativsystem, leverantör av trådlösa tjänster eller tillverkare av elektroniska enheter, inklusive personuppgifter som du lämnar ut till andra organisationer genom eller i anslutning till AIG Digital Services.

Sammanfattning:

Den senaste uppdateringen av denna integritetspolicy gjordes den 25/03/2018. Vi kan komma att granska denna policy och göra ändringar i den ibland.

Detaljerat:

Den senaste uppdateringen av denna integritetspolicy gjordes den 25/03/2018.

Vi granskar denna integritetspolicy regelbundet och förbehåller oss rätten att när som helst införa ändringar i den på grund av förändringar i vår affärsverksamhet, i juridiska krav och i hur vi behandlar personuppgifter.  Vi publicerar uppdateringar på den här webbplatsen och, när så är lämpligt, i rimlig tid före ändringarna.