Sjukhusvistelseförsäkring

 Ekonomiskt stöd vid och efter sjukhusvistelse

Sjukhusvistelseförsäkringen kan ge ett extra ekonomiskt skydd om du blir inskriven på sjukhus och kan fungera som ett bra komplement till dina andra sjuk- och olycksfallsförsäkringar.  Försäkringen betalar ut en dygnsersättning vid sjukhusvistelse och vid konvalescens/sjukskrivning efter en sjukhusvistelse. Du kan även få ersättning för familjemedlems rese- och hotellkostnad när de besöker dig på sjukhuset, samt ersättning för behandling hos en fysioterapeut.

 

***

✓ Skattefri ersättning

✓ Du bestämmer vad du vill använda pengarna till

✓ Ersättning utbetalas oberoende av ev. andra försäkringar du har hos andra försäkringsbolag

✓ Ingen bindnings- eller uppsägningstid

✓ Gäller även vid vistelse utomlands under 1 år

✓ Ingen hälsodeklaration krävs


Vad omfattar Sjukhusvistelseförsäkringen?

Försäkringen lämnar ersättning vid sjukhusvistelse till följd av sjukdom eller olycka enligt nedanstående tabell. 

Ersättning vid sjukhusvistelse som överstiger 24 timmar, till följd av sjukdom eller olycksfall. Ersätter max 365 dagar.

Guld*: 500 kr, Platina*: 750 kr

*Dygnsersättningen till ett försäkrat barn är alltid 50% jämfört med en vuxen.

Ersättning  vid  konvalescens/sjukskrivning efter en sjukhusvistelse överstigande 72 timmar. Ersätter max 28 dagar.

Guld: 500 kr, Platina: 750 kr

Vid besök av familjemedlem vid sjukhusvistelse överstigande 14 dygn, utgår ersättning för rese- och övernattningskostnader med upp till 1 300 kr per dygn under max 6 dygn. 

Guld: Upp till 7800 kr, Platina: Upp till 7800 kr

Försäkringen ersätter  nödvändig behandling hos fysioterapeut, max 6 besök upp till 400 kr per besök, efter sjukhusvistelse överstigande 24 timmar.

Guld: Upp till 2400 kr, Platina: Upp till 2400 kr

Vem kan teckna försäkringen?

✓ Kan tecknas mellan 18-70 år och gäller t.o.m. att försäkrad fyller 75 år

✓ Försäkrad måste vara folkbokförd i Sverige för att skyddet ska vara giltigt

✓ Du kan välja att teckna försäkringen för dig själv (Singel), eller för dig och din make/maka/sambo (Par), eller för dig och din make/maka/sambo samt era barn (Familj)

✓ Gäller i hela världen med undantag för länder som omfattas av vår sanktionsklausul. Vid vistelse utanför Sverige gäller den i 1 år.


Vad kostar försäkringen?

Månadspremie

Guld Platina
Ålder Singel Par Familj* Ålder Singel Par Familj*
18-39 år 85 kr 99 kr 109 kr 18-39 år 89 kr 109 kr 119 kr
40-49 år 89 kr 109 kr 119 kr 40-49 år 99 kr 119 kr 135 kr
50-59 år 99 kr 129 kr 139 kr 50-59 år 109 kr 139 kr 159 kr
60-64 år 109 kr 145 kr 159 kr 60-64 år 125 kr 169 kr 189 kr
65-69 år 125 kr 159 kr 175 kr 65-69 år 139 kr 189 kr 215 kr
70-75 år 189 kr 239 kr 259 kr 70-75 år 215 kr 279 kr 305 kr

* Med barn under familjeplanen avses försäkrads eller dennes makes/makas/sambos barn som är minst 6 månader men under 18 år, eller under 23 år om barnet är folkbokfört hos försäkringstagaren efter fyllda 18 år. Barn avser även adopterade barn samt barn som den försäkrade eller dennes make/maka/sambo officiellt är vårdnadshavare till. 


Viktiga undantag / begränsningar i försäkringen

Nedan följer några viktiga undantag och begränsningar i försäkringens giltighet,. Fullständiga undantag och begränsningar framgår av villkoret.

Försäkringen ersätter inte vistelse på sjukhus till följd av eller i samband med skada eller sjukdom som direkt eller indirekt har orsakats av: 

 • Sjukdom på vilken tecken/symtom visats, eller för vilken påbörjats utredning, tester, behandling eller dylika åtgärder, innan försäkringens begynnelsedag
 • Olycksfall som inträffat innan försäkringens begynnelsedag
 • Utövande av sport/idrott på professionell nivå (med professionell nivå avses idrottsutövande som inbringar en inkomst eller sponsring på mer än ett halvt basbelopp baserat på föregående års taxering.)
 • Utövande av extremsport eller aktiviteter så som motorsport, fridykning på större djup än 10 meter eller dykning med andningshjälp på större djup än 25 meter, skidåkning offpist, störtloppsåkning eller fartåkning, klättringssport såsom bergs- eller väggklättring, luftsport såsom mikroflyg, hang- och paragliding, fallskärmshopp, bungyjump, kamp- och kontaktsport såsom boxning, brottning, judo eller karate eller annan sport eller aktivitet som liknar de ovanstående
 • Körning med eller åkning på motorcykel eller liknande vars motor har en slagvolym som överstiger 125 kubik
 • Självständiga vandrings- eller expeditionsresor utomlands i bergen, djungeln, öknen, vildmarken eller andra obebodda områden
 • Agerande som pilot eller besättningsmedlem på flygplan
 • Psykisk ohälsa, psykiatriskt tillstånd, psykos, depression eller psykiatrisk vård
 • Vård på konvalescenthem, vilo-, sjuk- eller ålderdomshem, rehabilitering
 • Undersökningar, åtgärder eller behandlingar enbart av kosmetiska skäl eller för övervikt, eller i samband med fertilitetsbehandling eller behandling av sexuell dysfunktion
 • AIDS eller HIV eller för vård av AIDS eller HIV
 • Förlossning
 • Olycksfall vid utförande av/medverkande i brottslig handling

Kvalificeringstid

Försäkringen har för sjukhusvistelse till följd av sjukdom en kvalificeringstid på 60 dagar, vilket innebär att du inte kan få någon ersättning för sjukhusvistelse till följd av sjukdom under de första 60 dagarna efter att du tecknat försäkringen.


Faktablad, förköpsinformation & villkor


Vanliga frågor

Det beror på vilken försäkringsnivå du väljer och om du vill teckna försäkringen enbart för dig själv eller även medförsäkra ev partner och / eller familj. Se tabellen ovan för att jämföra pris mellan guld- och platinanivå.

Försäkringen lämnar ersättning vid sjukhusvistelse till följd av sjukdom eller olycka och omfattar följande moment; dygnsersättning vid sjukhusvistelse, dygnsersättning vid konvalescens/sjukskrivning, familjebesök och behandling hos fysioterapeut (se detaljer ovan och i villkoren).

Med olycksfallsskada avses en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbas av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen) under försäkringsperioden.

Nej, du behöver inte lämna någon hälsodeklaration för att teckna försäkringen.

För sjukhusvistelse till följd av sjukdom gäller en kvalificeringstid på 60 dagar, vilket innebär att du inte kan få någon ersättning för sjukhusvistelse till följd av sjukdom under de första 60 dagarna efter att du tecknat försäkringen.

Du kan teckna försäkringen och räkna ut ditt pris här.