Diagnosförsäkring vid cancer

 Ditt ekonomiska stöd vid diagnos

Det finns ingen försäkring som skyddar mot cancer. Med vår Diagnosförsäkring vid cancer kan du däremot få ekonomiskt stöd om du skulle drabbas av en diagnos så att du kan få bättre möjlighet att fokusera på det som är viktigt för dig. 

Att stå inför en cancerdiagnos är svårt ur många aspekter. Behovet av medicinskt stöd från sjukvården och socialt stöd från omgivningen blir viktigare än någonsin för många. Att vid en diagnos även ha ett ekonomiskt stöd, genom till exempel vår cancerförsäkring, kan vara en trygghet.  Många väljer att ta ledigt från jobbet, resa, vara med nära och kära och ge sig själva tid att fokusera på kampen mot sjukdomen. Du bestämmer själv vad pengarna ska användas till.

 

* * *

✓ Skattefri ersättning på upp till totalt 320 000 kr

✓ Du bestämmer vad du vill använda pengarna till

✓ Ersättning utbetalas oberoende av ev. andra försäkringar du har hos andra försäkringsbolag

✓ Ingen bindnings- eller uppsägningstid

✓ Gäller även vid vistelse utomlands under 1 år

✓ Ingen omfattande hälsodeklaration krävs


Vad omfattar diagnosförsäkringen?

Vid fastställd diagnos som omfattas av cancerförsäkringen utbetalas ersättning i form av ett fast engångsbelopp och ett månadsbelopp under 12 månader enligt nedanstående tabell.

Typ av ersättning Bas Plus Premium
Fast engångsbelopp 100 000 kr 150 000 kr 200 000 kr
Belopp per månad i 12 månader 5 000 kr 7 500 kr 10 000 kr

Vad definieras som cancer i försäkringen?

Försäkringen omfattar malign tumör, blodcancer och cancer i benmärgen samt DCIS (Ductal cancer in situ).

Försäkringen omfattar även malignt melanom då:

 • tjockleken överstiger 0,75 mm, eller
 • tjockleken överstiger 0,5 mm och det samtidigt förekommer ulceration (sårbildning), lymfkörtelmetastaser eller fjärrmetastaser.

Under avsnittet ”Viktiga undantag/begränsningar i försäkringen” på den här sidan hittar du information om viktiga undantag och begränsningar som gäller för försäkringen.

Försäkringen måste vara i kraft när diagnosen fastställs och den försäkrade kan endast få ersättning från en (1) cancerförsäkring hos AIG. Försäkringsskyddet upphör att gälla efter det att skadeersättning utgått.


Vem kan teckna försäkringen?

✓ Kan tecknas mellan 18-63 år och gäller t.o.m. att du fyller 65 år

✓ Som försäkrad måste du vara folkbokförd i Sverige för att skyddet ska vara giltigt

✓ Gäller i hela världen med undantag för länder som omfattas av vår sanktionsklausul. Vid vistelse utanför Sverige gäller den i 1 år.


Vad kostar försäkringen?

Månadspremie

Ålder Bas Plus Premium
18 – 29 99 kr 109 kr 119 kr
30 – 34 109 kr 125 kr 139 kr
35 – 39  119 kr 135 kr 149 kr
40 – 44  129 kr 149 kr 169 kr
45 – 49 149 kr 179 kr 209 kr
50 - 54 189 kr 239 kr 289 kr
55 – 59 259 kr 349 kr 439 kr
60 - 65  399 kr 499 kr 599 kr

Viktiga undantag/begränsningar i försäkringen

Nedan följer några viktiga undantag och begränsningar i försäkringens giltighet. Fullständiga undantag och begränsningar framgår av villkoret.

Försäkringen ersätter inte om du har fått diagnosen cancer, oavsett cancerform, innan du tecknade försäkringen. Ersättning lämnas inte heller om du inom de närmaste tre (3) åren före tecknandet av försäkringen:

 •  haft eller fått diagnosen förstadie till cancer oavsett cancerform, och/eller
 •  haft eller har cellförändringar, såvida inte utredningen/behandlingen är avslutad och resultatet var negativt, dvs. inga kvarstående cellförändringar.

Försäkringen omfattar inte:

 • typer av hudcancer (inklusive läpp) som inte uppfyller kriterierna för malignt melanom angivna i försäkringsvillkoren
 • tumörer som är pre-maligna eller som endast visar tidiga maligna förändringar såsom vid cancer in situ.
 • tumörer i urinblåsan och tjocktarmen som inte växer in i muscularis (T1 NO MO eller lägre i TNM -klassificeringssystemet) in situ (Tis eller lägre i TNM -klassificeringssystemet)

Försäkringen lämnar inte heller ersättning för:

 •  tumörer som kan förekomma i samband med virus som förorsakar nedsatt immunförsvar såsom HIV

Kvalificeringstid

Vår diagnosförsäkring har en kvalificeringstid på 60 dagar, vilket innebär att försäkringen inte gäller för cancer som diagnostiserats, eller för vilken påbörjats utredning, tester, behandling eller dylika åtgärder, under de första 60 dagarna efter att du tecknat försäkringen.


Faktablad, förköpsinformation & villkor Diagnosförsäkring vid cancer

Om du råkar ut för en skada är det de fullständiga försäkringsvillkoren tillsammans med ditt försäkringsbrev som utgör avtalet mellan oss. Därför är det viktigt att du tar del av dessa handlingar för att säkerställa att skydd som är särskilt viktiga för dig omfattas av försäkringen. Försäkringsbrevet skickas till dig efter tecknandet.

Vi stöttar CancerRehabFonden

När du tecknar den här försäkringen via webben skänker vi den första inbetalda månadspremien till CancerRehabFonden för att stötta dem i sitt viktiga arbete.


Vanliga frågor

Du kan endast få ersättning från en (1) gällande Cancerförsäkring hos AIG. Detta gäller även om du tecknat flera försäkringar av samma försäkringstyp.

Om du har en äldre version av vår Cancerförsäkring och vill byta till den här produkten är du välkommen att kontakta vår kundservice så hjälper vi dig med det.

Villkoren kan skilja sig åt något för de tidigare produkterna men generellt kan man säga att våra tidigare försäkringar Kvinnlig Cancerförsäkring och Manlig Cancerförsäkring omfattade cancerdiagnos specifikt i bröst och underliv. Cancerförsäkring Extra kunde sedan tecknas som ett komplement för att få ett mer omfattande skydd vid diagnos än vad Kvinnlig resp. Manlig Cancerförsäkring omfattade.

AIGs Diagnosförsäkring vid cancer är utformad så att den omfattar fler typer av cancerdiagnoser i en och samma försäkring. Om man har tecknat den kompletterande försäkringen Cancerförsäkring Extra i kombination med Kvinnlig eller Manlig Cancerförsäkring omfattas dock de diagnoser som Diagnosförsäkring vid cancer omfattar.

Diagnosförsäkring vid cancer har en kvalificeringstid på 60 dagar vilket är nytt i jämförelse med de tidigare produkterna.

Du kan enbart få ersättning en (1) gång från den här försäkringen, d.v.s. den upphör att gälla efter att skadeersättning utgått. I Kvinnlig resp. Manlig Cancerförsäkring kan ersättning utgå mer än en (1) gång (se ditt försäkringsvillkor för vad som gäller). Cancerförsäkring Extra lämnar dock ersättning endast en (1) gång.

Om du har mer frågor i hur skyddet skiljer sig specifikt för dig och/eller du vill byta till den här produkten är du välkommen att kontakta vår kundservice så hjälper vi dig med det.

Priset för försäkringen beror på vilken ersättningsnivå du väljer och din ålder. Du hittar premietabell ovan.

Om du som försäkrad under försäkringsperioden får diagnosen cancer enligt definitionen i försäkringsvillkoren utbetalas ersättning som ett fast engångsbelopp och som ett månadsbelopp under 12 månader. Ersättningsbeloppen beror på vilken försäkringsnivå du valt; Bas, Plus eller Premium.

Du bestämmer själv vad ersättningen används till.

Försäkringen gäller med en kvalificeringstid om 60 dagar efter försäkringens ikraftträdande. Det innebär att försäkringen inte gäller för cancer som diagnostiserats, eller för vilken påbörjats utredning, tester, behandling eller dylika åtgärder, under kvalificeringstiden.

Nej, ersättningen betalas ut oberoende av ev ersättning du har fått från andra försäkringsbolag.

Om man fått diagnosen cancer innan försäkringen tecknades lämnas ingen ersättning vid ev framtida diagnos. Det gäller även om man tidigare blivit friskförklarad.

Du kan använda länkarna som finns på den här sidan eller gå direkt till att teckna försäkringen här.

När skadeavdelningen har mottagit alla underlag handläggs ärenden oftast inom 5 arbetsdagar (dock senast inom 30 dagar). För att vi skall kunna handlägga ett cancerdiagnosärende behöver vi få in en skadeanmälan samt journalunderlag som bevisar:

 • cancerdiagnos (ICD-kod)
 • diagnosdatum (samt även journaler från dess att utredning påbörjats)
 • PAD-svar

Värt att nämna i sammanhanget är att i de fall vi behöver efterfråga sjukhusjournaler via en fullmakt kan vi inte styra över hur lång tid det tar för sjukhusen att skicka journalerna till oss, det kan ta ca 1-6 veckor.