Arbetsgivaransvarsförsäkring

Behöver du prata risk?

+46 (0)8 506 920 00

Arbetsgivaransvarsförsäkring (EPL)

Försäkring mot anställningsrelaterade krav för företaget och dess dotterbolag. Ger skydd mot skadeståndsanspråk från anställda som grundas på exempelvis felaktig uppsägning, diskriminering, trakasseri, kränkning eller andra missförhållanden på arbetsplatsen.

Dina anställda blir alltmer stämningsbenägna

Vår erfarenhet visar att antalet rättsprocesser för anställda har ökat. Vi vet dock att fler anställningsrelaterade processer än så sker inom företag, eftersom många processer når en uppgörelse internt och aldrig når en rättsinstans.

Lagstiftningens utveckling

Idag finns klara direktiv i lagstiftningen där företag måste följa och bevaka vad som sker på arbetsplatsen. Många områden har en förstärkt lagstiftning, exempelvis kring sexuell diskriminering.  Försäkringen ger skydd för företaget och ledningen mot skadestånd, förlikning och juridisk representation för många typer av överträdelser.

Verksamhetens rykte

En offentlig rättegångsprocess kan påverka verksamhetens rykte och dess ledare negativt. Våra försäkringstagare får tillgång till högkvalitativ PR-service för att planera och driva en offentlig kommunikationsstrategi i syfte att bevara företagets rykte.

Omkostnaderna ökar

Rättstvisterna blir alltmer kostsamma för varje år. Kostnader för juridiska ombud och skadestånd fortsätter att öka. Försäkringen kan även täcka kostnader för de anställdas ombud.

Svarar din verksamhet upp mot samtliga kriterier?

Det är mycket som förväntas av arbetsgivare vad gäller hantering av anställda. Dessa krav utgör ett orosmoment för arbetsgivare, samtidigt ligger bevisbördan hos arbetsgivaren. Man måste följa ett strikt tillvägagångssätt annars kan man bli fälld i målet redan från start på grund av felaktigt agerande. Det är många olika faktorer att ha i åtanke och företagets ledning bör överväga en Arbetsgivaransvarsförsäkring.

Hjälp med research

Försäkringstagaren får tillgång till en oberoende expert som arbetar för att klargöra omständigheterna kring en faktisk eller påstådd felaktig händelse som innefattar anställda hos företaget. Vår Arbetsgivaransvarsförsäkring har en bred definition av anställda som omfattas av försäkringen.

Vad täcker försäkringen?

Försäkringen täcker företaget och alla anställda inklusive säsongspersonal och tillfälligt anställda.

Bred definition av anställningsrelaterade felaktigheter.

Rättsliga kostnader och utgifter för offentliga utredningar.

Vem är försäkringen för?

Försäkringstagarna är:

  • Försäkringstagaren och dess dotterbolag.
  • Alla anställda, ledamöter och chefer hos försäkringstagaren eller dess dotterföretag.
  • Make/maka eller partner till en anställd, ledamot eller chef.
  • Testamentsexekutor eller förvaltare av en avliden persons egendomar.