AIG Olycksfallsförsäkring Vuxen

AIG Olycksfallsförsäkring Vuxen ger ett bra ekonomiskt skydd om du råkar ut för en olycka. Försäkringen ersätter allt från sjukhusvistelse till benbrott och invaliditet och det ingår även efterlevandeskydd.

Vad omfattar försäkringen?

Försäkringen ersätter skada till följd av olycksfall enligt tabellen nedan.

En olycksfallsskada är en kroppsskada (som krävt läkarbehandling) som den  försäkrade under försäkringsperioden ofrivilligt drabbas av genom en plötslig yttre händelse.

 
Försäkringsmoment Silver Guld

Efterlevandeskydd  - Vuxen

Ersättning vid dödsfall till följd av olycksfall.

150 000 kr 200 000 kr

Medicinsk invaliditet, vid invaliditetsgrad 1-100%

Ersättning vid bestående funktionsnedsättning till följd av olycksfall. Angivet försäkringsbelopp gäller vid 100%.

Upp till 500 000 kr  Upp till 700 000 kr

Sjukhusersättning, engångsbelopp

Ersättning vid sjukhusvistelse som överstiger 24 timmar till följd av olycksfall

3 000 kr 5 000 kr

Sjukhusersättning, dagsersättning

Ersättning vid sjukhusvistelse som överstiger 24 timmar till följd av olycksfall. Ersätter max 365 dagar

200 kr 250 kr

Benbrott

Ersättning vid benbrott till följd av olycksfall. Ersättning beror på skadans art.

Upp till  10 000 kr Upp till 15 000 kr
 • Ingen hälsodeklaration
 • Gäller dygnet runt
 • Ingen självrisk eller skatt på ersättningen
 • Frihet att använda ersättningen hur du vill
 • Ger ersättning oberoende av andra försäkringar

Viktiga undantag i försäkringen

Nedan följer några viktiga undantag och begränsningar i försäkringens giltighet, fullständiga begränsningar och undantag framgår av villkoret.

 • Skador som inte är olycksfall 
 • Skador som inte uppkommit under försäkringsperioden (medan försäkringen var i kraft)
 • Sjukdomar, förslitningar eller överansträngning
 • Smitta genom bakterier, virus eller annat smittämne, eller förgiftning genom intagande av mat, dryck eller överkänslighetsreaktion
 • Tandskador 
 • Skador i samband med sport/idrott på proffsnivå 
 • Benbrott på fingrar eller tår
 • Osteoporos eller patologisk fraktur

Begränsningar i försäkringen

Ersättningen kan sänkas eller helt utebli om det finns ett samband mellan olycksfallsskadan och din användning av alkohol, andra berusningsmedel, narkotika, sömnmedel eller felaktig användning av läkemedel.   


Vem kan teckna försäkringen och vad kostar den?

Alla mellan 18 och 70 år kan teckna försäkringen, och premien är densamma oavsett ålder. Skyddet gäller tills du fyller 75 år.

 
Försäkringstagare Silver Guld
Singel 63 kr 90 kr
Par* 120 kr 171 kr

*För att man ska kunna medförsäkra sin partner (maka/make/sambo) krävs att man är folkbokförda på samma adress.


Faktablad, förköpsinformation & villkor för försäkringen


Viktig ytterligare information om försäkringen

 • Försäkringen börjar gälla direkt när vi tagit emot din ansökan. Du har alltid 14 dagars ångerrätt från och med det att du mottagit fullständiga försäkringshandlingar. Om du vill ångra tecknande av försäkring meddelar du oss på på 08-506 920 70 alternativt kundservice@aig.com.
 • Försäkringen gäller för de personer som står angivna i försäkringsbrevet.
 • Den som är försäkrad måste vara folkbokförd i Sverige.
 •  Försäkringen gäller under ett års tid och förlängs med ett år i taget såvida den inte sägs upp.
 • AIG förbehåller sig rätten att ändra försäkringsskyddet och/eller justera premien i samband med förnyelse.
 • AIG har rätt att säga upp försäkringen om betalning enligt gällande försäkringsvillkor uteblir.

Vanliga frågor

Nej

Med olycksfall avses en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbas av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen) under försäkringsperioden.