Allmän- och Produktansvarsförsäkring

Behöver du prata risk?

+46 (0)8 506 920 00

Allmän Ansvar- och Produktansvarsförsäkring

AIG är en ledande aktör inom ansvarsförsäkring och erbjuder försäkringslösningar som kan skräddarsys för att möta våra kunders varierande behov av skydd.

För alla typer av verksamheter är det viktigt att skydda sig mot skadeståndskrav till följd av den verksamhet som bedrivs och ansvarsförsäkringen från AIG hjälper inhemska och multinationella företag att säkerställa att deras ansvarsförsäkring är utformad så att den skyddar företagets hela verksamhet globalt.

Vad är Allmän- och Produktansvarsförsäkring?

Ansvarsförsäkring gäller för skador som företaget, anställda eller företagets produkter orsakar. Allmän ansvarsförsäkring ger ekonomiskt skydd mot skadeståndskrav för skada på person eller egendom och gäller för tjänsteutövande företag eller företag som utför någon form av service. Produktansvarsförsäkring ger ekonomiskt skydd mot skadeståndskrav till följd skada på person eller egendom som orsakats av en produkt. Allmän- och produktansvarsförsäkring tecknas oftast i kombination och vi tar hand om skadeståndskrav och ger dig ansvarsskydd - utreder, förhandlar, för företagets talan vid rättegång och ersätter eventuella skadestånd.

Flexibilitet

Kraven för ansvarsförsäkring varierar beroende på lagstiftningen i varje enskilt land och lokal försäkringspraxis. Vår utgångspunkt är att försäkringen skall motsvara företagets behov vid olika tidpunkter i företagets utveckling och erbjuda riskhantering med stöd av AIGs egna riskingenjörer som är enbart specialiserade på ansvarsrisker. För att kunna möta ett företags unika behov, erbjuder vi flexibla och skräddarsydda försäkringslösningar som även uppfyller lokala krav, beroende på den jurisdiktion där företaget verkar.

Svenska företag med global verksamhet

Som en del i vår strävan att erbjuda flexibla globala försäkringslösningar, kan vi följa med våra kunder ut i världen och erbjuda lika nära samarbete, lika bra service och lika bra samt heltäckande utbud av ansvarsförsäkringar i merparten av världens länder, som det vi erbjuder i Sverige. Det innebär att vi erbjuder lokalt anpassade ansvarsförsäkringar som motsvarar god lokal standard och lever upp till de lagar och regler som gäller i det land där verksamheten bedrivs.  

Vad ingår i Ansvarsförsäkringen?

  • Utredning: Våra skadejurister utreder om det finns fog d v s laglig grund för skadeståndskravet.
  • Försvar: Vid behov, försvarar vi våra kunder i rättegångar eller skiljemannaförfarande.
  • Ersättning: Om det finns fog för skadeståndskravet d v s laglig grund för kravet, kan AIG ersätta den del av skadan som överstiger självrisken.
  • Ombudskostnader: Om vår kund blir skyldig att betala rättegångskostnader d v s kostnader för bl a juridiska ombud, kan AIG betala dessa. 

Vem är Ansvarsförsäkringen till för?

Allmän- och produktansvarsförsäkring är till för alla företag som bedriver någon form av verksamhet, oavsett om verksamheten är begränsad till Sverige eller om verksamheten är multinationell och bedrivs i många länder.

Varför AIG?

Med våra flexibla ansvarsförsäkringar i kombination med effektiv service, skadehantering samt ett unikt internationellt nätverk kan vi försäkra såväl mindre nationella företag som multinationella koncerner inom de flesta verksamhetsområden. AIG erbjuder bland annat följande:

  • En unik global räckvidd som möjliggör service och skadehantering åt kunder över hela världen.
  • Möjligheten att erbjuda såväl lägre försäkringsbelopp för mindre företag som höga försäkringsbelopp för internationella koncerner.
  • Vi utfärdar lokala försäkringar och sköter inbetalningen av premieskatter åt försäkringstagare.
  • Försäkrar företag med verksamhet i eller export till USA och Kanada.
  • Skräddarsydda försäkringslösningar.
  • Expertis med ansvarsspecialiserade underwriters, skadereglerare och riskingenjörer.