M&A- försäkring

Behöver du prata om risk?

+46 (0)8 506 920 00

M&A-försäkring

M&A-försäkring är en specialiserad försäkringsprodukt som har som syfte att förenkla särskilda aspekter av en M&A-transaktion.

Söka de bästa alternativen för både återförsäljare och kunder

M&A (Mergers & Acquisitions) avser förvärv och försäljning av bolag, väsentliga tillgångar eller affärsverksamheter. Förvärv och försäljningsöverenskommelser upplevs ofta som framgångsrika när båda parter når en överenskommelse som reflekterar resultatet av avtalsförhandlingar som tagit höjd för köpeskillingen, mervärdet för aktieägarna, förväntade synergier, riskanalys och riskfördelning.

Hur kan försäkringen hjälpa till?

M&A-försäkring är en specialiserad försäkringsprodukt som har som syfte att förenkla särskilda aspekter av en M&A-transaktion. Produkten faciliterar transaktionen genom att AIG som försäkringsgivaren går in som tredje part och övertar, mellan parterna överenskomna och identifierade, transaktionsrisker.

Garantikrav

AIG har ett separat team som hanterar garantikrav i varje jurisdiktion där policys utges. Detta innebär att varje krav som framställs under en policy hanteras av en erfaren teammedlem med spettskompetens inom svensk kravhantering.

Skaderegleraren arbetar nära underwritingteamet vilket gör att AIG har en unik utgångspunkt för kravhantering och resulterar i att vi kan hantera kravframställningar på ett mycket effektiv sätt och även möjliggör en välanpassad process som kan skräddarsys till alla typer av garantikrav.

Vad täcker försäkringen?

AIG erbjuder ett flertal skräddarsydda lösningar anpassade för M&A-transaktioner. Dessa är i hög grad specialiserade försäkringsprodukter som arbetas fram av ett internationellt team av skickliga försäkringsexperter. Dessa har under processen ett nära samarbete med transaktionsparterna för att möjligöra just skräddarsydda lösningar anpassade till de mest komplexa situationer/transaktionerna.

Vem riktar försäkringen sig till?

Varje företag som överväger ett förvärv eller avyttring.

Warranty & Indemnity-försäkring

Ansvarsöverförande av brister i garanti- och skadelöshetsåtaganden som följer av aktie eller rörelseöverlåtelseavtal.

Warranty & Indemnity-försäkring är ett skräddarsytt försäkringspaket från AIGs M&A-team med syfte att täcka garantibrister som följer av brott mot garantier utställda av säljaren i aktie eller rörelseöverlåtelseavtal. Försäkringen möjliggör bl.a. att säljaren undgår att binda upp delar av köpeskillingen i depositionskonton (”escrow accounts”). En av flera fördelar som produkten erbjuder en köpare är ett reellt understöd för utgivna garantier för det fall säljaren skulle vara oförmögen att själv betala framtida garantianspråk.

Marknad
Varje företag som överväger ett förvärv eller försäljning.

Innehåll
Warranty & Indemnity- försäkring erbjuder en köpare:

 • Ett möjligt utökat skydd för garantibrister avseende såväl beloppsstorlek som betalningssäkerhet.
 • Förlängd garantitid, vilket ger köparen en längre tid att upptäcka och rapportera eventuella problem i den förvärvade verksamheten.
 • Möjligheten att särskilja sitt bud i en konkurrensutsatt auktion genom att helt eller delvis ersätta säljarens garantiansvar med en M&A-försäkring.
 • Säkerställande av relationen med de säljare som efter transaktionens genomförande kan komma att bli köparens nyckelanställda/affärspartners.

Warranty & Indemnity-försäkring erbjuder en säljare:

 • Begränsat ansvar för framtida garantibrister vilket möjliggör en ”clean exit”.
 • Möjligheten till utdelning av större del/hela köpeskillingen till investerare alternativt att använda medlen till att betala av existerande lån eftersom att inga medel behövs sättas av till depositionskonto.
 • Möjligheten att skydda passiva minoritetssäljare vilka inte haft kontroll och/eller varit aktiva i bedrivandet av målbolagets affärsverksamhet, från såväl brister i informationsutlämning som eventuella garantibrott.

En accelererad försäljningsprocess med möjlighet till ökad köpeskillingen genom begränsning/eliminering av hinder för tillträde, tex förhandling om skadeslöshetsåtaganden.

Täckning

 • Både en säljar- och köparsida försäkring, tillhandahåller försäkringstagaren med skadeersättning för garantibrister.
 • En säljarsida-försäkring erbjuder täckning för säljarens egna oavsiktliga oriktiga garantier. En köparsida-försäkrings erbjuder köparen täckning för säljarens oriktiga garantier (både culpösa och avsiktliga). Köparen riktar sitt anspråk direkt mot försäkringsgivaren och behöver inte vända sig till säljare

Tvistlösningsriskförsäkring

En tvistlösningsriskförsäkring ramar in ansvarsåtagande och medärvda företagsledningsrisker hänförliga till potentiella tvister med tredje man genom att transformera sådant ansvar till försäkringskapital.

Tvistlösningsriskförsäkring är ett skräddarsytt försäkringspaket från AIGs M&A-team som skyddar kunden mot medärvda osäkerheter som en potentiell eller pågående tvist innebär. Försäkringspolicyn erbjuder ett högsta tak för riskexponeringen alternativt helt eliminerar risken och skräddarsys för att hantera försäkringstagarens behov och tvistens särdrag.

Tvistlösningsriskförsäkringen möjliggör inboxning/erbjuder ett heltäckande skydd för ansvar som kan uppkomma för pågående eller förutsedd tvist. Försäkringen är särskild användbar i situationer där en pågående tvist skulle kunna förhindra försäljningen eller annars ha en avsevärd negativ påverkan på köpeskillingen vid en försäljning av ett bolag eller affärsverksamhet. Försäkringslösningen hanterar ansvarsåtagandet och möjliggör att parterna istället kan koncentrera sig på förhandling avseende överlåtelse av själva verksamheten.

Eftersom att underwriting procesen och skyddet anpassas efter varje enskilt fall, kan försäkringspolicyn skräddarsys utefter tvisten ifråga oaktat vad tvisten avser, vilket medför att försäkringen därför kan täcka de flesta olika tvistesituationer; allt från ett leverantörsavtalsbrott till en mer komplicerad anställningsfråga eller komplexa immaterialrättsliga tvister.


Marknad
Varje företag som överväger ett förvärv eller försäljning som involverar en pågående eller potentiell tvistlösningsansvarsåtagande eller det annars föreligger processuella risker.


Innehåll

 • Omvandlar överhängande tredjemanskrav till en kvantifierad försäkringskostnad.
 • Begränsar framtida finansiella risker genom att erbjuda en förutbestämd försäkringspremien oavsett tvistens utgång.
 • Frigör affärsmöjligheter som tidigare var låsta av krav eller tvister.
 • Eliminerar hinder som står i vägen för en försäljning eller förvärv.
 • Kan möjliggör gynnsamma pressreleaser.


Täckning

 • Förlikningskostnader.
 • Processlegala kostnader.
 • Rådgivarkostnader.
 • Skadeståndsansvarskostnader.
 • Skräddarsytt skydd för andra eventuella ansvarsskyldigheter som kan uppkomma i relation till tvisten.

Skatteriskförsäkring

Skatteriskförsäkring från AIG erbjuder begränsad alternativt fullständig eliminering av skada som uppkommer som följd av underkännande beslut av Skatteverket avseende ett företags skattehantering av en transaktion, investering eller annan finansiell disposition.  

Ett företag kan komma att behöva genomföra en transaktion eller investering som involverar oklarheter avseende tolkning eller implementering av skattelagar eller där tidaspekterna inte tillåter en fördröjning för att inhämta ett förhandsbesked från Skattenämnden. I dessa fall avser risken att företagets skattehantering av transaktionen blir underkänd av Skatteverket som riskerar att resultera i avsevärda kostnader och ansvar. En skatteriskförsäkring från AIG minskar sådan riskexponering.

Marknad
Alla företag som överväger ett förvärv, försäljning eller annan finansiell disposition som involverar en skatterisk.

Innehåll

 • Försäkringsgivarens övertagande av osäkra ansvarstaganden.
 • Minskar försäkringstagarens exponering hänförlig till Skatteverkets potentiella underkännande.
 • Omvandlar eventuella anspråk till en kvantifierad försäkringskostnad.
 • Försäkringsprodukten kan tillhandahållas innan en transaktions genomförande såväl som efter att transaktionen är genomförd.
 • Möjliggör en försäljning eller förvärv genom att erbjuda tillförlitlighet och transparens om skadekostnader.
 • Bevarar/ökar värdet av en affärsverksamhet eller en tillgång.
 • Kan användas i situationer där parterna inte vill eller inte har tid att inhämta förhandsbesked från Skattenämnden.

Täckning
Skräddarsytt skydd hanterar:

 • Utgifter som försäkringstagaren annars eventuellt skulle ådra sig genom att anlita juridiska rådgivare och/eller revisorer för att lösa frågan med Skatteverket.
 • Uppräkning av skatt (dvs. för det fall företaget anses ha ett tillkommande skatteansvar så kan försäkringskostnaden anses beskattningsbar; försäkringspolicyn täcker all tillkommande skatteansvar för inkommande medel).