Efterlevandeskydd vid olycksfall

Ekonomiskt stöd till dina nära

Hur skulle det gå för min familj om jag skulle gå bort? Den frågan blir aktuell om man får en partner och barn. AIG Efterlevandeskydd kan öka familjens ekonomiska trygghet om du skulle avlida till följd av ett olycksfall.  Ersättningen utgår i form av ett engångsbelopp som ett ekonomiskt stöd för att få vardagen att fungera igen. 

Skyddet gäller dygnet runt och ersättning lämnas oberoende av andra försäkringar du eventuellt redan har hos andra försäkringsbolag. Det går även bra att kombinera produkten med våra övriga Olycksfallsförsäkringar.

Den här produkten går för tillfället inte att teckna via vår hemsida men du kan teckna försäkringen via vår kundservice på telefonnummer 08-506 920 70.


Vad omfattar försäkringen Efterlevandeskydd vid olycksfall?

Olycksfallsförsäkringen lämnar en engångsersättning enligt tabellen nedan vid dödsfall till följd av olycka som inträffar inom 1 år efter skadehändelsen. Mellan 75-80 år reduceras ersättningen med 50 procent.

Skyddet gäller i hela världen med undantag för länder som omfattas av vår sanktionsklausul (se försäkringsvillkoren). Vid vistelse utanför Sverige gäller försäkringen under 6 månader räknat från avresedag.

Om du råkar ut för en skada är det de fullständiga försäkringsvillkoren tillsammans med ditt försäkringsbrev som utgör avtalet mellan oss. Därför är det viktigt att du tar del av dessa handlingar för att säkerställa att skydd som är särskilt viktiga för dig omfattas av försäkringen. 

 
Försäkringsmoment  Ersättning
Efterlevandeskyddsersättning vid dödsfall till följd av olycka
500 000 kr

 


Viktiga undantag

Nedan följer några viktiga undantag och begränsningar i försäkringens giltighet, fullständiga undantag och begränsningar framgår av villkoret. Försäkringen Efterlevandeskydd vid olycksfall ersätter inte:

 • skada som inträffat före försäkringens tecknande
 • skada som inte är olycksfall
 • vid sjukdomar
 • avsiktligt framkallad skada samt skada som uppkommer vid självmordsförsök
 • vid epidemier och pandemier
 • vid smitta genom bakterier, virus, eller annat smittämne, vid smitta eller förgiftning genom intagande av mat eller dryck eller vid överkänslighetsreaktion
 • vid graviditet, abort eller förlossning
 • skada i samband med utövande av sport/idrott på proffsnivå
 • skada vid utövande av motor- eller luftsport, t.ex. mikroflyg, hang- och paragliding, fallskärmshopp eller motorcross
 • skada vid bergsbestigning eller skidåkning offpist
 • skada vid fridykning på större djup än 10 meter eller dykning med andningshjälp på större djup än 25 meter
 • skada som uppstår i samband med utförande av/medverkande i brottslig handling som enligt svensk lag kan leda till fängelse
 • skada som uppkommit genom användning av medicinska preparat eller genom ingrepp, behandling eller undersökning som inte har samband med olycksfallsskada som omfattas av denna försäkring
 • vid sådant tillstånd som även om det konstaterats efter en olycksfallsskada enligt medicinsk erfarenhet inte kan anses bero på olycksfallskadan

Begränsningar

Ersättningen kan sänkas eller helt utebli om det finns ett samband mellan olycksfallsskadan och din användning av alkohol, andra berusningsmedel, narkotika, sömnmedel eller felaktig användning av läkemedel.   


Vem kan teckna försäkringen och vad kostar den?

Alla mellan 18 och 79 år kan teckna fösäkringen AIG Efterlevandeskydd, och premien är densamma oavsett ålder. Skyddet gäller tills du fyller 80 år. Försäkrad(e) måste vara folkbokförd(a) i Sverige.

 
Försäkringstagare Månadspremie
Singel
48 kr
Par* 86 kr

 

*För att man ska kunna medförsäkra sin partner (maka/make/sambo) krävs att man är folkbokförda på samma adress.


Faktablad, förköpsinformation & villkor Efterlevandeskydd vid olycksfall

AIG Efterlevandeskydd vid olycksfall går för tillfället inte att teckna via vår hemsida men du kan teckna försäkringen via vår kundservice på telefonnummer 08-506 920 70.

Vanliga frågor

Priset är beroende av om du väljer att teckna singel eller par. Se tabellen ovan för att jämföra kostnaden.

Försäkringen omfattar efterlevandeskydd vid dödsfall till följd av olycka som inträffar inom 1 år efter skadehändelsen.

Med olycksfallsskada avses en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbas av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen) under försäkringsperioden.

Nej, du behöver inte lämna någon hälsodeklaration för att teckna försäkringen.

Försäkringen går för tillfället inte att teckna online men du kan teckna den via vår kundservice på telefonnummer 08-506 920 70.