Olycksfallsförsäkring Vuxen

 Ekonomiskt stöd vid olycksfall

AIG Olycksfallsförsäkring Vuxen kan ge dig ett extra ekonomiskt stöd om du råkar ut för en olycka. Skyddet gäller dygnet runt och ersättningen som är skattefri har du friheten att använda som du vill. Försäkringen lämnar ersättning oberoende av andra försäkringar du eventuellt redan har hos andra försäkringsbolag. Det går även bra att kombinera produkten med våra övriga Olycksfallsförsäkringar.


Vad omfattar Olycksfallsförsäkring Vuxen?

Försäkringen omfattar om du till följd av ett olycksfall blir inlagd på sjukhus, drabbas av benbrott eller får en bestående funktionsnedsättning s.k. medicinsk invaliditet och det ingår även efterlevandeskydd vid dödsfall. Olycksfallsförsäkring Vuxen går att teckna i två olika nivåer, Silver eller Guld. Ersättningen för de olika momenten och nivåerna hittar du i tabellen nedan. 

Skyddet gäller i hela världen med undantag för länder som omfattas av vår sanktionsklausul (se försäkringsvillkoren) eller som UD avråder från resa till. Vid vistelse utanför Sverige gäller försäkringen i 1 år. 

Om du råkar ut för en skada är det de fullständiga försäkringsvillkoren tillsammans med ditt försäkringsbrev som utgör avtalet mellan oss. Därför är det viktigt att du tar del av dessa handlingar för att säkerställa att skydd som är särskilt viktiga för dig omfattas av försäkringen. 

 
Försäkringsmoment - samtliga moment är till följd av olycksfall Silver Guld

Efterlevandeskydd  - Vuxen

Efterlevandeskyddsersättning vid dödsfall.

150 000 kr 200 000 kr

Medicinsk invaliditet, vid invaliditetsgrad 1-100%

Invaliditetsersättning vid bestående funktionsnedsättning. Angivet försäkringsbelopp gäller vid 100%.

Upp till 500 000 kr  Upp till 700 000 kr

Sjukhusersättning, engångsbelopp

Ersättning vid sjukhusvistelse som överstiger 24 timmar.

3 000 kr 5 000 kr

Sjukhusersättning, dagsersättning

Ersättning vid sjukhusvistelse som överstiger 24 timmar. Ersätter max 365 dagar.

200 kr 250 kr

Benbrott

Ersättning vid benbrott som omfattas av försäkringen. Ersättning beror på skadans art.

Upp till  10 000 kr Upp till 15 000 kr

Viktiga undantag

Nedan följer några viktiga undantag och begränsningar i försäkringens giltighet, fullständiga undantag och begränsningar framgår av villkoret. Försäkringen ersätter inte:

  • Skador som inte är olycksfall 
  • Skador som inte uppkommit under försäkringsperioden (medan försäkringen var i kraft)
  • Sjukdomar, förslitningar eller överansträngning
  • Smitta genom bakterier, virus eller annat smittämne, eller förgiftning genom intagande av mat, dryck eller överkänslighetsreaktion
  • Tandskador 
  • Skador i samband med sport/idrott på proffsnivå 
  • Benbrott på fingrar eller tår
  • Osteoporos eller patologisk fraktur

Begränsningar

Ersättningen kan sänkas eller helt utebli om det finns ett samband mellan olycksfallsskadan och din användning av alkohol, andra berusningsmedel, narkotika, sömnmedel eller felaktig användning av läkemedel.   


Vem kan teckna försäkringen och vad kostar den?

Alla mellan 18 och 70 år kan teckna försäkringen, och premien är densamma oavsett ålder. Skyddet gäller tills du fyller 75 år. Försäkrad(e) måste vara folkbokförd(a) i Sverige.

 
Försäkringstagare Silver Guld
Singel 63 kr 90 kr
Par* 120 kr 171 kr

*För att man ska kunna medförsäkra sin partner (maka/make/sambo) krävs att man är folkbokförda på samma adress.Vanliga frågor

Det beror på vilken försäkringsnivå du väljer. Se tabellen ovan för att jämföra kostnaden mellan Silver- och Guldnivå.

Den täcker följande moment till följd av olycka: sjukhusvistelse, medicinsk invaliditet, benbrott och efterlevandeskydd.

Med olycksfallsskada avses en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbas av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen) under försäkringsperioden.

Nej, du behöver inte lämna någon hälsodeklaration för att teckna försäkringen.

Du kan teckna försäkringen och räkna ut ditt pris här.