VD- och styrelseansvarsförsäkring

Behöver du prata risk?

+46 (0)8 506 920 00

VD- och styrelseansvarsförsäkring

Som världsledande leverantör av VD- och styrelseansvarsförsäkringar, med mer än 30 års erfarenhet,har AIG en oöverträffad position inom produktutveckling, framgångsrik historik i försvaret av våra kunders intressen och en finansiell styrka i världsklass.

 

Varför behövs VD- och styrelseansvarsförsäkring?

Affärsklimatet har förändrats och när det uppstår problem i en verksamhet har det blivit allt vanligare att olika intressenter söker kompensation genom att rikta krav mot verksamhetens ledning. Förutom att denna typ av krav kan uppfattas som mycket obehagliga och som ett ifrågasättande av individen är det även en distraktion som ytterligare kan försvåra en företagslednings möjligheter att leda en verksamhet på bästa möjliga sätt. Att i det läget dessutom som enskild individ behöva fundera över kostnaderna för försvar och de privatekonomiska konsekvenserna skapar ytterligare stress.

Att allt fler krav ställs beror, förutom på en allmän förändring av affärsklimatet även på att det idag finns fler och mer komplexa regelverk för skötseln av en verksamhet. Corporate Governance, eller bolagstyrning, bokförings- och skatteregler är exempel på områden som gör att det idag ställs högre krav på företagsledares kompetens och kunskap om regelverken för den verksamhet de är satta att leda. Detta leder till högre informationskrav och ökad kontroll från aktieägare, investerare, myndigheter och media. Dessutom blir alltfler medvetna om det personliga ansvaret och möjligheten att ställa krav i takt med att lagstiftningen går mot att förenkla för enskilda att rikta krav.

Svaret på frågan i rubriken är att verksamheter idag behöver en vd- och styrelseansvarsförsäkring därför att

  • riskerna för krav har generellt ökat,
  • riskerna med krav kan få en ledning att tappa fokus på att leda sin verksamhet
  • riskerna med krav kan leda till att verksamheter får svårt att rekrytera rätt kompetens till sina styrelser och ledande befattningar om det saknas ett fullgott skydd.

Vad omfattar skyddet?

AIGs VD- och styrelseansvarsförsäkring ger VD, styrelseledamöter och andra ledande befattningshavare skydd för det personliga betalningsansvar de kan få med anledning av den position de har i en verksamhet.

Krav kan framställas mot dem som individer för handlingar de vidtagit eller underlåtit att vidta som kravställaren menar har varit till men för den.

Våra försäkringar skyddar inte bara VD och styrelseledamöters personliga ansvar utan också andra anställda inom verksamheten eller koncernen som kan ha ett självständigt ledningsansvar.

Viktigt att understryka är att skyddet förutom själva skadeståndskravet också omfattar försvarskostnader, vilket är den del av skyddet som används mest i samband med såväl grundade som ogrundade anspråk. Försäkringen kan omgående efter kontakt med AIG användas för att täcka försvarskostnader när ett skadeståndskrav har riktats, och försäkrad kan dessutom få hjälp med val av lämpligt försvarsombud.

AIG försäkringsvillkor för VD- och styrelseansvarsförsäkringar är marknadsledande med breda omfattningar och definitioner. I sammanställningen nedan framgår på ett enkelt sätt de skydd och valbara utvidgningar som vi kan erbjuda under försäkringen.

Våra styrkor

  • Effektiv skadereglering med egna specialister
  • Internationellt nätverk med lokal kunskap
  • Skräddarsydda försäkringsvillkor till specifika verksamheter
  • Marknadsledande och beprövade villkor med omfattande skydd

När skadan inträffar

Som marknadsledande inom VD- och styrelseansvarsförsäkring sedan länge har vi en unik erfarenhet av att handlägga skador. Detta eftersom våra skadereglerare dagligen tar hand om en mängd olika typer av krav mot verkställande direktörer, chefer och arbetsledare. Handläggningen av en skada är ofta komplicerad och tidskrävande och kan innefatta bransch- och myndighetsutredningar, som kan pågå under flera månader och kan leda till rättsliga åtgärder. Våra specialiserade skadereglerare har också ett nätverk av kompetenta ombud som vi kan rekommendera våra försäkrade i samband med en skada.

Vi hanterar regelbundet skador i Sverige och över hela världen och sålunda har våra skadereglerare en bred erfarenhet av olika typer av krav som kan ha sitt ursprung från flertalet platser i världen. Oavsett vilken kategori som skadan faller inom arbetar våra kunniga skadereglerare nära våra kunder och deras ombud för att kunna avsluta skadan så snabbt och smärtfritt som möjligt.

VD- och styrelseansvarsförsäkring

Ladda ned all  produkt material .