Vi har glädjen att introducera AIG:s två nya bolag i Europa, American International Group UK Limited (AIG UK) i London och AIG Europe S.A. (AESA) i Luxemburg. Bolagen startade sin verksamhet den 1 december 2018. Omstruktureringen, vilken genomfördes genom en överföring av försäkringsverksamheten från AIG Europe Limited (AEL) till AIG UK och AESA och en gränsöverskridande fusion mellan AEL och AESA som övertagande bolag, godkändes av High Court of England and Wales den 25 oktober 2018. Strukturen med två bolag möjliggör för oss att möta våra kunders behov och innebär kontraktssäkerhet för AEL:s försäkringstagare efter det att Storbritannien lämnar Europeiska Unionen. Denna hemsida etablerades före överföringen och fusionen i syfte att informera om detaljerna rörande den legala omstruktureringen som slutfördes den 1 december 2018. Även fortsättningsvis kommer användbar information och länkar rörande omstruktureringen att finnas på hemsidan. Vänligen klicka här för information om AIG:s affärsservicemodell.

Brexit-information

AIG bedriver för närvarande verksamhet i Europa via en enda juridisk enhet: AIG Europe Limited (AEL), ett brittiskt försäkringsbolag med filialer över hela Europa.  Vi omstrukturerar AEL till följd av Storbritanniens beslut att lämna Europeiska Unionen (allmänt känt som ”Brexit”). Genom omstruktureringen arbetar vi för att säkerställa att vi kan fortsätta att betjäna försäkringstagare i Storbritannien och övriga Europa efter Brexit.

På dessa sidor hittar du:

Bakgrund

  • I mars 2017 tillkännagav vi att vi hade fattat ett beslut om att etablera ett nytt europeiskt försäkringsbolag i Luxemburg.  AIG föreslår att ha två försäkringsbolag i Europa från och med december 2018 – ett i Storbritannien för brittiska affärer och ett i Luxemburg för affärer i EES och Schweiz. De kommer att ha filialer i EES-länderna och Schweiz.
  • Som en del av omstruktureringen ska AIG överlåta hela AEL:s befintliga brittiska försäkringsverksamhet till det nya brittiska försäkringsbolaget och samtidigt överlåta hela AEL:s befintliga europeiska verksamhet till det nya företaget i Luxemburg. 
  • Den föreslagna omstruktureringen kommer att genomföras via ett juridiskt förfarande som kombinerar en överlåtelse av försäkringsverksamhet (s.k. del VII-överlåtelse) och en gränsöverskridande fusion, vilket är föremål för reglerande och domstolsgodkännanden.  Vi kommer att skriva till försäkringstagare, personer med skadefall, mäklare och andra intresserade parter från och med april 2018, med syfte att tillhandahålla information om den föreslagna omstruktureringen och hur den kan påverka dem.
  • Efter omstruktureringen kommer AIG att ha en verksamhet i Storbritannien för brittiska affärer och en i Luxemburg för affärer i EES-länder och Schweiz via dess filialnätverk.

Vi rekommenderar att du återvänder till denna webbplats då och då, eftersom mer information kommer att göras tillgänglig under tiden som våra omstruktureringsplaner utvecklas vidare.  Läs våra frågor och svar för att få mer information om våra planer.

Frågor och svar

AIG bedriver för närvarande verksamhet i Europa via AIG Europe Limited (AEL), ett försäkringsbolag registrerat i Storbritannien som är auktoriserat av Prudential Regulation Authority (PRA) och regleras av PRA och Financial Conduct Authority (FCA). Vi föreslår att överlåta hela AEL:s försäkringsverksamhet till två nyligen auktoriserade försäkringsbolag inom AIG-koncernen (den föreslagna överlåtelsen). Det två nyligen auktoriserade försäkringsbolagen är American International Group UK Limited (AIG UK) och AIG Europe SA (AIG Europe). AEL:s hela försäkringsverksamhet som är relaterad till Storbritannien kommer att överlåtas till AIG UK och AEL:s hela försäkringsverksamhet som är relaterad till Europa kommer att överlåtas till AIG Europe.

Den föreslagna överlåtelsen bildar en del av den omstrukturering som implementeras av AIG-koncernen som svar på de brittiska medborgarnas beslut att lämna Europeiska unionen (EU) (allmänt känt som ”Brexit”). Brexit-processen kommer att leda till att Storbritannien lämnar EU den 29 mars 2019. Vi genomför den föreslagna överlåtelsen som en del av vår bredare omstrukturering för att säkerställa att vi kan fortsätta att betjäna våra befintliga försäkringstagare och teckna nya försäkringar i Europa efter Brexit.

Den föreslagna överlåtelsen kommer att utföras genom en kombinerad överlåtelse av försäkringsverksamheten enligt del VII i Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA) och en gränsöverskridande fusion enligt det europeiska direktivet om gränsöverskridande fusioner (fusionen). Ytterligare information om det juridiska förfarandet kommer att tillhandahållas i mars 2018.

Vi förväntar oss att den föreslagna överlåtelsen ska träda i kraft den 1 december 2018. Vi kommer att kontakta försäkringstagare, personer med anspråk och andra intresserade parter från och med april 2018 för att förse dem med ytterligare information om den föreslagna överlåtelsen, om hur de kan ta upp kommentarer eller frågor samt om vilka rättigheter de har om de anser att den föreslagna överlåtelsen har negativ inverkan på dem.

AIG:s beslut att lägga sitt nya europeiska huvudkontor i Luxemburg fattades på grund av ett antal skäl efter en grundlig genomgång av möjliga platser. Huvuddelen av de affärer som ska göras via enheten i Luxemburg kommer att ske på den europeiska kontinenten och Luxemburgs geografiska läge mitt i Europa är en fördel. Luxemburg är en grundande medlem av EU, har stabil ekonomi och en erfaren och respekterad försäkringskontrollör och är en central punkt för finanstjänster. AIG Europe kommer att regleras av det ramverk som upprättas genom Solvens II, så som implementerat i Luxemburg, som ger försäkringstagare skydd på hög nivå.

AIG Europe är registrerat i Luxemburg och kommer att bedriva sin verksamhet från huvudkontoret i staden Luxemburg. Enheten kommer att vara auktoriserad av Luxemburgs försäkringskontrollör, Commissariat aux Assurances (CAA). Denna enhet är ett företag inom AIG-koncernen och kommer att bedrivas som AIG-koncernens nya europeiska försäkringsbolag och erbjuda försäkringsprodukter och -lösningar över den europeiska kontinenten på samma sätt som AEL har gjort hittills. Samma team kommer att fortsätta arbetet med försäljning av försäkringar och hantering av ersättningsanspråk och våra kontaktuppgifter förblir oförändrade.

Ja. Den föreslagna överlåtelsen är relaterad till samtliga försäkringar som har tecknats av AEL (inklusive dess försäkringar i Storbritannien, EES och övriga världen). Om High Court i England och Wales (domstolen) sanktionerar den föreslagna överlåtelsen kommer dess beslut att vara bindande för alla försäkringstagare i engelsk lag och erkännas i alla andra EES-jurisdiktioner.

Det juridiska och reglerande ramverk som är relaterat till den föreslagna överlåtelsen är avsett att säkerställa att försäkringstagares intressen skyddas och att säkerheten och förmånen för samtliga av AEL:s försäkringstagargrupper inte drabbas av negativ inverkan. Som en del av den föreslagna överlåtelsen kommer samtliga av våra försäkringstagares intressen att tillvaratas genom en granskningsprocess som omfattar:

  • utnämning av en oberoende expert som ska producera en rapport för domstolen avseende den föreslagna överlåtelsens sannolika inverkan på försäkringstagare,
  • möjlighet för försäkringstagare och intresserade parter att protestera eller ta upp eventuella farhågor med avseende på den föreslagna överlåtelsen, antingen med domstolen eller med AIG, varefter sådana farhågor kommer att meddelas PRA, FCA, den oberoende experten och domstolen,
  • nära konsultation med PRA och FCA som även kommer att ge domstolen en rapport om den föreslagna överlåtelsen,
  • godkännande av den föreslagna överlåtelsen från domstolen.

Vi övervakar utvecklingen på det politiska området noggrant och vi överväger denna utveckling om den ger en säkrare tidslinje och struktur för Storbritanniens framtida relation till Europa.  Vår prioritet är för närvarande att säkerställa att vi kan fortsätta att betjäna våra befintliga försäkringstagare och teckna nya försäkringar i Europa efter Brexit.  Vi förutser dock för närvarande inga ändringar i våra omstruktureringsplaner.