Skador

Kontakt skadeavdelningen

claims.sweden@aig.com

+46 (0) 8 506 920 70

Öppettider: Mån-Fre: 8.30- 17.00

AIG:s skadeteam består av engagerade skadereglerare med mångårig erfarenhet och expertis att reglera skador inom alla våra produktområden. Oavsett storlek och typ av skada kan våra kunder förvänta sig en öppen dialog, lyhördhet och stöd genom den svåra period som en skada ofta innebär.

Vi har nära till våra kollegor ute i världen och ett brett externt nätverk av tekniska experter om våra kunders skador kräver det. Våra kunder och mäklare kan betrakta vårt skadeteam som en samarbetspartner både innan, under och efter skadan.

AIG ger service till mer än 40 miljoner kunder i världen med hjälp av 9.000 skadehandläggare fördelat över 100 länder och stater. 
Vi erbjuder lokal specialiserad skadereglering överallt i världen.

Företagsförsäkringar

Välj typ av skada?

Grup och Personförsäkring Skador

Sjuk- & olycksfallsskador
Våra skadereglerare har stor erfarenhet av att hantera sjuk- och olycksfallsskador. Det innefattar såväl skador under gruppförsäkringar som tjänstereseförsäkringar.

Handläggning

Handläggningen av sjuk- och olycksfallsskador skiljer sig ofta åt. Vissa ärenden kräver grundlig utredning och expertutlåtanden. Samtidigt är våra erfarna skadereglerare medvetna om att vissa skador kan ersättas snabbt och utan en så detaljerad utredning. Detta innebär att många skador kan regleras och utbetalas snart efter det att vi mottagit skadeanmälan. Då våra skadereglerare har bred kunskap om olika typer av fall kan de möta våra kunders individuella behov.

Skadeservice
Våra skadereglerare spelar också en viktig rådgivande roll åt våra försäkringstagare när en skada inträffar. Det är möjligt att försäkringstagaren inte är bekant med alla detaljer i försäkringsavtalet. Våra skadereglerare finns tillgängliga för att guida den försäkrade genom hela skadeförloppet.

Global närvaro
I takt med att terroristhoten ökar, ökar även bolagens riskexponering vad gäller personskador. Vår globala närvaro är omfattande och vi ersätter skador runtom i hela världen. Detta är en viktig faktor för våra kunder med många anställda på tjänsteresa.

Akutassistans
Vi är medvetna om att vissa skador kräver en högst specialinriktad hantering och att det i vissa lägen är viktigt att fort få akut hjälp. Vi använder oss av utvalda internationella assistansfirmor för att ge våra kunder just detta. Det kan röra sig om helikopterambulans, hemtransporter och kontakter med sjukhus. Det kan även vara hjälp vid förlorade eller stulna flygbiljetter, pass och resehandlingar eller hjälp att återfinna förlorat baggage.

claims.sweden@aig.com

Energy Skador

Energiskador
Vi hanterar energiskador i hela världen. Tack vare vårt globala nätverk, våra kunniga experter och konsulter samt vår stora erfarenhet av att reglera internationella skador kan vi möta våra kunders individuella behov.

Samarbete
Vi tror på ett kontinuerligt samarbete med våra kunder. På så vis får vi förståelse för våra kunders behov då skadan är framme. Efter en allvarlig incident anser vi även att det är av stor vikt att en person från vårt skadeteam reser till skadeplatsen och närvarar på besiktningen. Ett första skademöte hålls då ofta tillsammans med kund, besiktningsman och teknisk expert. Detta innebär att våra skadereglerare, över åren, har erhållit en värdefull och praktisk erfarenhet från olika skadeplatser.

Skräddarsydda lösningar
Vi vet av erfarenhet att de olika industrier vi försäkrar i vår energiportfölj skiljer sig åt och att kunderna således har olika behov efter det att en skada inträffat. För att möta dessa behov ser vi till att rätt person med rätt expertis besöker skadeplatsen så snart som möjligt. Vi hanterar energiskador på regelbunden basis över hela världen. Således förstår vi exakt vilka färdigheter som behövs och vi ser till att våra kunder får ta del av våra experter så snart som möjligt, vart än i världen skadan har inträffat.

Utredning
Vår satsning på att tidigt sätta in teknisk expertis efter att en skada inträffat kostar oss pengar på kort sikt men innebär faktiskt stora besparingar på lång sikt för oss och våra kunder. Självklart är det viktigt för våra försäkrade att våra tekniska experter talar samma språk som deras tekniskt kunniga. Detta kan vara av oerhört stort internt värde för kunden. Stora skador kan leda till spänningar högst upp i kundens organisation. Ju snarare våra experter kan börja med sin utredning desto snabbare kan kunden informera styrelsemedlemmar och investerare. I de fall där skadan leder till avbrottsförluster är det särskilt viktigt att snabbt utreda omfattning samt fastställa eventuella begränsande åtgärder. Här tar vi hjälp av avbrottsspecialister som känner till industrin och dess bokföringstraditioner.

Skadeutbetalningar
När ansvar har fastställts gör vi ofta à conto utbetalningar åt våra kunder så att de kan fortsätta sin verksamhet genom vad som kan bli en lång återställandeprocess.

swedenclaims@aig.com

Financial Lines Skador

Våra erfarna och specialiserade skadereglerare hanterar en stor räckvidd av skador samt arbetar på ett proaktivt sätt för att stödja våra kunder vid den kris som en skadehändelse kan ge upphov till.

VD- och styrelseansvar
Vi är stolta över vår kunskap av att hantera VD- och styrelseansvarsskador och handlägger en mängd olika typer av krav mot verkställande direktörer, chefer och arbetsledare. En del krav som innefattar utredningar av myndigheter och branschorganisationer kan pågå under flera månader och kan leda till rättsliga åtgärder. Vi hanterar skador på regelbunden bas över hela världen och sålunda har våra skadereglerare en bred erfarenhet av globala krav som kan ha sitt ursprung från flertalet platser. Oavsett vilken kategori som skadan faller inom arbetar våra erfarna financial lines skadereglerare nära våra kunder och deras ombud för att kunna avsluta skadan så snabbt och smärtfritt som möjligt.

flclaimssweden@aig.com

Ansvarsförsäkring Skador

Våra erfarna och specialiserade skadereglerare hanterar en stor räckvidd av skador samt arbetar proaktivt med att stödja våra kunder vid den kris som en skadehändelse kan ge upphov till.

Snabbt agerande
Vi tror på ett kontinuerligt samarbete med våra kunder. På så vis får vi förståelse för våra kunders behov när olyckan är framme. Våra erfarna och kunniga skadereglare finns tidigt på plats för att vägleda och assistera våra försäkrade. Vi utser alltid en dedikerad kontaktperson till varje enskild kund och förespråkar ett tidigt samarbete för att bygga upp skaderutiner som uppfyller kundens önskemål. Ett nära samarbete bidrar även till att skaderapporteringen sker tidigt i processen vilket ofta kan få till följd att den slutgiltiga kostnaden för skadan begränsas.

Nyskapande och erfarenhet 
Förutom det ekonomiska ansvaret som tynger när man blir skadeståndsskyldig uppstår kanske även en olustig situation av att vara ansvarig för en uppkommen skada. Med hjälp av nära kontakt med involverade parter såsom myndigheter, externa konsulter och besiktningsmän hjälper våra skadereglerare våra kunder att utreda ansvarsfrågan och skadans storlek. Vi har även tillgång till andra experter och advokater som kan rådge våra kunder vid en skada.

swedencasualtyclaims@aig.com

Marine Skador

Vi har ett globalt nätverk med kontor runtom i hela världen. Var än våra kunder befinner sig finns det ett kontor i närheten med kunniga och erfarna skadereglerare. De assisterar våra kunder genom hela skadeprocessen och ser till att de får bästa möjliga service om en skada inträffar.

Expertis
Alla våra kontor har erfarna skadereglerare som behärskar åtminstone såväl det lokala språket som engelska. Runt om i världen hanterar våra transportskadereglerare en mängd olika skador. Våra kunder varierar från små bolag till stora multinationella företag och captives. Våra skadereglerares kunskaper inom internationell sjörätt och deras breda förståelse för lokala procedurer och regelverk ger våra försäkringstagare oerhörda fördelar och möjliggör för oss att reglera skador snabbt och att maximera utfallet av våra regresser.

Skadeförebyggande arbete
Försäkringstagare och deras risk managers sätter stor vikt vid att begränsa kostnader och att allokera dem till rätt affärsområde. För att erhålla den information de behöver för att göra sina analyser och kostnadsallokeringar vänder de sig till sin försäkringsgivare. Vi hjälper våra kunder att ta fram den information de behöver för att uppfylla sina interna krav och för att kunna ge sina lokala kontor rätt instruktioner. Våra skadespecialister hjälper även våra försäkringstagare med förebyggande åtgärder så att de kan begränsa skador och undvika att dessa inträffar i framtiden. I många fall sätter vi in våra skadespecialister redan innan gods transporteras för att utvärdera rutten, lastningen, lagringen eller fartygets lämplighet. De kan även se över och analysera kundernas skadestatistik så att eventuella trender kan identifieras och skador på så sätt kan förebyggas.

Regress
Regressen spelar en central roll i vår skadeservice. Om en annan part vållat skadan skall kostnaden bäras av denne och således inte belasta vår försäkrades skaderesultat. Vi fäster därför stor vikt vid att utföra regresser.

sweden.marineclm@aig.com

Property Skador

Våra erfarna och specialiserade skadereglerare hanterar en stor räckvidd av skador samt arbetar på ett proaktivt sätt för att stödja våra kunder vid den kris som en skadehändelse kan ge upphov till.

Expertis
Våra egendomsskadereglerare har stor internationell erfarenhet och hanterar en mängd skiftande skadefall. Skadeorsakerna kan variera kraftigt och våra skadereglerare ser till att vi får rätt experter på plats snabbt. Exempel på sådana experter kan vara kemister, ingenjörer och avbrottsekonomer och vi använder oss av dem vart än i världen de kan behövas.

Kontaktperson
När en skada inträffar utser vi en dedikerad kontaktperson från vår svenska skadeavdelning. Kunder, mäklare, besiktningsmän och andra experter har då förmånen av att kunna vända sig till en och samma person med alla frågor rörande skadan. Tack vare vårt stora internationella nätverk kan våra skadereglerare även använda sig av våra skadeexperter runtom i världen. Dessa har en bred kännedom om lokal sedvänja, lagstiftning och språk. Om en katastrof inträffar, oavsett om den sker i Sverige eller utomlands, kan vårt proaktiva agerande hjälpa våra kunder oerhört. Därtill kartlägger vi framtida katastrofer (såsom orkanaktivitet) och på så vis kan vi informera våra kunder i området redan innan något inträffar.

Snabbt agerande
De skiftande skadefall som drabbar våra kunder ger oss ständigt nya utmaningar. Kunder och mäklare kräver ögonblickligt agerande och hög servicestandard från oss som försäkringsgivare. Vid större skador besöker skaderegleraren skadeplatsen omgående och varje steg i skadeprocessen planeras noga. När våra kunders kassaflöde allvarligt har påverkats och när deras underentreprenörer måste betalas omgående kan vi utföra à conto utbetalningar. Detta gör att kunden får igång verksamheten fortare, vilket också leder till att begränsa skadan. Vi tror på ett proaktivt och snabbt agerande genom hela skadeprocessen.

swedenclaims@aig.com

Kontaktuppgifter

AIG Europe S.A.
Västra Järnvägsgatan 7
Box 3506
103 69 STOCKHOLM

Telefon +46 (0)8 506 920 00
Fax +46 (0)8 506 920 90

Klagomålsansvarig nås på telefon 08-506 920 00 eller per mail till klagomal@aig.com, dit våra kunder är välkomna att vända sig vid oklarheter eller missnöje med skadehanteringen.