Medicinsk invaliditet vid olycksfall

Ekonomiskt stöd vid bestående funktionsnedsättning

Om du råkar ut för en olycka som orsakar en bestående nedsatt kroppsfunktion kallas det medicinsk invaliditet. Det kan innebära stora omställningar. Om du inte kan arbeta som tidigare kanske din inkomst minskar. Med ett extra ekonomiskt stöd från en försäkring kan vissa saker i vardagen bli mindre svåra. Du har frihet att använda invaliditetsersättningen till det du vill. 

Skyddet gäller dygnet runt och ersättning lämnas oberoende av andra försäkringar du eventuellt redan har hos andra försäkringsbolag. Det går även bra att kombinera produkten med våra övriga Olycksfallsförsäkringar.

Den här produkten går för tillfället inte att teckna via vår hemsida men du kan teckna försäkringen via vår kundservice på telefonnummer 08-506 920 70.


Vad omfattar olycksfallsförsäkringen Medicinsk Invaliditet?

Försäkringen lämnar en engångsersättning enligt tabellen nedan om du skulle drabbas av en bestående funktionsnedsättning till följd av ett olycksfall. Invaliditetsersättningen beräknas och utbetalas i förhållande till den fastställda invaliditetsgraden från 10% upp till 100%. Bedömning av invaliditetsgrad sker utifrån ett bransch-gemensamt tabellverk. Skadan ska inom tre år från tidpunkten för olycksfallet ha medfört en mätbar och fastställd medicinsk invaliditetsgrad på minst 10 %.

Skyddet gäller i hela världen med undantag för länder som omfattas av vår sanktionsklausul (se försäkringsvillkoren). Vid vistelse utanför Sverige gäller försäkringen under 6 månader räknat från avresedag.

Om du råkar ut för en skada är det de fullständiga försäkringsvillkoren tillsammans med ditt försäkringsbrev som utgör avtalet mellan oss. Därför är det viktigt att du tar del av dessa handlingar för att säkerställa att skydd som är särskilt viktiga för dig omfattas av försäkringen. 

 
Försäkringsmoment  Invaliditetsersättning
Medicinsk Invaliditet 10-100% till följd av olycksfall
upp till 500 000 kr

 


Viktiga undantag

Nedan följer några viktiga undantag och begränsningar i försäkringens giltighet, fullständiga undantag och begränsningar framgår av villkoret. Försäkringen ersätter inte:

  • om försäkrad avlider inom 12 månader från olyckstillfället
  • skada som inträffat eller visat symptom före försäkringens tecknande
  • skada vid utövande av motor- eller luftsport, t.ex. mikroflyg, hang- och paragliding, fallskärmshopp eller motorcross
  • skada vid bergsbestigning eller skidåkning offpist
  • skada vid fridykning på större djup än 10 meter eller dykning med andningshjälp på större djup än 25 meter
  • skada vid deltagande i eller träning inför deltagande i professionell sport

Begränsningar

Vid skador på kroppsdel eller organ som varit helt eller delvis skadad innan olycksfallet, lämnas endast invaliditetsersättning endast utifrån den ökning av invaliditetsgrad som kan härledas till olycksfallet.


Vem kan teckna försäkringen och vad kostar den?

Alla mellan 18 och 74 år kan teckna olycksfallsförsäkringen, och premien är densamma oavsett ålder. Skyddet gäller tills du fyller 75 år. Försäkrad(e) måste vara folkbokförd(a) i Sverige.

Försäkringstagare Månadspremie
Singel 45 kr
Par* 87 kr

*För att man ska kunna medförsäkra sin partner (maka/make/sambo) krävs att man är folkbokförda på samma adress.


Faktablad, förköpsinformation & villkor Medicinsk Invaliditet vid olycksfall

Vanliga frågor

Priset är beroende av om du väljer att teckna singel eller par. Se tabellen ovan för att jämföra kostnaden.

Försäkringen lämnar invaliditetsersättning enligt tabellen ovan om du skulle drabbas av en bestående funktionsnedsättning till följd av en olycka.

Med olycksfallsskada avses en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbas av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen) under försäkringsperioden.

Nej, du behöver inte lämna någon hälsodeklaration för att teckna försäkringen.

Den här olycksfallsförsäkringen går för tillfället inte att teckna online men du kan teckna den via vår kundservice på telefonnummer 08-506 920 70.