Olycksfallsförsäkring Vuxen

 Ekonomiskt stöd vid och efter olycksfall

Olycksfallsförsäkring Vuxen kan ge dig ett extra ekonomiskt stöd om du råkar ut för en olycka. Försäkringen omfattar om du till följd av ett olycksfall blir inlagd på sjukhus, drabbas av benbrott eller får en bestående funktionsnedsättning och det ingår även efterlevandeskydd vid dödsfall. Du kan också kombinera produkten med våra övriga Olycksfallsförsäkringar.

Med olycksfallsskada avses en kroppsskada som du ofrivilligt drabbas av genom en plötslig yttre händelse, eller ett s.k. utifrån kommande våld mot kroppen. Det är med andra ord en händelse som vi varken kan planera för eller försäkra oss mot. Vad en olycksfallsförsäkring kan bidra med är ekonomisk stöttning för att  efter en olycka förhoppningsvis få vardagen och livet att fungera lite enklare om du har oturen att drabbas.

***

✓ Skattefri ersättning 

✓ Du bestämmer vad du vill använda pengarna till

✓ Ersättning utbetalas oberoende av ev. andra försäkringar du har hos andra försäkringsbolag

✓ Ingen bindnings- eller uppsägningstid

✓ Gäller dygnet runt och även vid vistelse utomlands under 1 år

✓ Ingen hälsodeklaration krävs


Vad omfattar Olycksfallsförsäkring Vuxen?

Försäkringen omfattar om du till följd av ett olycksfall blir inlagd på sjukhus, drabbas av benbrott eller får en bestående funktionsnedsättning s.k. medicinsk invaliditet och det ingår även efterlevandeskydd vid dödsfall. Olycksfallsförsäkring Vuxen går att teckna i två olika nivåer, Silver eller Guld. Ersättningen för de olika momenten och nivåerna hittar du i tabellen nedan. 

 
Försäkringsmoment - samtliga moment är till följd av olycksfall Silver Guld

Efterlevandeskydd  - Vuxen

Efterlevandeskyddsersättning vid dödsfall.

150 000 kr 200 000 kr

Medicinsk invaliditet, vid invaliditetsgrad 1-100%

Invaliditetsersättning vid bestående funktionsnedsättning. Angivet försäkringsbelopp gäller vid 100%.

Upp till 500 000 kr  Upp till 700 000 kr

Sjukhusersättning, engångsbelopp

Ersättning vid sjukhusvistelse som överstiger 24 timmar.

3 000 kr 5 000 kr

Sjukhusersättning, dagsersättning

Ersättning vid sjukhusvistelse som överstiger 24 timmar. Ersätter max 365 dagar.

200 kr 250 kr

Benbrott

Ersättning vid benbrott som omfattas av försäkringen. Ersättning beror på skadans art.

Upp till  10 000 kr Upp till 15 000 kr

Vem kan teckna försäkringen?

✓ Kan tecknas mellan 18-70 år och gäller t.o.m. att försäkrad fyller 75 år

✓ Försäkrad måste vara folkbokförd i Sverige för att skyddet ska vara giltigt

✓ Du kan välja att teckna försäkringen för dig själv (Singel), eller för dig och din make/maka/sambo (Par)

✓ Gäller i hela världen med undantag för länder som omfattas av vår sanktionsklausul eller som UD avråder från resa till. Vid vistelse utanför Sverige gäller den i 1 år.


Vad kostar försäkringen?

Månadspremie

 
Försäkringstagare Silver Guld
Singel 63 kr 90 kr
Par* 120 kr 171 kr

*För att man ska kunna medförsäkra sin partner (maka/make/sambo) krävs att man är folkbokförda på samma adress.


Viktiga undantag / begränsningar i försäkringen

Nedan följer några viktiga undantag och begränsningar i försäkringens giltighet. Fullständiga undantag och begränsningar framgår av villkoret. Försäkringen ersätter inte:

  • Skador som inte är olycksfall 
  • Skador som inte uppkommit under försäkringsperioden (medan försäkringen var i kraft)
  • Sjukdomar, förslitningar eller överansträngning
  • Smitta genom bakterier, virus eller annat smittämne, eller förgiftning genom intagande av mat, dryck eller överkänslighetsreaktion
  • Tandskador 
  • Skador i samband med sport/idrott på proffsnivå 
  • Benbrott på fingrar eller tår
  • Osteoporos eller patologisk fraktur

Begränsningar

Ersättningen kan sänkas eller helt utebli om det finns ett samband mellan olycksfallsskadan och din användning av alkohol, andra berusningsmedel, narkotika, sömnmedel eller felaktig användning av läkemedel.   


Faktablad, förköpsinformation & villkor


Vanliga frågor

Det beror på vilken försäkringsnivå du väljer. Se tabellen ovan för att jämföra kostnaden mellan Silver- och Guldnivå.

Den täcker följande moment till följd av olycka: sjukhusvistelse, medicinsk invaliditet, benbrott och efterlevandeskydd.

Med olycksfallsskada avses en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbas av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen) under försäkringsperioden.

Nej, du behöver inte lämna någon hälsodeklaration för att teckna försäkringen.

Du kan teckna försäkringen och räkna ut ditt pris här.