Skip Navigation
 


SENAST UPPDATERAD: 5 Oktober 2016

AIG Europe Limited UK Filial i Sverige arbetar för att skydda integriteten för de individer som vi möter i vår affärsverksamhet. Termen ”Personuppgifter” avser information som identifierar och är hänförlig till dig eller andra individer (såsom dina anhöriga). Denna Integritetspolicy beskriver hur vi hanterar de Personuppgifter som vi samlar in genom

 • denna webbsida (”Webbsidan”);
 • de mjukvaruapplikationer som vi tillgängliggör för användning genom datorer och mobila enheter (”Apparna”);
 • våra sociala media-sidor, inklusive de som länkas till på Social@AIG; (http://www.aig.com/aig-community-guidelines); och
 • andra verktyg och applikationer samt annat innehåll i sociala medier (”Innehåll i Sociala Medier”)

(sammantaget (inklusive Webbsidan, Apparna och Innehåll i Sociala Medier) refererat till nedan som ”AIG:s Elektroniska Tjänster”)

och på andra sätt (till exempel genom din ansökan eller skadeblanketter, telefonsamtal, e-post eller annan kommunikation med oss, samt från våra skadeutredare, sjukvårdspersonal, eller andra parter som är inblandade i våra affärsrelationer med dig). 

Om du har några frågor angående användningen av dina Personuppgifter kan du skicka e-postmeddelande till: personuppgiftsombud@aig.com eller skriva till Personuppgiftsombud, AIG Europe Limited Filial i Sverige, Box 3506, 103 69 Stockholm.

Beroende på din relation till oss (till exempel som konsumentförsäkringstagare, försäkrad eller skadelidande som inte är försäkringstagare; kommersiell mäklare eller utsedd representant; eller annan person hänförlig till vår verksamhet), kan Personuppgifter som samlas in om dig eller dina anhöriga komma att innefatta:

 • Allmänna identifierings- och kontaktuppgifter
  Namn; adress; e-post och telefonuppgifter; kön; civilstånd; familjestatus; födelsedag och födelseort; lösenord (inklusive lösenord till våra system); utbildning; fysiska särdrag; aktivitetshistoria, såsom körhistoria; foton; tidigare anställningar, färdigheter och erfarenhet; yrkeslicenser och medlemskap; relation till försäkringstagaren, den försäkrade eller skadelidande; samt datum och orsak till dödsfall, skada eller rörelsehinder.
 • Identifikationsnummer som utges av statliga myndigheter eller organ
  Personnummer; passnummer; eller körkorts- eller andra licensnummer.
 • Ekonomisk information och kontouppgifter
  Betalkortsnummer; bankkontonummer och kontouppgifter; kredithistoria och kreditvärdering; tillgångar; inkomst; samt annan ekonomisk information. 
 • Sjukdoms- och hälsotillstånd
  Nuvarande eller tidigare fysiska, mentala eller medicinska tillstånd; hälsotillstånd; information om skada eller rörelsehinder; utförda medicinska ingrepp; personliga vanor (till exempel rökning eller alkoholkonsumtion); information om receptbelagda mediciner; samt sjukdomshistoria.
 • Annan känslig information
  I vissa fall kan vi komma att få känslig information från dig såsom fackföreningsmedlemskap, religiös tro, politiska åsikter, familjens sjukdomshistoria eller genetisk information (till exempel om du ansöker om försäkring genom en utomstående marknadsföringspartner som är en fackförening, religiös eller politisk organisation).  Dessutom kan vi komma att inhämta din straff- och civilrättsliga processhistoria för att förhindra, upptäcka och utreda bedrägeri.  Vi kan också komma att få del av känslig information om du frivilligt tillhandahåller den till oss (till exempel om du uttrycker preferenser avseende sjukvård som baseras på din religiösa tro).
 • Inspelning av telefonsamtal
  Inspelning av telefonsamtal med våra representanter och callcenter.
 • Information som gör det möjligt för oss att tillhandahålla produkter och tjänster
  Plats och identifiering av försäkrad egendom (till exempel fastighetsadress, fordons nummerskylt eller registreringsnummer); researrangemang inklusive reservationsnummer; ålderskategorier avseende de individer som du önskar försäkra; tidigare olyckor eller förluster; din status som styrelseledamot eller delägare, eller annat ägande eller ledningsintresse i en organisation; samt andra försäkringar som du innehar.
 • Marknadsföringspreferenser och kundåterkoppling
  Du kan informera oss om dina marknadsföringspreferenser, vara med i tävlingar eller utlottning av priser eller andra försäljningsaktiviteter, eller vara med i frivilliga nöjdhetsundersökningar.
 • Konton i sociala medier och information från Apparna
  Vi kan komma att få tillgång till dina Personuppgifter när du använder Apparna eller Innehåll i Sociala Medier, såsom ditt ID till ditt konto i sociala medier och profilbild, samt andra Personuppgifter som du tillhandahåller oss. Om du väljer att ansluta ditt konto i sociala medier tillhandahållet av någon annan tjänsteleverantör till ditt konto i AIG:s Elektroniska Tjänster, kommer Personuppgifter från sådant konto tillhandahållas oss, vilket kan inkludera Personuppgifter som är en del av din eller dina vänners kontoprofiler.

Vi använder dessa Personuppgifter för att:

 • Kommunicera med dig och andra som en del av vår verksamhet. 
 • Skicka viktig information till dig avseende ändringar i våra försäkringsbrev, andra villkor, AIG:s Elektroniska Tjänster samt annan administrativ information. 
 • Fatta beslut om huruvida vi kan meddela försäkring; tillhandahålla försäkrings- och assistanstjänster, inklusive skadebedömning, bearbetning och betalning; samt där så är tillämpligt, hantera tvister avseende krav. 
 • Bedöma om du är berättigad till betalningsplaner, och för att behandla din premie och andra betalningar. 
 • Tillhandahålla förbättrad kvalitet, utbildning och säkerhet (till exempel avseende övervakade eller inspelade telefonsamtal till/från våra kontaktnummer). 
 • Förhindra, upptäcka och utreda brott, inklusive bedrägeri och penningtvätt, samt för att analysera och hantera andra kommersiella risker. 
 • Utföra marknadsundersökningar och analyser, inklusive nöjdhetsundersökningar. 
 • Tillhandahålla marknadsföringsinformation till dig (inklusive information om andra produkter och tjänster som erbjuds av utvalda utomstående samarbetsparter) i enlighet med de preferenser som du har angivit. 
 • Göra din upplevelse av AIG:s Elektroniska Tjänster personlig genom att presentera information och annonser som anpassats till dig. 
 • Identifiera dig för eventuella personer som du skickar meddelande till genom AIG:s Elektroniska Tjänster. 
 • Göra det möjligt för dig att delta i tävlingar, utlottning av priser och liknande reklamkampanjer, samt för att administrera dessa aktiviteter.  För vissa av dessa aktiviteter gäller ytterligare villkor, som kan innehålla ytterligare information om hur vi använder och röjer dina Personuppgifter, så vi uppmanar dig att noggrant läsa igenom dessa. 
 • Stödja funktioner för att dela innehåll i sociala medier.
 • Hantera vår infrastruktur och våra affärsverksamheter, och uppfylla interna policyer och förfaranden, inklusive de som är hänförliga till revision; ekonomi och redovisning; fakturering och inkasso; IT-system; hosting av data och webbsida; affärskontinuitet; samt arkiv-, dokument och utskriftshantering. 
 • Hantera reklamationer och förfrågningar avseende åtkomst till uppgifter eller rättelser. 
 • Efterleva tillämpliga lagar och lagenliga skyldigheter (inklusive lagar utanför det land där du bor), som är hänförliga till penningtvätt och terrorism; efterleva juridiska förfaranden; samt svara på förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter (inklusive myndigheter utanför det land där du bor). 
 • Fastställa och försvara juridiska rättigheter; skydda våra, eller våra koncernbolags eller försäkringsaffärspartners, verksamheter eller våra, eller våra koncernbolags, dina eller andras, rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom; samt göra tillgängliga påföljder gällande eller begränsa våra skadestånd.

På grund av AIG:s verksamhets globala natur, för de ändamål som anges ovan, kan Personuppgifter komma att överföras till parter i andra länder (inklusive USA och andra länder med annorlunda personuppgiftssystem än det som finns i det land där du bor), dock alltid i enlighet med de juridiska krav som uppställs i det land där du bor.  Till exempel kan vi komma att överföra Personuppgifter för att behandla internationella reseförsäkringsanspråk och tillhandahålla akuta sjukvårdsassistanstjänster när du är utomlands.  Vi kan komma att överföra information internationellt till våra koncernbolag, tjänsteleverantörer, samarbetsparter och till statliga eller offentliga myndigheter.

AIG kan komma att göra Personuppgifter tillgängliga för:

 • Våra koncernbolag 
  AIG är en svensk filial till AIG Europe Limited UK, ett bolag inom American International Group, Inc. och AIG Inc.-koncernen, New York, USA. AIG Europe Limited UK Filial i Sverige, ansvarar för förvaltning och säkerhet avseende de gemensamt använda Personuppgifterna.  Åtkomst till Personuppgifter inom AIG är begränsad till de individer som har behov att ha åtkomst till uppgifterna för AIG:s affärsändamål. 
 • Andra försäkrings- och distributionsparters  
  Vid marknadsföring och tillhandahållande av försäkring, samt vid behandling av skador, kan AIG göra Personuppgifter tillgängliga till tredje parter såsom andra försäkrare; återförsäkrare; försäkrings- och återförsäkringsmäklare och andra mellanhänder och agenter; utsedda representanter; distributörer; anknutna marknadsföringspartners; samt finansiella institutioner, värdepappersbolag och andra affärspartners. 
 • Våra tjänsteleverantörer
  Externa utomstående tjänsteleverantörer, såsom sjukvårdspersonal, bokförare, aktuarier, revisorer, experter, jurister och andra utomstående professionella rådgivare; rese- och sjukvårdsassistansleverantörer; callcenter-leverantörer; IT-system; support- och hostingleverantörer; tryckeri-, reklam-, marknadsförings- och analystjänsteleverantörer; banker och finansiella institutioner som handhar våra konton; utomstående skadeadministratörer; dokument- och arkivhanteringsleverantörer; skadeutredare och -reglerare; byggkonsulter; ingenjörer; utredare; jurykonsulter; översättare; samt liknande utomstående säljare och outsourcade tjänsteleverantörer som hjälper oss att utföra våra affärsaktiviteter. 
 • Mottagare av ditt delade innehåll i sociala medier 
  Dina vänner anknutna till ditt konto i sociala medier, andra webbsideanvändare och leverantören av ditt konto i sociala medier i samband med att du delar innehåll i sociala medier, såsom vid anslutning av sådant konto tillhandahållet av en annan tjänsteleverantör till ditt konto i AIG:s Elektroniska Tjänster eller vid inloggning på ditt konto i AIG:s Elektroniska Tjänster från ett annat konto i sociala medier. Genom att ansluta ditt konto i AIG:s Elektroniska Tjänster till ditt andra konto i sociala medier ger du oss rätt att dela information med leverantören av ditt andra konto och du är införstådd i att användningen av informationen vi delar kommer att omfattas av den andra tjänsteleverantörens integritetspolicy för sociala medier. Om du inte vill att dina Personuppgifter delas med andra användare eller med andra leverantörer av tjänster för sociala medier, ber vid dig avstå från att ansluta ditt andra konto till AIG:s Elektroniska Tjänster och från att dela innehåll i AIG:s Elektroniska Tjänster.
 • Statliga myndigheter och tredje parter involverade i domstolsprocesser 
  AIG kan också komma att lämna ut Personuppgifter till statliga och andra offentliga myndigheter (inklusive, men ej begränsat till, arbetares ersättningsnämnder, domstolar, polis, skattemyndigheter och brottsutredande myndigheter); samt utomstående parter i civilrättsliga mål och deras bokförare, revisorer, jurister och andra rådgivare och ombud på det sätt som vi uppfattar vara nödvändigt och tillbörligt: (a) för att efterleva tillämplig lag; (b) för att efterleva domstolsförfaranden; (c) för att svara på förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter inklusive offentliga och statliga myndigheter utanför det land där du bor; (d) för att göra våra villkor gällande; (e) för att skydda våra, eller våra koncernbolags, verksamheter; (f) för att skydda våra, och/eller våra koncernbolags, dina eller andras, rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom; samt (g) för att göra det möjligt för oss att göra tillgängliga påföljder gällande eller begränsa våra skadestånd.   
 • Andra tredje parter 
  Vi kan komma att lämna ut Personuppgifter till betalningsmottagare; jourtjänster (brandkår, polis och sjukvårdstjänster); återförsäljare; sjukvårdsnätverk, -organisationer och -leverantörer; resebolag; kreditbyråer; kreditupplysningsbolag; och andra som är inblandade i en händelse som är föremål för en skadeanmälan; samt köpare och potentiella köpare eller andra parter vid en faktisk eller föreslagen rekonstruktion, fusion, joint venture, överlåtelse, överföring eller andra transaktioner avseende hela eller delar av vår verksamhet, tillgångar eller aktier.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut av dig på diskussionsforum, chattar, profilsidor och bloggar, samt via andra av AIG:s Elektroniska Tjänster där du har möjlighet att dela information och material (inklusive, utan begränsning, Innehåll i Sociala Medier).  Vänligen observera att all information som du delar eller röjer genom dessa tjänster kommer att bli allmän information och kan komma att vara tillgänglig för besökare på och användare av AIG:s Elektroniska Tjänster och allmänheten.  Vi uppmanar dig att vara mycket försiktig då du beslutar att röja Personuppgifter, eller annan information, vid användning av AIG:s Elektroniska Tjänster.

AIG kommer att vidta tillbörliga tekniska, fysiska, juridiska och organisatoriska åtgärder som överensstämmer med tillämpliga integritets- och datasäkerhetslagar. Tyvärr kan ingen dataöverföring på internet eller datalagringssystem garanteras vara säker till 100 %.  Om du har anledning att tro att din interaktion med oss ej längre är säker (till exempel om du upplever att säkerheten avseende några Personuppgifter som du har lämnat till oss har komprometterats), vänligen underrätta oss genast.  (Se punkten ”Vem du ska kontakta angående dina Personuppgifter” ovan.)

När AIG tillhandahåller Personuppgifter till en tjänsteleverantör kommer tjänsteleverantören att noggrant utses och måste vidta tillbörliga åtgärder för att skydda Personuppgifternas sekretess och säkerhet.

AIG vidtar skäliga åtgärder för att tillse att de Personuppgifter som vi behandlar är tillförlitliga för sitt avsedda ändamål, och att de är tillräckligt riktiga och fullständiga för att tjäna de syften som beskrivs i denna Integritetspolicy.  AIG kommer att lagra Personuppgifter under den tid som behövs för att uppfylla de ändamål som anges i denna Integritetspolicy såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts i lag.

Om du tillhandahåller Personuppgifter till AIG om andra individer så samtycker du till: (a) att informera individen om innehållet i denna Integritetspolicy; och (b) att inhämta eventuellt samtycke, som krävs i lag, för insamling, röjande och överföring (inklusive gränsöverskridande överföring) av Personuppgifter om individen i enlighet med denna Integritetspolicy.

Vi kommer att inhämta ditt samtycke innan vi skickar marknadsföringsmeddelande till dig.

Vi kommer regelbundet att ge dig möjlighet att informera oss om dina marknadsföringspreferenser.  Om du har gett ditt samtycke och sedan ändrar dig kan du skicka ett e-postmeddelande tillkundservice@aig.com eller skriva till AIG Europe Limited UK Filial i Sverige, Västra Järnvägsgatan 7, 8tr, Box 3506, 10369 Stockholm för att informera oss om dina marknadsföringspreferenser och för att välja att inte vara med (opt-out).

Vi strävar efter att uppfylla ditt opt-out-val inom skälig tid.  Vänligen observera att om du väljer att inte vara med (opt-out) såsom det beskrivs ovan, så kommer vi ej ha möjlighet att ta bort dina Personuppgifter från tredjepartsdatabaser till vilka vi redan har lämnat ut dina Personuppgifter, dvs. dem till vilka vi redan har tillhandahållit dina Personuppgifter per det datum då vi svarar på din begäran om att inte vara med (opt-out).  Vänligen observera också att om du väljer att inte motta marknadsföringsmeddelanden från oss så kan vi fortfarande komma att sända viktig administrativa meddelanden till dig som du inte kan välja bort (opt-out).

I vissa länder kan individer, på vissa grunder, ha rätt att få åtkomst till, korrigera eller invända mot användningen av, eller begära raderingen eller hemlighållande av Personuppgifter.  Vänligen kontakta oss på det sätt som anges i punkten ”Vem du ska kontakta angående dina Personuppgifter” ovan angående eventuella förfrågningar eller om du har några frågor eller funderingar om hur vi behandlar Personuppgifter.  Vänligen observera att vissa Personuppgifter kan vara undantagna från rättigheter avseende åtkomst, korrigering, invändningar, raderingar eller hemlighållande i enlighet med lokala integritets- och dataskyddslagar.

”Annan Information” avser all information som inte avslöjar din specifika identitet, såsom:

 • Information om din webbläsare och elektroniska enhet; 
 • Dataanvändning avseende Apparna;
 • Information som samlas in genom s.k. cookies, pixeltags och annan teknik; 
 • Demografisk information och annan information som du tillhandahåller; samt 
 • Samlad/aggregerad information

utomstående tjänsteleverantörer kan komma att samla in Annan Information på olika sätt genom bland annat: 

 • Din webbläsare eller elektroniska enhet: Viss information samlas in av de flesta webbsidor eller automatiskt genom din elektroniska enhet, såsom din IP-adress (dvs. din dators adress på internet), bildskärmsupplösning, typ av operativsystem (Windows eller Mac) och version, tillverkare av din elektroniska enhet och modell, språk, typ av webbläsare och version, besökets tidpunkt, besökta sidor samt namn och version på den av AIG:s Elektroniska Tjänster (såsom Apparna) du använder.  Vi använder denna information för att säkerställa att AIG:s Elektroniska Tjänster fungerar tillfredställande. 
 • Din användning av Apparna: När du laddar ner och använder Apparna kan vi och våra tjänsteleverantörer spåra och samla in information om dataanvändning, såsom vilken tidpunkt Apparna på din elektroniska enhet ansluter till våra servrar och vilken information och vilka filer som laddas ner till Apparna baserat på din enhets unika nummer.
 • Användning av cookies: Cookies är små informationsfiler som lagras direkt på den dator som du använder.  Cookies gör det möjligt för oss att känna igen din dator och samla in information om typ av webbläsare, hur lång tid du använder AIG:s Elektroniska Tjänster, vilka sidor du besöker, språkpreferenser och relevant landswebbsida.  Vi kan komma att använda information i säkerhetssyfte, för att underlätta navigering, för att visa information mer effektivt, för göra din upplevelse personlig när du använder AIG:s Elektroniska Tjänster eller för att samla in statisk information om användningen av AIG:s Elektroniska Tjänster.  Cookies gör det vidare möjligt för oss att presentera sådana annonser eller erbjudande som mest troligt kommer att tilltala dig.  Vi kan också komma att använda cookies för att spåra hur du svarar på våra annonser och vi kan komma att använda cookies eller andra filer för att spåra din användning av andra webbsidor.

Nedan följer en beskrivning av samtliga cookies som vi använder på våra webbsidor, vad de gör, vilka uppgifter om dig som de samlar in och vad vi använder dem för:

 • Geo Location cookie – När en besökare besöker en av våra sidor för första gången så läser vi in var de befinner sig genom deras IP-adress och använder denna information för att bestämma vilken landswebbsida de vill besöka.  Denna metod är dock inte helt exakt så när en besökare navigerar till en särskild landswebbsida använder vi en cookie för att lagra denna information och för att lagra det språk som besökaren väljer för webbsidan.  Nästa gång de besöker webbsidan läser vi av cookien och visar samma lands- och språkversion som besökaren använde vid det förra besöket. Fördelen är att besökare inte behöver välja landswebbsida på nytt varje gång de besöker webbsidan.  Inga personuppgifter samlas eller används genom denna cookie. 
 • Site Catalyst cookie (genom Adobe) – Denna cookie gör det möjligt för oss att samla in och analysera information om hur besökare kommer till vår webbsida och hur de sedan interagerar med vår webbsida, inklusive vilka produkter de söker efter, innehåll som de kan titta på samt vilka steg som leder till ett genomfört eller avbrutet köp.  Vi använder denna aggregerade information för att anpassa våra webbsidor så att de bättre uppfyller sina egna och sina besökares behov och intressen, samt för att tillhandhålla mer relevant och användbar information. Cookien placeras endast tillfälligt på besökarens PC.  Cookien samlar inte in några Personuppgifter.  Istället för den in en anonym kod som identifierar användare och denna kod ”följer” användaren på dess resa genom webbsidan.  Vi använder den aggregerade och anonyma informationen för statistisk analys. 
 • DoubleClick cookies - Vi placerar en mätpixelcookie på alla webbsidebesökares datorer för våra annonsaktiviteters ändamål. Vi använder dessa cookies för att veta att en besökare har varit på vår webbsida förut och för att sedan visa en passande bannerannons på en affiliate-nätverkssida. Inga Personuppgifter samlas in.  Ett av annonsbolagen som vi använder är Google, Inc, under varumärket DoubleClick.  För mer information om DoubleClick cookie, eller för att välja att avstå från DoubleClick annonscookie vänligen besök:http://www.google.com/privacy/ads/ .  
 • Affiliate cookie – Vi använder en mätpixelcookie, som placeras på en besökares PC och som endast samlar in transaktions-ID (som identifierar de eventuella affiliate-sidor som besökaren kommer från) samt tidpunkt och datum.  Detta gör det möjligt för vårt affiliate-nätverk att mäta försäljning och tillse att en affiliate får betalt för en försäljning som hänvisas till oss. Det innebär inte något utlämnande av Personuppgifter. 
 • Optimost cookie – Vi använder denna cookie för att samla in anonym besöksinformation som låter oss veta när en cookie placerades på en besökares PC, från vilket segment, vilken våg samt vilken kreativ version den kom ifrån. Cookien innehåller ett anonymt ”besöks-ID” som är ett slumpmässigt nummer som genereras för att identifiera en besökare för att skilja mellan unika och/eller återkommande besökare. Dessa cookies samlar inte några Personuppgifter. För att läsa Optimosts integritetspolicy, vänligen besök:https://asp.optimost.com/avatar/privacy-policy

Du kan vägra att acceptera de cookies som vi använder genom att ändra inställningarna i din webbläsare.  Emellertid så kan du komma att uppleva vissa olägenheter då du använder AIG:s Elektroniska Tjänster och vissa online-produkter, om du inte accepterar dessa cookies. 

 • Användning av pixeltaggar, web-beacons, tydliga GIF:ar eller annan liknande teknik: Dessa kan komma att användas i samband med vissa av AIG:s Elektroniska Tjänster och HTML-formaterade e-postmeddelanden för att, bland annat, mäta agerandet hos användare av AIG:s Elektroniska Tjänster och e-postmottagare, för att mäta hur våra marknadsföringskampanjer går samt för att sammanställa statistik om användningen av AIG:s Elektroniska Tjänster och svarsnivå.

Vi använder analystjänster såsom Adobes Omniture som använder cookies och web-beacons för att hjälpa oss att förstå mer om hur vår webbsida används av konsumenterna så att vi kan fortsätta att förbättra den.  Leverantörer såsom Adobe har ej rätt att använda den information som vi tillhandahåller utöver såsom behövs för att hjälpa oss. För mer information om Adobes Omniture tjänst, inklusive hur du kan välja bort den (opt-out), gå tillhttp://www.omniture.com/privacy/policy#optout.

 • Fysisk position: I den utsträckning som det tillåts enligt tillämplig lag kan vi komma att samla in information om den fysiska positionen för din elektroniska enhet, t.ex. genom användning av satelliter, mobiltelefonmaster eller WiFi-signaler. Vi kan komma att använda information om din enhets fysiska position för att ge dig anpassade platsbaserade tjänster och innehåll. Med förbehåll för dina marknadsföringspreferenser som du kan ha meddelat oss eller tillämplig lag, kan vi även komma att dela din enhets fysiska position, kombinerat med information om vilka annonser du har tittat på och annan information som vi samlar in, med våra marknadsföringspartners, i syfte att möjliggöra för dem att ge dig anpassat innehåll och för att utvärdera effektiviteten i marknadsföringskampanjer. I vissa fall har du möjlighet att tillåta eller neka sådan användning och/eller delning av din enhets position, men om du väljer att neka sådan användning och/eller delning, kan vi och våra partners vara förhindrade att tillhandahålla tjänster och innehåll som är anpassade för dig. 
 • Från dig: Viss information (till exempel var du befinner dig eller det meddelandesätt som du föredrar) samlas in då du frivilligt lämnar den.  Såvida den inte kombineras med Personuppgifter så identifierar denna information inte dig personligen. 
 • Genom att aggregera information: Vi kan komma att aggregera och använda viss information (till exempel så kan vi komma att aggregera information för att räkna ut hur många procent av våra användare som har ett visst riktnummer).

Denna Integritetspolicy avser inte, och vi är inte ansvariga för, tredje parters integritet, information eller bruk, inklusive tredje parter som driver någon webbsida eller tjänst som AIG:s Elektroniska Tjänster länkar till.  Innefattandet av en länk i AIG:s Elektroniska Tjänster betyder inte att vi eller något av våra koncernbolag rekommenderar den länkade webbsidan eller tjänsten.

Notera att vi inte är ansvariga för policyer och praxis avseende insamling, användning och utlämnande (inklusive informationssäkerhetsrutiner) för andra parter, såsom Facebook®, Twitter®, Apple®, Google®, Microsoft®, RIM/Blackberry® eller någon annan utvecklare av applikationer, leverantör av applikationer, leverantör av plattformar för sociala medier, leverantör av operativsystem, leverantör av trådlösa tjänster eller tillverkare av elektroniska enheter, inklusive Personuppgifter som du lämnar ut till andra parter genom eller i anslutning till AIG:s Elektroniska Tjänster.

AIG:s Elektroniska Tjänster riktar sig inte till individer under arton (18) år, och vi uppmanar dessa individer att inte lämna några Personuppgifter via AIG:s Elektroniska Tjänster.

Vi granskar denna Integritetspolicy regelbundet och förbehåller oss rätten att göra ändringar när som helst på grund av förändringar i vår verksamhet eller juridiska krav.  Vi kommer att annonsera uppdateringar på vår webbsida.

Vänligen notera datumet ”SENAST UPPDATERAD” överst på denna Integritetspolicy för att se när den senast reviderades.