Miljöförsäkring

Behöver du prata risk?

+46 (0)8 506 920 00

Miljöförsäkring

Låt inte en miljöskada hota hela din verksamhet. Våra miljöskadeförsäkringar kan anpassas till våra kunders specifika förutsättningar och varierande försäkringsbehov med verksamhetsanpassade vilkor.

EU:s miljöansvarsdirektiv

Miljöansvarsdirektivet, som gäller i hela Europa, syftar till att göra verksamhetsutövare som orsakar miljöskador ansvariga för samtliga konsekvenser. Det omfattar allvarliga skador på skyddade arter och deras livsmiljöer, inklusive skyddade platser, vatten inklusive  grundvatten och annan mark där det kan finnas risk för människors hälsa.  

Flexibilitet

Våra miljöskadeförsäkringar kan anpassas till våra kunders specifika förutsättningar och varierande försäkringsbehov med verksamhetsanpassade vilkor.

Skydd av varumärket

Mediaexponering i samband med miljöskador kan påverka företagets varumärke och rykte negativt med allvarliga konsekvenser för företagets lönsamhet. AIG´s kriskonsulter finns tillgängliga och hjälper våra försäkringstagare att  minimera negativ publicitet.

Lokal expertis

Vi har det största teamet underwriters i Europa. Våra experter har lång erfarenhet och bred kunskap om lokal miljölagstiftning. Detta tillsammans med vår lokala närvaro betyder ökat mervärde för våra kunder.

Skydda balansräkningen

Skyddar företagets balansräkning från de kostnader och utgifter som en miljöskada kan medföra och därmed hota verksamhetens ekonomi.  

Multinationell expertis

Vårt globalt omfattande nätverk av egna kontor och samarbetspartners möjliggör utfärdande av lokala försäkringar och multinationella försäkringsprogram som är anpassade till våra kunders varierande behov.  

Fördelar

 • Bättre riskkontroll och administration vid skada med en seprat miljöförsäkring.
 • Marknadsledande villkor som följer den föränderliga miljölagstiftningen.
 • Tillgång till lokal teknisk expertis.
 • Hög kapacitet, upp till 50 MEUR.
 • Skräddarsydda lösningar utifrån kundens behov.

Vem passar den?

 • Olika tillverkningsföretag, exempelvis; energi, metall, plast, textilier, papper och specialkemikalier (läkemedel, färg, bekämpningsmedel).
 • Terminaler för lagring av kemikalier eller oljeprodukter.
 • Vattenreningsanläggningar, återvinningsverksamhet och avfallsanläggningar.
 • Transport- och logistikföretag.
 • Byggnadsindustrin.

Skadehantering

Våra erfarna och specialiserade skadereglerare hanterar många olika typer av miljöskador samt arbetar proaktivt med att stödja våra kunder vid den kris som en skadehändelse kan ge upphov till.

EnviroPro

 • EnviroPro erbjuder ett brett skydd vid föroreningsrelaterade miljöskador orsakade av försäkrad verksamhet inom angiven fastighet – med en lokal eller internationell geografisk omfattning.
 • Vad omfattar försäkringen?
 • Gradvisa, plötsliga och oförutsedda skador.
 • Sanerings- och återställandekostnader på egen såväl som tredjemans egendom.
 • Föroreningsrelaterade person- och sakskador.
 • EU-direktivet: primära, förebyggande och kompenserande åtgärder.
 • Myndighetsförelägganden vid skada.
 • Utrednings- och rättegångskostnader.
 • Skador vid transport (tillval).

Miljöförsäkring för entreprenadarbeten

Miljöförsäkring för entreprenadarbeten ger ett omfattande skydd för entrepenörer, fastighetsägare och byggherrar vid utsläpp av föroreningar, både plötsliga och oavsiktliga samt gradvisa, som orsakas av nya föroreningar eller ett förvärrande av befintliga föroreningsförhållanden.

Vad omfattar försäkringen?

 • Försäkrad verksamhet
 • Gradvisa, plötsliga och oförutsedda skador.
 • Sanerings- och återställandekostnader.
 • Föroreningsrelaterade person- och sakskador.
 • EU-direktivet: primära, förebyggande och kompenserande åtgärder.
 • Myndighetsförelägganden vid skada.
 • Utrednings- och rättegångskostnader.
 •  Leverantörers verksamhetsförsäkring: Täcker leverantörers verksamhet som utförs på en arbetsplats av den försäkrade eller andra som den försäkrade är juridiskt ansvarig.
 • Förordning 2009 (MB) om miljömässiga skador: våra försäkringprogram täcker bestämmelserna i MB inklusive "biologisk mångfald", med kompletterande och kompenserande hjälpåtgärder, försvar och begränsade kostnader.
 •  Plötsliga och oavsiktliga, och gradvisa föroreningar: Vi särskiljer inte mellan plötslig och oavsiktlig, och gradvis förorening.
 • Ändring av lagstiftning: Vi täcker ändringar i lagstiftningen för att hänga med i den snabba utvecklingen i lagstiftningsmiljön.
 • En heltäckande miljöförsäkring: För komplexa risker och för att uppfylla avtalade krav, tar AIG en flexibel inställning till att säkerställa att kundens behov är uppfyllda.  
 • Globala möjligheter: Tillgång till lokal sakkunskap i miljöförsäkring och förmåga att teckna försäkringen på lokala språk.
 • Försäkringsprogram som löper över flera år: Vi erbjuder fleråriga alternativ för att inkludera ett helt projekt i samma försäkringprogram.
 • Skadehändelser- befintliga eller omgående: Vi erbjuder skydd för befintliga eller omgående skadehändelser.

Miljöförsäkring

Ladda ned all  produkt material.