Juridisk information

Du är uppkopplad mot webbplatsen http://www.aig.se som drivs av AIG Europe S.A.. Förutom eventuella avgifter till teleoperatören är det kostnadsfritt att använda webbplatsen.

AIG Europe, svensk filial av AIG Europe S.A., Luxembourg,
Västra Järnvägsgatan 7, 8.tr., Box 3506, 103 69 Stockholm
Org. nr. 516411-4117 | Tel: (+46) 8 506 920 00 | Fax: (+46) 8 506 920 90
AIG Europe S.A. är ett försäkringsbolag med registreringsnummer B 218806 i Luxembourgs Business Register. AIG Europe S.A.s huvudkontor är beläget på 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg."

När du använder denna webbplats samtycker du till dessa användarvillkor, utan begränsningar. Läs därför igenom dessa villkor noga innan du börjar använda webbplatsen. Dessa villkor kan revideras när som helst genom att detta dokument uppdateras. När du återkommer till denna webbplats kan användarvillkoren ha blivit ändrade, och det är då de ändrade villkoren som gäller.

Innehållet på denna webbplats tillhandahålls ”i befintligt skick”, och inga (vare sig uttalade eller underförstådda) garantier lämnas. AIG friskriver sig från alla uttalade eller underförstådda garantier, inklusive exempelvis garantier avseende försäkringars funktionalitet eller lämplighet för något särskilt ändamål. AIG garanterar inte att de funktioner som ingår i materialet är fria från avbrott eller fel, att felaktigheter kommer att rättas till, eller att webbplatsen eller den server som tillhandahåller den är fria från virus och/eller andra skadliga komponenter. AIG garanterar inte och gör inga utfästelser gällande avseende användningen av eller resultatet av användningen av material på webbplatsen i fråga om korrekthet, noggrannhet, tillförlitlighet eller annat. Det är du själv (och inte AIG) som bekostar alla serviceåtgärder, reparationer eller korrigeringar som kan vara nödvändiga om skada drabbar hård- eller mjukvara eller annan egendom. Den information och de beskrivningar som behandlas här är inte avsedda att utgöra en fullständig beskrivning av villkoren, undantagen och övriga förutsättningar som gäller produkterna och tjänsterna. Webbplatsen kan vara länkad till andra webbplatser som inte drivs av AIG. AIG ansvarar inte för innehållet på dessa andra webbplatser. Att det finns en länk till andra webbplatser betyder inte att AIG godkänt eller rekommenderar dessa webbplatser eller deras innehåll.

Även om AIG vidtar rimliga åtgärder och anstränger sig för att tillse att informationen på webbplatsen är korrekt och uppdaterad kan felaktigheter och utelämnanden förekomma. AIG lämnar inga garantier och gör inga utfästelser i fråga om korrektheten hos innehållet på webbplatsen. Varken AIG eller någon part som medverkat vid skapandet, produktionen eller tillhandahållandet av webbplatsen ska vara skadeståndskyldig till dig på grund av vårdslöshet eller avtalsbrott i samband med direkta eller indirekta skador som uppstått vid användning av material på webbplatsen eller till följd av att material på webbplatsen inte kunnat användas, även om AIG eller en auktoriserad företrädare för AIG informerats om att sådan skadeståndsskyldighet kan komma att hävdas. Det sammanlagda skadestånd som AIG kan bli skyldigt att betala till dig för alla skador, förluster och rättstvister ska inte överstiga det eventuella belopp som du betalat för att få tillgång till webbplatsen.
AIG friskriver sig vidare från allt ansvar och all skadeståndskyldighet för eventuella skador eller virus som drabbat din datorutrustning eller annan egendom till följd av att du fått tillgång till, använt eller bläddrat på webbplatsen, eller av att du laddat ned material, data, text, bilder, video eller ljud från webbplatsen.

Företagen inom AIG:s företagsgrupp erbjuder försäkringsskydd. Försäkringsskydd är beroende av riskvärdering och kan saknas i vissa länder eller jurisdiktioner. Läs gällande försäkringsbrev beträffande skyddets omfattning och begränsningar.

Denna webbplats ägs och drivs av AIG. Endast i den omfattning som uttryckligen medgivits av AIG får material från webbplatsen eller från någon annan webbplats som ägs, drivs, licensieras eller styrs av AIG kopieras, återges, återpubliceras, laddas upp, läggas ut, sändas eller spridas på något som helst sätt. Du får ladda ned material som visas på webbplatsen endast för eget bruk, förutsatt att du inte avlägsnar några uppgifter i materialet som utvisar upphovsrätt eller ger annan ägarrelaterad information. Du får inte sprida, ändra, sända, publicera, dela eller på annat sätt använda innehållet på webbplatsen för offentliga eller kommersiella syften, inklusive text, bilder, audio och video, utan skriftligt tillstånd från AIG.

AIG garanterar inte och gör inga utfästelser om att din användning av material som förekommer på webbplatsen inte innebär intrång på rättigheter som innehas av en tredje man som inte ägs av eller är anknuten till AIG.

Om inte annat uttryckligen anges i detta dokument gör AIG inga utfästelser om att material på denna webbplats lämpar sig för eller är tillgängligt för användning på någon viss plats. Den som väljer att besöka denna webbplats gör så på eget initiativ och ansvarar för att lokal lagstiftning följs.

Utom där så uttryckligen sägs här utgör informationen på webbplatsen inte ett erbjudande om försäljning eller uppmaning till köp av något värdepapper, försäkringsprodukt eller annan produkt eller tjänst. Inget värdepapper, försäkringsprodukt eller annan produkt eller tjänst erbjuds eller saluförs i de jurisdiktioner där sådana erbjudanden eller uppmaningar om försäljning eller köp skulle strida mot lagarna i ifrågavarande jurisdiktion. Vissa produkter och tjänster kan saknas i vissa jurisdiktioner.

Vissa namn, ord, rubriker, fraser, logotyper, ikoner, grafikelement eller motiv som förekommer på sidorna på denna webbplats kan utgöra firmor, handelsnamn, registrerade eller oregistrerade varumärken eller servicemärken (”Varumärken”) som tillhör AIG eller som tillhör en tredje part och används av AIG på licens. Att Varumärken visas på sidor på webbplatsen betyder inte att en licens beviljats någon användare av webbplatsen eller annan tredje part.

All information på webbplatsen skyddas av lagar om upphovsrätt. Den som använder webbplatsen har rätt att kopiera informationen för eget bruk, men får inte publicera eller på annat sätt återge sådan information, vilket inbegriper elektroniskt återskapande genom ”uppladdning” eller ”nedladdning”, utom efter föregående skriftligt samtycke från AIG. Därutöver har ingen någon rätt att i någon som helst form kopiera, vidarebefordra, återge eller återpublicera information som finns på webbplatsens sidor.
Varje otillåten nedladdning, vidaresändning eller annan kopiering eller ändring av Varumärken eller innehåll på webbplatsen kan utgöra ett brott mot lagar eller bestämmelser som kan leda till att rättsliga åtgärder vidtas mot utföraren av dessa åtgärder.

De bilder som visas på denna webbplats ägs av AIG eller används med ägarens tillstånd. Det är förbjudet för dig eller någon annan att använda bilderna såvida inte annat särskilt anges. Oauktoriserad användning av bilder kan utgöra brott mot bland annat upphovsrättsliga och privaträttsliga lagarBilder som visas på webbplatsen är antingen AIG:s egendom eller används av AIG med vederbörligt tillstånd. Det är förbjudet för dig och personer som du auktoriserat att använda dessa bilder, utom där detta dokument uttryckligen tillåter detta. Varje otillåten användning av bilderna kan utgöra brott mot lag avseende upphovsrätt, varumärkerätt, privatliv, samt lagar och bestämmelser om marknadsföring och informationshantering.

Varje okrypterat e-postmeddelande som skickas över Internet kan avläsas, försvinna eller förvanskas. AIG ansvarar inte för, och är inte skadeståndsskyldig till dig eller någon annan för eventuella skador som orsakas av att ett e-postmeddelande som skickats av dig till AIG eller skickats av AIG till dig har avlästs, försvunnit eller förvanskats. 

Detta dokument uppdateras och ändras från tid till annan utan föregående meddelande. Du ska därför vid varje tillfälle som du besöker  webbplatsen kontrollera detta dokument.