Multinationella försäkringslösningar

En multinationell organisation

Oavsett om du är verksam i 2 eller 200 länder kan ditt företag dra nytta av en betrodd partner som kan tillhandahålla anpassade och sömlösa multinationella lösningar, inklusive omfattande globala kunskaper om lokala marknader, bestämmelser, skattefrågor, exponeringar, täckningskrav och lokal praxis.     

 

En värld – flera lösningar

Oavsett var du befinner dig i världen behöver du känna dig trygg i att du kan förlita dig på global expertis med lokalt anpassade lösningar. Multinationella mäklare och kunder väljer AIG för vår breda branschexpertis och service inom multinationella program, oavsett hur komplexa kraven är. Globala bestämmelser och lokala marknader utvecklas kontinuerligt, men du kan lita på att vi alltid ligger steget före och snabbt reagerar på regelförändringar som påverkar våra
kunder. Vi erbjuder något mer än en konventionell försäkring och du får tillgång till ett utbud av avancerade riskhanteringstjänster för
att minimera risken världen över, däribland:   

Global skadeexpertis

Med 9 000 skadehandläggare världen över och ett gediget partnernätverk kommer en av våra erfarna skadereglerare att kunna hjälpa dig oavsett var i världen du har drabbats av en förlust. Våra hängivna multinationella regionala skadehanterare tillhandahåller överlägsen skadereglering för din verksamhet världen över.

Samarbete i en värld full av risker och möjligheter

Världen växer för varje dag som går, och så även riskerna. När du väljer AIG, väljer du att samarbeta med en allierad som är känd för sitt innovativa arbetssätt över hela riskbilden. Detta innebär att vi kan tillgodose våra multinationella kunders behov inom överföring och kvarhållande av risker, oavsett riskernas storlek och kom

Multinationella verktyg och processer

Vår nätverkskompetens och -erfarenhet inryms i en rad verktyg och processer som bidrar till att ge våra multinationella kunder säkerhet kring och en tydlig överblick över deras globala program och skadeärenden. Detta understöds av analyser av viktiga marknader och globala risktrender samt insyn i kundernas skräddarsydda programdesign som gör att vi kan hjälpa dem att optimera sitt multinationella försäkringsskydd.

Enhetlig, global och multinationell service i världsklass

Våra investeringar i teknik och människor ger en globalt enhetlig och smidig service var du än befinner dig i världen: samma processer, prestandabestämmelser, avtalssäkerhet och regelefterlevnad.

Effektiv och proaktiv processhantering

Att förändra det sätt som multinationella affärer genomförs är avgörande för dina säkerhetsbehov avseende avtal och skadeståndsanspråk. Vår proaktiva processhantering identifierar alla eventuella problem och servicebehov som kunden har i god tid före start och förnyelse. Detta för att säkerställa effektiv programimplementering, regelefterlevnad, avtalssäkerhet och smidig skadereglering med en heltäckande lokal försäkring.

Ny kurs ‘Navigating Multinational Risks’


AIG erbjuder nu mäklare och kunder en kurs med inriktning på global riskexponering. Denna kurs är på medelnivå och fokuserar på de komplexa och ständigt växlande utmaningar som multinationella risker utgör, samt på de krav som ställs för att lyckas med att hantera ett multinationellt försäkringsprogram.

Vänligen kontakta din AIG Client & Broker Engagement Director lokalt för att få vidare information

Klicka här  för att anmäla dig till kursen.

Risk management tjänster

Multinationell VD- och styrelseansvarsförsäkring på excessnivå

Det franska dotterbolaget till en av våra multinationella kunder anklagades för osund konkurrens av ett nytt företag som grundats av dess tidigare chef. Det påstods att vår kund hindrade den nya verksamheten och dess förmåga att konkurrera genom att sprida rykten om bland annat produkter av dålig kvalitet och förskingring. Vår kunds VD- och styrelseansvarsförsäkring i Frankrike omfattande inte osund konkurrens (som är lokal marknadspraxis). Vår försäkring på excessnivå var dock utformad för att garantera enhetlig täckning över hela den multinationella organisationen, och täckte in anklagelserna så att vårt expertteam inom finansiell skadeersättning kunde bygga ett komplett försvar mot förtalet för vår kunds räkning.

Förestående katastrofinsatser

Vid den överhängande risken för kraftiga översvämningar i Queensland, som skulle påverka ett område lika stort som Frankrike och Tyskland tillsammans, hade vi flera multinationella kunder som riskerade att drabbas i regionen. Våra skade- och riskingenjörsexperter var omedelbart på plats för att hjälpa våra kunder att fastställa riskerna och vilka förebyggande åtgärder som snabbt kunde vidtas för att minska deras exponering.

Insatser efter en katastrof

Efter kraftiga skyfall och översvämningar var stora delar av vår multinationella kunds hotell täckt i lera och slam som innehöll smutsigt avloppsvatten. Skyndsamhet var av yttersta vikt och tack vare skadeplanering före förlust kunde vi snabbt anlita ett specialistföretag för skadehantering och vår kunds hotell rengjordes, sanerades och återställdes helt och kunde öppna igen innan någon annan i området. På så sätt kunde vår kund minimera nedstängningsperioden och dra nytta av de ökade affärerna efter denna katastrofala händelse.

Teknisk resurs för förlustkontroll

Kunder har en enda global teknisk AIG-kontakt för egendomsskador för att säkerställa att deras verksamhet i olika länder får rätt teknisk resurs lokalt. Vi erbjuder toppmoderna affärslösningar med kraftfulla spårnings- och benchmarkingsystem som bidrar till förlustprevention inom globala verksamheter. 

RiskTool Advantage

RiskTool Advantage är en serie med över 100 videobaserade arbetsmiljökurser som kan användas för att utbilda din personal, testa deras kunskaper och minska risken för olyckor på arbetsplatsen eller på resan. Dina medarbetare kan genomföra utbildningen när och var som helst, vilket ökar deltagandet, minskar utbildningskostnaderna och ger en verifieringskedja för att kontrollera att arbetsmiljöregler följs.

Kontroll av cyberförluster

Snabbt ökande cyberrisker är högprioriterade inom företagsledningar idag och säkerhet i världsklass är av yttersta vikt för att minska associerade cyberrisker. AIG:s breda utbud av förebyggande tjänster för cyberförluster kan hjälpa dig att förstärka skyddet mot ett av dagens mest oförutsägbara och gränsöverskridande hot mot globala företag.

Katastrofmodeller

Du kan dra nytta av vår omfattande globala tekniska kompetens och våra analyser för att identifiera och hantera exponeringar för naturkatastrofer världen över. Analyser ger värdefulla insikter som bidrar till välgrundade globala riskhanteringsbeslut och affärskontinuitetsplaner.   

Tjänster inom produktansvar

Passar kunder som utformar, tillverkar eller distribuerar produkter. Produktansvarstjänsterna hjälper dig att utbilda personalen på alla nivåer om omfattningen på verksamhetens exponeringar inom produktansvar. Tjänsten omfattar strategier för att förebygga och minimera risker och testar personalens kunskaper inom riskminimering.  

Fallstudier inom multinationell skadereglering

Vårt sjudagarslöfte vid en stor förlust

Efter kraftiga skyfall och översvämningar var stora delar av vår multinationella kunds hotell täckt i lera och slam som innehöll smutsigt avloppsvatten. Skyndsamhet var av yttersta vikt och tack vare skadeplanering före förlust kunde vi snabbt anlita ett specialistföretag för skadehantering och vår kunds hotell rengjordes, sanerades och återställdes helt och kunde öppna igen innan någon annan i området. På så sätt kunde vår kund minimera nedstängningsperioden och dra nytta av de ökade affärerna efter denna katastrofala händelse.

Tsunamin i Japan

Den enorma jordbävningen, tsunamin och skadorna från de havererade kärnkraftverken som orsakade Japans största kris sedan kriget, och som dödade tusentals, ledde till utbredda skador och stor förstörelse på hem och företag. Våra skadeteam levererade mängder av förnödenheter i form av mat, vatten och bensin till platser i hela regionen med lastbil, ombud och privata jetplan. Geografiska informationssystem hjälpte till att fördela skaderesurser till de platser där de behövdes som mest och skaderegleringspersonal ute på fältet försågs med iPads för att påskynda skaderegleringsprocessen.

Tekniska specialisttjänster – varhelst de behövs

En av våra multinationella kunder lämnade in en skadeanmälan för en säljfrämjande sportbil i Bulgarien. Krockskadorna innebar att den var obrukbar och strandsatt i Bulgarien. Bilen behövde kontrolleras av en expert, men det fanns inga tillgängliga experter lokalt. Att frakta bilen till Italien för kontroll var inte ett alternativ på grund av tullrelaterade och skattemässiga hinder, men situationen utgjorde inte ett problem. Genom vårt världsomspännande nätverk hittade vi rätt expert i Grekland, som vi flög till Bulgarien för att kontrollera bilen.

Frågor om multinationella försäkringslösningar?

Kontakta vårt nordiska multinationella team för att ta reda på mer om hur AIG:s multinationella kapacitet kan hjälpa dig. Skicka en email til multinational.nordic@aig.com.  

Information för mäklare

Skapa framgångsrika samarbeten och frigör möjligheter världen över. Utforska detta säljverktyg för mäklare för att ta reda på hur AIG kan skapa mervärde för dina multinationella kunder.